Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
17.3.2017Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy
Predmet zmluvy: Podmienky úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy Karloveská ulica, vjazdu a priľahlých spevnených plôch k predajni Lidl Karloveská
Dátum uzatvorenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Zmluvná strana: Lidl Slovenská republika, a.s.
Dátum účinnosti: 17.3.2017
24.2.2016Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
Predmetom dohody je postúpenie práv a povinností k projektovej dokumentácii s názvom "Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a 4"
Dátum uzatvorenia: 12.2.2016
Dátum zverejnenia: 24.2.2016
20.6.2018Dohoda o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov
Číslo zmluvy: MAGSP1800009
Predmet zmluvy: Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2010
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s., REMING Consult a.s., Alfa 04 a.s., PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Cena za dielo: 0 Eur s DPH
26.6.2019Kúpna zmluva MAGSP č. 1900004
Číslo zmluvy: MAGSP1900004
KÚPNA ZMLUVA MAGSP č. 1900004 uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúce Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom tejto Zmluvy je predaj, kúpa a dodanie detskej hernej zostavy vyrobenej z kvalitných prírodných materiálov – drevo určenej do areálu lesoparku v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Súčasťou je aj inštalácia hernej zostavy na miesto určenia.
Cena: 39 996,00 €
Dodávateľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Ulica, číslo: Pod Brezinou 86
Mesto: 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia: 28.5.2019
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
Dátum účinnosti: 27.6.2019
Dátum platnosti do: 20.6.2021
6.11.2014Montáž a demontáž Vianočných stánkov 2014
Predmetom zmluvy o dielo je kompletná montáž a demontáž 65 ks predajných stánkov na Vianočné trhy 2014 vrátane ich elektroinštalácie
Dátum zverejnenia: 7.11.2014
16.11.2018Montáž nových 4m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 4 m vysoké stĺpy verejného osvetlenia
Obsahom diela je stavebná výmena 4m stožiarov v majetku mesta, demontáž pôvodného (starého) stožiara, kúpa nových svietidiel a ich montáž na novo osadený 4m stožiar verejného osvetlenia (VO). Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu. Po ukončení stavebných prác budú svetelné miesta obnovené - funkčné. Stožiare sú obmieňané z dôvodu ich havarijného stavu a je ich potrebné obnoviť a osadiť novým svietidlom.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
16.11.2018Montáž nových 8m stožiarov, kúpa a montáž nových svietidiel na 8 m vysoké stĺpy verejného osvetlenia
Obsahom diela je stavebná výmena 8m stožiarov v majetku mesta, demontáž pôvodného (starého) stožiara, kúpa nových svietidiel a ich montáž na novo osadený 8m stožiar verejného osvetlenia (VO). Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu. Po ukončení stavebných prác budú svetelné miesta obnovené - funkčné. Stožiare sú obmieňané z dôvodu ich havarijného stavu a je ich potrebné obnoviť a osadiť novým svietidlom.
Dátum uzatvorenia: 08.11.2018
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
Dátum účinnosti: 17.11.2018
19.12.2016Oprava a údržba sociálnych zariadení
„Oprava a údržba sociálnych zariadení“
Zverejnené dňa: 19.12.2016
8.10.2014Oprava podchodu pre peších na Trnavskom Mýte
Stavebné práce - úprava povrchov zvislých a vodorovných konštrukcií
Zverejnené dňa: 8.10.2014
23.1.2017Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.01.2017
dátum zverejnenia zmluvy: 23.01.2017
dátum účinnosti: 24.01.2017
dodávateľ / poskytovateľ: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
29.11.2017Protokol č. 11 64 0695 17 00 o zverení majetku
Stručný popis: Protokol o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
9.1.2018Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby – Bory OK1
Stavba: Úprava cesty II/505, Okružná OK1
Stavebné objekty: D 031 Sadové úpravy v OK1
D 101 Úprava cesty II/505 v OK1
D 611 Verejné osvetlenie OK1
Cena: 403 289, 57 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 08.01.2018
Dátum zverejnenia: 09.01.2018
Prevádzajúci: Bory, a.s.
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 36 740 896
Dátum platnosti: 10.01.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
25.10.2019Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na bežné opravy a údržby zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa
Dátum uzatvorenia: 07.10.2019
Dátum zverejnenia: 25.10.2019
5.3.2019Rámcová dohoda č. MAGSP1900002
Číslo: MAGSP1900002
Stručný popis: poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Dátum uzatvorenia: 4.3.2019
Dátum zverejnenia: 5.3.2019
Dátum účinnosti: deň po zverejnení
4.7.2019Rámcová dohoda č. MAGSP1900008
Dodávka, zriadenie, montáž, demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných úsekoch ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií I., II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 1 Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek
Číslo zmluvy: MAGSP1900009
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
19.8.2019Rámcová dohoda časť. 2 Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií
Číslo zmluvy: MAGSP1900010
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na vlastnú zodpovednosť a v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode predmet zákazky ,,Predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek a mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ bližšie špecifikovaný v prílohách č. 1 a č. 2.
Dátum uzatvorenia: 12 mesiacov od začatia poskytovania služby
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Dátum účinnosti: 20.08 2019 (deň po zverejnení)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
29.4.2019Rámcová zmluva č. MAGSP1900003
Rámcová zmluva na dodávku stavebných prác a služieb s predpokladom trvania 4 mesiace alebo vyčerpania finančného limitu
Dátum uzatvorenia: 26.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Dátum účinnosti: 30.4.2019
Dátum platnosti do: 31.8.2019
3.11.2016Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2016
dátum zverejnenia zmluvy: 03.11.2016
dátum účinnosti: 04.11.2016
dodávateľ: FUN TIME, s.r.o.
Sídlo: Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44539622
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
15.6.2016Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov
Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov na 1. a 2. nádvorí Primaciálneho námestia. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
29.5.2018Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov
Titulok: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
1. Stručný popis: Obsahom diela je obnova 116 ks zrezaných 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
13.6.2018Stavebné práce na osadenie nových 154 ks 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
Číslo zmluvy: MAGSP1800006
Typ: Stavebné práce
Predmet zmluvy:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Stavebné práce na osadenie nových 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave“ (ďalej len „Dielo“).
2. Obsahom diela je obnova 154 ks zrezaných 4 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stave

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.