Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.6.2016Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia
Umelecko-remeselná obnova kamenného zábradlia hlavného schodiska, oprava malieb hlavného schodiska a predsieni Zrkadlovej sály, oprava poškodených náterov dverí, lokálne opravy sanačných omietok a štukovej výzdoby, výroba a montáž drevených mreží krytov radiátorov. Dátum uzatvorenia: 24.5.2016
Dátum zverejnenia: 15.6.2016
17.6.2016Výmena drevenej dlažby v podbrání
Demontáž pôvodnej drevenej dlažby, izolácia podložia, pokládka novej drevenej dlažby, odvoz a likvidácia odpadu. Dátum uzatvorenia: 10.05.2016.
Dátum zverejnenia: 17.6.2016
10.8.2018Zmluva na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
Číslo zmluvy: MAGSP1800011
Predmet zmluvy: Stavebný dozor „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Zmluvná strana: IBR Consulting SK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
Cena za dielo: 6 588 Eur (cena s DPH)
Dátum uzatvorenia: 10.08.2018
Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Dátum účinnosti: 11.08.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
12.9.2017Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" č. MAGSP1700015
Zmluva na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" - na realizáciu rekonštrukčných prác na stavbe "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa" spočívajúcich v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín
Práce realizované v rámci tzv. 2. etapy projektu "NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti", financované z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.
17.2.2017Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. MAGSP 1600025 NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, nová expozícia
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Práce realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmet zmluvy: vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): D & D STUDIO spol. s. r. o., Súkennícka 8, 821 09 Bratislava IČO: 31326820
Dátum uzatvorenia: 17.02.2017
Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Dátum účinnosti: 18.02.2017
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01.2.1 Miestna obslužná komunikácia vrátane zelene
SO 01.2.1a Miestna obslužná komunikácia – oporný múr s protihlukovou stenou
SO 01.2.6 Cyklochodník pri prístupovej komunikácií
29.11.2017Zmluva o bezodplatnom odovzdaní SO do vlastníctva Hlavného mesta
Stručný popis: Zmluva o bezodplatnom odovzdaní stavebných objektov do vlastníctva Hlavného mesta v rámci stavby „Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava“
Predmet zmluvy: Stavebné objekty: SO 01 Križovatka Račianska – prístupová komunikácia REDING
SO 01.2.2 Verejné osvetlenie
SO 01.2.8 Preložka napájacích vedení DP Bratislava
SO 02 Električkové priecestie
SO 02.1 Električkové priecestie – koľaj ako spätný vodič
SO 04 Prekládka uličných vpustov
SO 05.1A Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.B Cestná dopravná signalizácia
SO 05.1.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu
SO 05.2 Elektrická prípojka pre CDS
SO 06 Kamerový dohľad v križovatke s CDS
SO 08 Prekládka Verejného osvetlenia
9.4.2015Zmluva o dielo
Predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
25.6.2014Zmluva o dielo
Zhotovenie stavby „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“
Datum zverejnenia: 25.6.2014
16.12.2011Zmluva o dielo
2.11.2012Zmluva o dielo č. MAGSP1200006
26.11.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Zmluva o dielo č. MAGSP 1500013 na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ Práce budú realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) .
Dátum zverejnenia: 26.11. 2015
16.12.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600026 „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu"
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu". Obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala je záverečnou aktivitou v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, spolufinancovaného z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800004
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800004
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800004
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - nátery zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 176 366,22 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Zmluva o dielo – MAGSP1800005
Stručný popis: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu – výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Číslo zmluvy: MAGSP1800005
Názov: Zmluva o dielo MAGSP1800005
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: stavebné práce na inžinierskych objektoch patriacich hlavnému mestu - výroba a osadenie zábradlí na objektoch v hl. meste SR Bratislave
Suma: 177 457,55 € s DPH
Dátum uzatvorenia: 02.05.2018
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
6.6.2019Zmluva o Dielo – Modernizácia električkových tratí
č. MAGSP1900005
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála
Cena: 54 266 585,47 €
Dátum uzatvorenia: 05.06.2019
Dátum zverejnenia: 06.06.2019
Dátum účinnosti: 07.06.2019
Dátum platnosti do: 11.09.2020
3.10.2012Zmluva o dielo č. 05/2012
27.2.2013Zmluva o dielo č. 19/2012 [PDF, 110 kB]
Uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica“.
12.2.2013Zmluva o dielo č. 21/2012
10.12.2013Zmluva o dielo č. MAGSP 1300005
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby: „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ (ďalej len „zmluva“). Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava a Eurovia SK a.s. . Názov diela: Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici.
Zverejnené dňa: 10.12.2013
28.8.2015Zmluva o dielo č. MAGSP 246503951500
Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zákazku na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: "Električková trať Radlinského - Štefanovičova - vylepšenie uličného priestoru" (ďalej len "zmluva")
Zverejnené dňa: 28.08.2015
29.4.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600008 na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“
Dátum zverejnenia: 29.4.2016
24.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600022
Predmet: Zmluva o dielo č. MAGSP1600022 na vykonanie diela - odstránenie havárie na odovzdávacej stanici tepla v objekte ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.10.2016
Dátum zverejnenia: 24.10.2016
Cena: 231 760,67 eur
Dodávateľ: VEMAPOS, s.r.o.
Ulica, číslo: Stará Vajnorská 37
Mesto: Bratislava
IČO: 35829613
Dátum platnosti do: 21.01.2017
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027
Zmluva o dielo na uskutočnenie revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu. Miestom vykonania diela sú pozemky nachádzajúce na Svoradovej ulici, Bratislava – MČ Staré Mesto. Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027 Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 139 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.