Zmluvy - kúpne zmluvy

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.5.2016Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 na kancelársky nábytok [PDF, 1 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/16/00021 uzatvorená 13.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou BEGA, s.r.o., Hlavná 5, Lehota.
Predmetom zmluvy je kúpa kancelárskeho nábytku pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena predmetu zmluvy je 6 598 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 31.5.2016
18.4.2016Čiastková kúpna zmluva č.4 por. č. MsP/16/00006 k Rámcovej dohode MsP/14/00053 [PDF, 732 kB]
Čiastková kúpna zmluvy č. 4 por. č. MsP/16/00006 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 15.4.2016 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodávka tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 15 518,42 eura.

Zverejnená: 18.4.2016.
15.3.2016Kúpna zmluva č. 048801011600
Kúpna zmluva č. 048801011600, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 – ostatné plochy o výmere 23 m2, evidované na LV č. 4172. Uzatvorené dňa:11.3.2016
Zverejnené dňa: 15.3.2016
9.3.2016Kúpna zmluva č. 048800621600
Kúpna zmluva č. 048800621600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 95/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 30051/2015 zo dňa 19.10.2015 z pozemku registra „E“ KN parc. č. 115/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33493 m2, zapísaného na LV č. 1237. Uzatvorené dňa: 8.3.2016
Zverejnené dňa: 9.3.2016
8.3.2016Kúpna zmluva č. 048800851600
Kúpna zmluva č. 048800851600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 346/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m² vytvorený geometrickým plánom č. 92/2014. Uzatvorené dňa: 7.3.2016
Zverejnené dňa: 8.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800841600
Kúpna zmluva č. 048800841600, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Karlova Ves parc. č. 2852/6 – záhrady o výmere 47 m² vytvorený GP č. 5/2015. Uzatvorené dňa: 1.3.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
3.3.2016Kúpna zmluva č. 048800641600
Kúpna zmluva č. 048800641600, ktorej predmetom je pozemok v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2 vzniknutý podľa geometrického plánu č. 2/2014.
Uzatvorené dňa: 26.2.2016
Zverejnené dňa: 3.3.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807801500
Kúpna zmluva č. 048807801500, ktorej predmetom je novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 2158/133 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 230 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 19-2014/18 zo dňa 20.10.2014 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 2158/68 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 359 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2644.Uzatvorené dňa:1.2.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
10.2.2016Kúpna zmluva č. 048807811500
Kúpna zmluva č. 048807811500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Staré Mesto parc. č. 21487/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m², LV č. 1656.
Uzatvorené dňa: 27.1.2016
Zverejnené dňa: 10.2.2016
18.12.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00028 [PDF, 198 kB]
Kúpna zmluva uzatvorená 16.12.2015 medzi predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a kupujúcim Jaroslavom Polákom, byt. Čsl. tankistov 42, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Western, rok narodenia 1992.
Cena predmetu zmluvy je 94,50 eura.

Zverejnená: 18.12.2015.
17.8.2015Kúpna zmluva č. Z201519455 por. č. MsP/15/00014 - výpočtová technika [PDF, 862 kB]
Kúpna zmluva č. Z201519455 por. č. MsP/15/00014 uzatvorená 11.8.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom SOFTLINE SERVICES, a.s., Jozefa Hagaru 9, Bratislava.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 7 390 eur.

Zverejnená: 17.8.2015.
17.8.2015Čiastková kúpna zmluva č.3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 [PDF, 807 kB]
Čiastková kúpna zmluva č. 3, por. č. MsP/15/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 3.8.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DPH je 14 073,60 eura.

Zverejnená: 17.8.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. msP/15/00016 - výpočtová technika [PDF, 777 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00016 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Školská technika s.r.o., Ul. svornosti 50, 82106 Bratislava.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj výpočtovej techniky s príslušenstvom.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 5.800 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
29.7.2015Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 - kancelársky nábytok [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00015 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj kancelárskeho nábytku.
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 9.480 eur.

Zverejnená: 29.7.2015.
19.2.2015Kúpna zmluva-pletené výrobky, č.MsP/15/00001 [PDF, 458 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/15/00001 uzatvorená 17.2.2015 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim I.TRAN s.r.o., Predmierska 229, Turzovka.
Predmetom zmluvy je kúpa a predaj odevných súčiastok pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
31.10.2014Kúpna zmluva - Informačný parkovací systém
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k zariadeniu Informačný parkovací systém v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 30.10.2014 a účinnosť nadobudne dňa 1.11.2014.
Zverejnené dňa: 31.10.2014
13.10.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 - koň Riesen [PDF, 108 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00022 uzatvorená dňa 10.10.2014 medzi predávajúcim Miroslava Kaščáková, byt. Mierová 1094/40, Stará Ľubovňa a kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa koňa menom Riesen, kobyla, hnedej farby za sumu 990 eur pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnené 13.10.2014.
25.9.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 - ponožky [PDF, 370 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00016 uzatvorená dňa 24.9.2014 medzi kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou a predávajúcim Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice na dobu 3 roky odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami.
Predmetom zmluvy je dodávka súčastí výstroja-ponožiek a podkolienok pre príslušníkov MsP Bratislava.
Zverejnená 25.9.2014.
11.7.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 - osobné auto [PDF, 115 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00014 zo dňa 9.7.2014 uzatvorená medzi kupujúcim Attilom Nagyom, Vlastenecké nám. 1185/8 Bratislava a predávajúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa motorového vozidla Škoda Fabia Kombi, EČ BA XA 820.
Cena je 1.080 eur.
Zverejnené : 11.7.2014.
30.6.2014Kúpna zmluva č.MsP/14/00011 - odznaky [PDF, 432 kB]
Kúpna zmluva č. msP/14/00011 uzatovrená dňa 23.6.2014 na 4 roky odo dňa jej podpisu medzi predávajúcim Ing. Miroslav Kohut-Dobrá reklama a kupujúcim Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodanie výstrojných súčastí - odznakov pre príslušníkov MsP Hl. m. SR Bratislavy.
Cena je 7,50 eura/ 1 ks pri predpokladanom počte 1990 ks.
Zverejnené : 30.6.2014.
30.6.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 - čistiace potreby [PDF, 475 kB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00010 uzatvorená 23.6.2014 na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania medzi predávajúcim PhDr. Gabrielou Spišákovou-Majster Papier a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je predaj a dodanie čistiacich prostriedkov Mestskej polícii Hl. m. SR Bratislavy.
Cena : 7399,59 eura.
Zverejnené : 30.6.2014
9.4.2014Kúpna zmluva - naše číslo MAGTS1400068
Zmluva o kúpe osobného motorového vozidla Citroen C-Zero, ev. číslo BL551CP
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
28.3.2014Kúpna zmluva
Kúpna zmluva medzi NDS a Magistrátom
Zverejnené dňa: 28.3.2014
18.3.2014Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Kúpna zmluva č. MsP/14/00003 uzavretá dňa 12.3.2014 na 4 roky odo dňa jej podpisu medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala-Atyp, Myjava.
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava.
Zverejnená 18.3.2014.
18.3.2014Kúpna zmluva MsP/14/00003 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zmluvy je dodávka krmiva pre služobné kone MsP Bratislava. Zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim Hl.m.SR Bratislavou a predávajúcim Samuel Hôždala - Atyp, Myjava na dobu určitú a to 4 roky odo dňa jej podpisu.
Zverejnené 18.3.2014.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 86 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 20.6.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - kúpne zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vykonaní exekúcie

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.