Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 83 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.6.2019Znalecký posudok č. 78/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby, opráv, prevádzkovania inžinierskej siete s príslušenstvom - NN prípojky a elektronabíjacieho zariadenia ABB Terra 53 na časti pozemku(diel 1) registra "C" KN parc.č.15123/9, k.ú.Nové Mesto.
26.6.2019Znalecký posudok č. 58/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 468 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, parcely číslo 2845/7, 2845/8, 2845/21, 2846, 2848/1, 2848/2, 2848/3, 2848/4, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57, 2848/64, 2848/158, k.ú. Petržalka.
- Pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava, parcely číslo , 15294/1, 15294/13, 15294/19, 15294/21, 15294/23, 15294/24, 15294/35, 15294/47, 15294/48, 15294/49, 15294/50, 15294/51, 15294/244, 15294/275, 15294/276, 15554/2, k.ú. Ružinov.
26.6.2019Znalecký posudok č. 63/219 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 356 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, práva prechodu peši na pozemku v Bratislave, parcelné č. 3180/6 a 3180/11 v k.ú. Ružinov, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 161/2018, zo dňa 13.11.2018
26.6.2019Znalecký posudok č. 84/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 530 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 5018/333, 5018/334, k.ú. Ružinov zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Ružinov, pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
26.6.2019Znalecký posudok č. 33/219 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 165 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1559/12, 1866/34, 1866/35, 1866/61, zapísané na liste vlastníctva číslo 4292, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, pre účel majetkovoprávneho vysporiadania.
26.6.2019Znalecký posudok č. 47/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 819 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v Bratislave, pre účel ich zámeny:
- Pozemok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava pod stavbami Ministerstva hospodárstva SR na Mierovej ulici v k.ú. Ružinov, podľa priloženého zoznamu,
- Pozemok vo vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR, parc. č. 5214/6 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5576/1 v k.ú. Petržalka, parc. č. 5186/2 v k.ú. Staré Mesto.
30.5.2019Znalecký posudok č. 28/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 119 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
pozemok parcelné číslo 11373, zapísaný na liste vlastníctva číslo 5567, obec Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto, pre účel vysporiadania vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
30.5.2019Znalecký posudok č. 76/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena - práva stavby "komunikácia Matejkova ulica" na pozemkoch registra "C" KN v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves - parc.č.1522/7, 1524/8 a 1525.
30.5.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 799 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 518/5 a 518/7 k. ú. Záhorská Bystrica, obec Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV., pre účel prevodu vlastníctva pozemku.
30.5.2019Znalecký posudok č. 71/2019 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN v k.ú.Rača, parc.č.422/21 - ostatné plochy o výmere 7m2, novovytvorená parcela podľa GP č.1514/19.
20.5.2019Znalecký posudok č. 55/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 930 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva vybudovania a užívania verejnej rampy na novovzniknutom pozemku „KN C“ parc. č. 7800/24, k.ú. Staré Mesto, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 23/2018, k.ú. Staré Mesto, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
20.5.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Čavojský & Partners, a.s. [PDF, 660 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť-pozemok CKN 15296/181, k.ú. Nivy m.č.: Ružinov, Bratislava II., zapísaný na LV 4288.
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 15,1 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty na pozemok na p.č. 22198/8 zastavané plochy a nádvorie o výmere 61m2 a p.č. 22198/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2 v k.ú. Nivy, v obci Bratislava - MČ Ružinov, okres Bratislava II.
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 174 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1 a 3802, zapísané na LV č. 4833 v k.ú. Petržalka, s celkovou výmerou 887 m2, pre účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
20.5.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 507 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: Pozemok „KN C“ parc. č. 14813/174, 14813/213, k.ú. Trnávka zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Trnávka v podiele 1/1 pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti – vyporiadanie vlastníckych práv medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku
20.5.2019Znalecký posudok č. 18/2019 - Ing. Barbara Chamulová [PDF, 403 kB]
Stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 21586/15 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8 m2 zapísaného na LV č. 1656, k. ú. Staré Mesto, obec BA - m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
20.5.2019Znalecký posudok č. 32/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN katastrálne územie Rača, parc. č. 2471/51 podľa GP č. 21-2/2018, ktorý vznikol z pozemku registra "E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 2474 - vinice, zapísaný na LV č. 400, Bratislava, Piesková ul. pre plánovaný prevod vlastníctva
20.5.2019Znalecký posudok č. 35/2019 - Ing. Viliam Antal [PDF, 2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" katastrálne územie Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, 5409/11, 6409/13, 5409/15, 5409/18 zapísaných na LV č. 1395, Bratislava, Lotyšská ul. pre plánovaný predaj citovaných pozemkov
15.4.2019Znalecký posudok č. 14/2019 - Ing. Barbara Chamulová, PhD. [PDF, 586 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "E" KN parc. č. 1532/100 - ostatná plocha vo výmere 2 m2 zapísaného na LV č. 7278 a pozemok registra "C" KN parc. č. 2899/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2 zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Podunajské Biskupice, obec BA - m. č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, podľa geometrického plánu GP č. 82/2018
15.4.2019Znalecký posudok č. 66/2019 - Ing. J. Karel, PhD. [PDF, 3,7 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (VŠHVB pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 30 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-1196/2018 (145/2017A),  Pozemok (diel) p. č. pôvodná 115/2 „E“, diel č. 1 – 146 m2, ul. Mandľová č. 1, okres Bratislava V, obec BA-m.č. JAROVCE, k. ú. Jarovce, na LV č. 1237, a GP č. G1-2114/2018 (145/2017/B).
15.4.2019Znalecký posudok č. 64/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 3 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 7938/44, 7938/47, ul. Björnsonova č. 12, 14, 16, okres Bratislava I, obec BA-m.č. STARÉ k. ú. Staré Mesto, na LV č. 8925. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
15.4.2019Znalecký posudok č. 45/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 5,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemkov) v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to:  Pozemky p. č. 1669/27, 1169/543, 1669/454, 1669/455, ul. Pribišova, okres Bratislava IV, obec BA-m.č. KARLOVA VES, k. ú. Karlova Ves, na LV č. 3076. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
15.4.2019Znalecký posudok č. 23/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 166 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III - parcely číslo 1832/11 a 1832/98 v k.ú. Rača, s celkovou výmerou 275 m2, pre účel prevodu vlastníctva.
12.3.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku parc. č. 3728 k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., Bratislavský kraj, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
12.3.2019Znalecký posudok č. 5/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku v k. ú. Nové Mesto, KN-C parc. č. 13608/164 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 41 m2 vytvoreného GP č. 1/2019 oddelením od pozemku KN - E parc. č. 13610/3, LV č. 1, k. ú. Nové Mesto, za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 83 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.