Znalecké posudky 2015

 
 

Zobrazených je 15 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.8.2015Znalecký posudok číslo 43/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – pozemkov parcelné číslo 531/18, parc.č. 532/2 a parc.č. 531/10, k.ú. Karlova Ves, Bratislava IV.
27.10.2015Znalecký posudok číslo 47/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v hl. meste Bratislava, parcely s parc.č. 686/5 o výmere 59 m2, 686/6 o výmere 42 m2, 686/8 o výmere 87 m2, 686/11 o výmere 21 m2 mestská časť Rača, katastrálne územie Rača za účelom uzatvorenia kúpno predajnej zmluvy.
27.10.2015Znalecký posudok číslo 48/2015 - Ing. Monika Nitková
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra ,,C,, v k.ú. Devínska Nová ves, parc. č. 1187/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. 1201/96 ostatné plochy o výmere 23 m2 za účelom predaja podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.
8.9.2015Znalecký posudok číslo 49/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – podiel vo výške 5136/46562 na pozemku parcelné číslo 1003/2, k.ú. Ružinov, Bratislava II.
18.8.2015Znalecký posudok číslo 5/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok v k. ú. Rača, parc. č. 891/277, ktorý je súčasťou pozemku parc. č. 858, LV č. 400.
18.9.2015Znalecký posudok číslo 50/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemky parcelné číslo 9886/63, parcelné číslo 9886/64 a parcelné číslo 9886/65, v Ružinove k.ú. Nivy, okres Bratislava II.
16.10.2015Znalecký posudok číslo 53/2015 - FINDEX s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – stavby súpisné číslo 3114 na Znievskej ul. 26 v Bratislave a pozemku parcelné číslo 2091 a 2092, katastrálne územie Petržalka.
18.8.2015Znalecký posudok číslo 6/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty výšky nájomného pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za účelom stavebnej činnosti - vytvorenie zariadenia staveniska pre výstavbu nových stavebných investícií.
3.7.2015Znalecký posudok číslo 63/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena - právo prechodu a prejazdu, právo uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí na novovzniknutom pozemku registra C-KN parc.č. 2985/53, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV (vyznačeného Geometrickým plánom č. 35/2015 na oddelenie pozemku p.č.2985/53, vypracovaný firmou GEOŠ-g.k., s.r.o., autorizačne overený Ing.Mariánom Šuranom) pre účel odplaty a zápisu do katastra nehnuteľností.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 7/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre účel predaja pozemkov.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 8/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena z titulu vzdušného previsu novostavby cez pozemok v k. ú. Vinohrady, nad parc. č. 19228/8.
21.9.2015Znalecký posudok číslo 9/2015 - CENEKON, spol. s r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku č. 6095/8 K. ú. Nové Mesto - Vinohrady vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pre účel predaja pozemku.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 90/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty novovzniknutého pozemku parc.č. 2761/4, k.ú. Vajnory, obec Bratislava mestská časť Vajnory, obec Bratislava III a novovzniknutých pozemkov parc.č. 2126/7, 2127/3, 2128/3, k.ú. Vajnory, obec Bratislava mestská časť Vajnory, obec Bratislava III, zakreslené v GP na zameranie stavby na p.č.2127/2, oddelenie pozemku p.č. 2761/4 a určenie vlastníckych práv, oddelenie p.č. 2126/7, 2127/3, 2128/3 a úpravu hranice p.č.2128/1, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny.
3.9.2015Znalecký posudok číslo 93/2015 - STATUS Plus
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovzniknutého pozemku parc.č. 21661/2, k.ú. Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, obec Bratislava III, zakreslené v Geometrickom pláne č.308/2013 na oddelenie pozemkov p.č.21661/1,2, vypracovaného firmou Ing. Pavol Macko - Geodet, úradne overený dňa 4.9.2013, pre účel zamýšľaného prevodu.
29.10.2015Znalecký posudok číslo 94/2015 - STATUS Plus, s.r.o.
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov p.č.4250/59, 4250/60, k.ú. Dúbravka, obec Bratislava mestská časť Dúbravka, okres Bratislava IV, pre účel zamýšľaného prevodu.

Zobrazených je 15 z celkového počtu 65 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2015

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.