Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 58 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.9.2019Znalecký posudok č. 10/2019 - Ing, Miroslava Juritková [PDF, 2,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Ružinov, registra „C“ parc.č. 3319/34 – ostatné plochy o výmere 267 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
16.9.2019Znalecký posudok č. 11/2019 - Ing. Miroslava Juritková [PDF, 1,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ KN, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2392/26, ktorý bol GP č. 48/2019 odčlenený od pozemku registra „C“ KN, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2392/22.
26.9.2019Znalecký posudok č. 124/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 463 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 842/5, k.ú. Petržalka zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, k.ú. Petržalka v podiele 1/1 pre účel predaja
12.9.2019Znalecký posudok č. 125/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc.č.2669/5 a 2669/22 na ulici Ružičková v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, v k.ú.Ružinov (zapísané na LV č.7868).
25.9.2019Znalecký posudok č. 128/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.3672/8 na ulici Kopčianska, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1049 vo vlastníctve spoločnosti Incheba, a.s.
25.9.2019Znalecký posudok č. 129/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5088/14, 5088/15 v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, v k.ú.Petržalka (zapísaných na LV č.2644) vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy
11.2.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 293 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelné číslo 4046/2 a 4044/2, v zmysle geometrického plánu číslo 02/2016 zo dňa 17.08.2016, obec Bratislava‐ m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
26.9.2019Znalecký posudok č. 137/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 19,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov registra "C" KN parc.č.1446, 1447, 1506/1, 1506/2, 71, 72, 73, 1112, 1113, 1114, 1445/3, v k.ú. Petržalka, v MČ Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V, zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č.1283
26.6.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 641 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4075/14 a 4075/124 na základe GP č. 18/2019 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu vlastníctva pozemku
15.4.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "E" KN parc. č. 1532/100 - ostatná plocha vo výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 7278 a pozemok registra "C" KN parc. č. 2899/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Podunajské Biskupice, obec BA - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, podľa geometrického plánu GP č. 82/2018
27.8.2019Znalecký posudok č. 16/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 860 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemkov parcely KN-C č. 17023/158, 163, 221, 263 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II. vytvorené z parcely KN-E č. 22087/400 podľa GP č. 7/2019, pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
27.8.2019Znalecký posudok č. 17/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na časti pozemku v k. ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. č. 1426/96 – ostatné plochy o výmere 19 m2, LV č. 46 definovanom ako diel č. 1 v GP č. 96/2019, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 15,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty na pozemok na p.č. 22198/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 61m2 a p.č. 22198/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
27.9.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty - pozemkov registra KN C parc. č. 15303/7, 15303/16, 15303/17 a 15303/23 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemkov
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 403 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 21586/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2 zapísaného na LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
16.9.2019Znalecký posudok č. 19/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,4 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty - pozemkov registra KN C parc. č. 15303/5, 15303/13, 15303/14, 15303/15, 15303/24 a 15303/25 k. ú. Nivy, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu pozemkov
25.2.2019Znalecký posudok č. 2/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 625 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/8 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
15.4.2019Znalecký posudok č. 23/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III - parcely číslo 1832/11 a 1832/98 v k.ú. Rača, s celkovou výmerou 275 m2, pre účel prevodu vlastníctva.
30.5.2019Znalecký posudok č. 28/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 119 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 11373, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel vysporiadania vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
20.5.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Čavojský & Partners, a.s. [PDF, 660 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť-pozemok CKN 15296/181, k.ú. Nivy m.č.: Ružinov, Bratislava II., zapísaný na LV 4288.
11.2.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
29.7.2019Znalecký posudok č. 30/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia a prevádzkovania inžinierskych sietí a zabezpečenia prístupu k nim na dobu neurčitú na pozemkoch v k.ú. Devín, registra „C“ parc. č. 384/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2, LV č. 2982 a p.č. 384/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, LV č. 3283 vo vlastníctve príp. spoluvlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
27.8.2019Znalecký posudok č. 31/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Staré Mesto, registra „C“ parc. č. 21586/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7m2, LV č. 1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
20.5.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN katastrálne územie Rača, parc. č. 2471/51 podľa GP č. 21-2/2018, ktorý vznikol z pozemku registra "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 2474 - vinice, zapísaný na LV č. 400, Bratislava, Piesková ul. pre plánovaný prevod vlastníctva
26.6.2019Znalecký posudok č. 33/219 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 165 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1559/12, 1866/34, 1866/35, 1866/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 4292, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 58 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.