Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 96 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
18.4.2017Kúpna zmluva č.Z201716890_Z na nákup stravných poukážok
Nákup stravných poukážok pre účinkujúce deti zo základných umeleckých škôl na podujatí Bratislavské mestské dni 2017
Číslo zmluvy: Z201716890_Z
Dátum účinnosti: 18.04.2017
Zverejnené dňa: ?
11.4.2017Kúpna zmluva-samolepky MsP/17/00021 [PDF, 2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/17/00021 uzatvorená 29.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Juraj Vargha - VARPEX, Nám. slobody 1731/59, Humenné.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek určených pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je: 1 542 eur s DPH.

Zverejnená: 11.4.2017.
14.2.2017Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 na nepriestrelné vesty pre MsP
Kúpna zmluva č. MsP/17/00003 uzatvorená dňa 13.2.2017 medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava a predávajúcim spoločnosťou PYRA s.r.o., so sídlom Vajnorská č. 103, 831 04 Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup nepriestrelných viest pre Mestskú políciu hl.mesta SR Bratislavy v počte 30 kusov.
Cena predmetu zmluvy je 23 724,- € s DPH.
Zverejnené 14.2.2017.
25.1.2017kúpna zmluva č. MsP/17/00001 na server
Kúpna zmluva č. MsP/17/00001 uzatvorená dňa 30.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom je nákup výpočtovej techniky - serveru. Cena predmetu zmluvy je 3489,-€ s DPH. Zverejnená 25.1.2017.
20.12.2016Kúpna zmluva kôň Dormane č. MsP/16/00050 [PDF, 1,3 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00050 uzatvorená 19.12.2016 medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Parková 13, Topoľčianky.
Predmetom zmluvy je kúpa koňa Dormane pre služobné účely Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 2400 eur s DPH.

Zverejnená: 20.12.2016
15.12.2016Kúpna zmluva elektrospotrebiče č. MsP/16/00053 [PDF, 2,9 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00053 uzatvorená 9.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom Ivan Hoferica - Limar, Pod Komínom 8, Prešov.
Predmetom zmluvy je nákup elektrospotrebičov pre domácnosť - mikrovlnných rúr, varných kanvíc a pod.
Cena za predmet zmluvy je 2 157, 99 eura s DPH.

Zverejnená: 15.12.2016.
22.11.2016Kúpna zmluva č. Z201633151_Z
Kúpna zmluva č. Z201633151_Z, ktorej predmetom je dodanie GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS, doplnkového príslušenstva a vybavenia a dodanie RTK korekcií cez GPRS zo siete referenčných staníc vrátane technickej podpory.
Uzatvorená dňa: 20. 10. 2016
Zverejnená dňa: 22. 11. 2016
20.7.2016Čiastková kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohiode č. MsP/14/00053 na nákup služobných rovnošiat [PDF, 461 kB]
Čiastočná kúpna zmluva č.5 por.č. MsP/16/00034 k Rámcovej dohode č. MsP14/00053 uzatvorená medzi predávajúcim VEP s.r.o., A.Hlinku č. 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru-služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hl. mesto SR Bratislava.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 13873,18 eur.
Zverejnená dňa 20.7.2016.
14.6.2016MsP/16/00028 Kúpna zmluva - samolepky [PDF, 423 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00028 uzatvorená 26.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou EMPOWER & Holding, s.r.o., Hronská 4, Levice.
Predmetom zmluvy je kúpa samolepiek pre mestskú políciu Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 1 858,80 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 14.6.2016.
3.6.2016MsP/16/00024 Kúpna zmluva výpočtová technika [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00024 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Bratislava a dodávateľom Performance, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava.
Predmetom zmluvy je nákup kancelárskych strojov, vybavenia a spotrebného materiálu.
Cena predmetu zmluvy je 8 934 eur s DPH.

Zverejnená : 3.6.2016.
31.5.2016Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 na kancelársky nábytok [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou BEGA, s.r.o., Hlavná 5, Lehota.
Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 6 598 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 31.5.2016
18.4.2016Čiastková kúpna zmluva č.4 por. č. MsP/16/00006 k Rámcovej dohode MsP/14/00053 [PDF, 732 kB]
Čiastková kúpna zmluvy č. 4 por. č. MsP/16/00006 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 15.4.2016 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodávka tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 15 518,42 eura.

Zverejnená: 18.4.2016.
15.3.2016Kúpna zmluva č. 048801011600
Kúpna zmluva č. 048801011600, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 – ostatné plochy o výmere 23 m2, evidované na LV č. 4172. Uzatvorené dňa:11.3.2016
Zverejnené dňa: 15.3.2016
9.3.2016Kúpna zmluva č. 048800621600
Kúpna zmluva č. 048800621600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 95/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30051/2015 zo dňa 19.10.2015 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 115/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33493 m2, zapísaného na LV č. 1237. Uzatvorené dňa: 8.3.2016
Zverejnené dňa: 9.3.2016
8.3.2016Kúpna zmluva č. 048800851600
Kúpna zmluva č. 048800851600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m² vytvorený geometrickým plánom č. 92/2014. Uzatvorené dňa: 7.3.2016
Zverejnené dňa: 8.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800841600
Kúpna zmluva č. 048800841600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Karlova Ves parc. č. 2852/6 – záhrady o výmere 47 m² vytvorený GP č. 5/2015. Uzatvorené dňa: 1.3.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800641600
Kúpna zmluva č. 048800641600, ktorej predmetom je pozemok v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 2/2014.
Uzatvorené dňa: 26.2.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807801500
Kúpna zmluva č. 048807801500, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 2158/133 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 19-2014/18 zo dňa 20.10.2014 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 359 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2644.Uzatvorené dňa:1.2.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807811500
Kúpna zmluva č. 048807811500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Staré Mesto parc. č. 21487/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m², LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 27.1.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
18.12.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00028 [PDF, 198 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená 16.12.2015 medzi predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a kupujúcim Jaroslavom Polákom, byt. Čsl. tankistov 42, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Western, rok narodenia 1992.
Cena predmetu zmluvy je 94,50 eura.

Zverejnená: 18.12.2015.
17.8.2015Kúpna zmluva č. Z201519455 por. č. MsP/15/00014 - výpočtová technika [PDF, 862 kB]
Kúpna zmluva č. Z201519455 por. č. MsP/15/00014 uzatvorená 11.8.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom SOFTLINE SERVICES, a.s., Jozefa Hagaru 9, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 7 390 eur.

Zverejnená: 17.8.2015.
17.8.2015Čiastková kúpna zmluva č.3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 [PDF, 807 kB]
Čiastková kúpna zmluva č. 3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 3.8.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 14 073,60 eura.

Zverejnená: 17.8.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. msP/15/00016 - výpočtová technika [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00016 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Školská technika s.r.o., Ul. svornosti 50, 82106 Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 5.800 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 - kancelársky nábytok [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj kancelárskeho nábytku.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 9.480 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
19.2.2015Kúpna zmluva-pletené výrobky, č.MsP/15/00001 [PDF, 458 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00001 uzatvorená 17.2.2015 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim I.TRAN s.r.o., Predmierska 229, Turzovka.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj odevných súčiastok pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 96 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.