Zmluvy - stavebné práce

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2017Žiadosť o zverejnenie čiastkovej zmluvy Pittel+Brausewetter
Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, konkrétne oprava povrchu vozovky na komunikáciách Karloveská a nadjazd Vajnory.
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum uzatvorenia: 29.6.2017
Dátum zverejnenia: 30.6.2017
Dátum účinnosti: 01.07.2017
29.6.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách
Zmluva o dielo č. MAGSP1700013/01 na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
14.6.2017Čiastková zmluva o dielo č. MAGSP1700011/01 k rámcovej dohode č. MAGSP1700011 na poskytnutie prác bežnej údržby [PDF, 91 kB]
Oprava povrchov komunikácií Rožňavská cesta, Panónska cesta a Staré grunty.

Dátum uzatvorenia: 14.6.2017
Dátum zverejnenia: 14.6.2017
Zhotoviteľ: Pittel+Brausewetter s.r.o, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35 943653
Dátum účinnosti: 15.6.2017 (po dni zverejnenia)
9.6.2017Zmluva o združení činností a finančných prostriedkov č. MAGSP1700009 na realizáciu stavby "CSS Čsl. tankistov - Bratislavská"
Účelom združenia je zabezpečenie realizácie stavby "CSS v križovatke Bratislavská ul. - ul. Čsl. Tankistov v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica"
Číslo zmluvy: MAGSP1700009
Dátum uzatvorenia: 02.06.2017
Dátum zverejnenia: 09.06.2017
Zhotoviteľ: Generálny investor Bratislavy
IČO: 00 698 393
Dátum účinnosti: 10.06.2017
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: HOCHTIEF SK s.r.o - vedúci člen združenia, Miletičová č. 23, 821 09 Bratislava
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Práce bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. a až III. triedy a miestnymi komunikáciami I.a II. triedy.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava, Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
Dátum účinnosti: 3.6.2017 (po dni zverejnenia)
2.6.2017Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií
Rámcová dohoda na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
30.3.2017Dodatok č. 10 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 so spol. METRO Bratislava a.s.
Dodatok č.10 predlžuje účinnosť Dodatku č. 9 v časti prevodu práv a povinností z METRO Bratislava na Mesto Bratislava vo vzťahu k stavbe "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" a ďalej upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v procese dokončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie".
Suma dodatku: 0 EUR
Dátum uzatvorenia: 30.03.2017
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Zmluvná strana: METRO Bratislava a.s.
Dátum účinnosti: 31.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 21.03.2017
Dátum účinnosti: 22.03.2017
21.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1600021 zo dňa 19.10.2016 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4. Práce realizované v rámci projektu "ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Realizácia rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4.
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): Združenie Vodostav SR, s.r.o. - Stanislav Orovnický VODOSTAV, zastúpenom spoločnosťou Vodostav SR, s.r.o., Viestova 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46600213
Dátum uzatvorenia: 21.03.2017
Dátum zverejnenia: 22.03.2017
17.3.2017Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy
Predmet zmluvy: Podmienky úpravy časti miestnej komunikácie I. triedy Karloveská ulica, vjazdu a priľahlých spevnených plôch k predajni Lidl Karloveská
Dátum uzatvorenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Zmluvná strana: Lidl Slovenská republika, a.s.
Dátum účinnosti: 17.3.2017
6.3.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1700005 Realizácia extenzívnych vegetačných striech
Zmluva o dielo na realizáciu extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa, Rozvodná ul. č. 25, Bratislava, mestská časť Nové Mesto (Kramáre).
Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejené dňa: 6.3.2017
Predmet zmluvy: realizácia extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): MATEP, spol. s r. o., so sídlom Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava, IČO: 17 055 369
Dátum uzatvorenia: 06.03.2017
Dátum zverejnenia: 06.03.2017
Dátum účinnosti: 07.03.2017
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
17.2.2017Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. MAGSP 1600025 NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, nová expozícia
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Práce realizované v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmet zmluvy: vytvorenie umeleckého diela za účelom zriadenia muzeálnej expozície s názvom „Hrad Devín v 13. – 20. storočí“ situovanej v podzemných priestoroch horného hradu NKP hrad Devín
Zhotoviteľ: (názov, adresa, IČO): D & D STUDIO spol. s. r. o., Súkennícka 8, 821 09 Bratislava IČO: 31326820
Dátum uzatvorenia: 17.02.2017
Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Dátum účinnosti: 18.02.2017
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027
Zmluva o dielo na uskutočnenie revitalizácie existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu. Miestom vykonania diela sú pozemky nachádzajúce na Svoradovej ulici, Bratislava – MČ Staré Mesto. Práce realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa - Hlavného mesta SR Bratislavy.
13.2.2017Zmluva o dielo č. MAGSP1600027 Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti pre krátkodobú rekreáciu
23.1.2017Projekt realizácie výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Pri Kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka
dátum uzatvorenia zmluvy: 18.01.2017
dátum zverejnenia zmluvy: 23.01.2017
dátum účinnosti: 24.01.2017
dodávateľ / poskytovateľ: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO: 47 144 190
19.12.2016Oprava a údržba sociálnych zariadení
„Oprava a údržba sociálnych zariadení“
Zverejnené dňa: 19.12.2016
16.12.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600026 „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu"
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, stavebné úpravy pre expozíciu". Obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala je záverečnou aktivitou v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, spolufinancovaného z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.
15.12.2016Zmluva o dielo č. Z201646080_Z
Zmluva o dielo č. Z201646080_Z (MAGSP1600028) so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výmenu okien pre objekt Markova 1 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 12.12.2016
Dátum zverejnenia: 13.12.2015
Dodávateľ: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Ulica, číslo: Šumperská 2
Mesto: Prievidza
IČO: 36325694
Dátum platnosti do: 30.12.2016
13.12.2016Zmluva o dielo č. Z201646080_Z
Zmluva o dielo č. Z201646080_Z so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výmenu okien pre objekt Markova 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 13.12.2015
3.11.2016Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
Rekonštrukcia detských ihrísk a verejných plôch v Bratislave
dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2016
dátum zverejnenia zmluvy: 03.11.2016
dátum účinnosti: 04.11.2016
dodávateľ: FUN TIME, s.r.o.
Sídlo: Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava
IČO: 44539622
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
24.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600022
Predmet: Zmluva o dielo č. MAGSP1600022 na vykonanie diela - odstránenie havárie na odovzdávacej stanici tepla v objekte ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 21.10.2016
Dátum zverejnenia: 24.10.2016
Cena: 231 760,67 eur
Dodávateľ: VEMAPOS, s.r.o.
Ulica, číslo: Stará Vajnorská 37
Mesto: Bratislava
IČO: 35829613
Dátum platnosti do: 21.01.2017
3.8.2016Zmluva o dielo č. MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo MAGTS 1600189 na zhotovenie projektovej dokumentácie a na výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ – statické zabezpečenie odkrytých architektúr
Dátum zverejnenia: 03.08.2016
Dátum účinnosti: 04.08.2016
1.8.2016Zmluva o dielo č. PD-0473/16
Zmluva o dielo č. PD-0473/16 so spoločnosťou ALFAPLAST trade, s.r.o. na výrobu a zabudovanie okien pre objekt Tománkova 5-7 v Bratislave
Dátum uzatvorenia: 27.7.2016
Dátum zverejnenia: 2.8.2015
Dodávateľ: ALFAPLAST trade, s.r.o.
Ulica, číslo: Šumperská 2
Mesto: Prievidza
IČO: 36325694
Dátum platnosti do: 30.9.2016
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
29.6.2016Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. MAGSP 1600007 zo dňa 30.03. 2016
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. MAGSP 1600007 na geologickú úlohu -"Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta". Dátum uzatvorenia: 29.06.2016
Dátum zverejnenia: 29.06.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 145 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.