Znalecké posudky 2019

 
 

Zobrazených je 8 z celkového počtu 83 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.3.2019Znalecký posudok č. 8/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 6 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Novovytvorených pozemkov p.č. 3416/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 354 m2, p.č. 3416/181 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2, p.č. 3416/182 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2 a p.č. 3417/4 – ostatná plocha vo výmere 148 m2, k.ú. Dúbravka, odčlenených GP č. 61/2018, úradne overený pod č. G1-2862/2018 od pozemku reg. „E“ parc.č. 2134, LV 5920.
25.2.2019Znalecký posudok č. 2/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 625 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 37/8 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
11.2.2019Znalecký posudok č. 3/2019 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa, obec Bratislava - m. č. Vrakuňa, okres Bratislava II., Bratislavský kraj, pre účel prevodu pozemku.
11.2.2019Znalecký posudok č. 7/2019 - Ing. Ján Karel, PhD. [PDF, 4,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení, a to: Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 9739/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 510 m2, LV č. 3930, registra „C“ parc. č. 9739/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 391 m2, LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
11.2.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,1 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
Pozemkov v k.ú. Karlova Ves, registra „C“ parc. Č. 2870/1- ostatné plochy o výmere 49 m2 a parc. Č. 2870/41 – vinica o výmere 20m2, vytvorených z pozemku registra „E“ parc. Č. 22318 evidovaný na LV č. 4971 geometrickým plánom č. 125/2017 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislava.
11.2.2019Znalecký posudok č. 13/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 293 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty vecného bremena‐ právo prechodu a prejazdu na novovytvorených pozemkoch parcelné číslo 4046/2 a 4044/2, v zmysle geometrického plánu číslo 02/2016 zo dňa 17.08.2016, obec Bratislava‐ m. č. Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica, pre účel stanovenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena.
11.2.2019Znalecký posudok č. 6/2019 - Ing. Juraj Talian, PhD. [PDF, 221 kB]
Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 1180, 1181, 1182, 1183, 1202, 1203, 1204, 1205, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1232/2, 1232/3, 1233/1, 1234, 1235, 1236, 1237, zapísané na liste vlastníctva číslo 4971, obec Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, pre účel majetkoprávneho usporiadania.
14.1.2019Znalecký posudok č. 4/2019 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 197 kB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva presahu, na pozemku v Bratislave - parcelné č. 21345/4 v k.ú. Staré Mesto, podľa Geometrického plánu č. 1/2019, zo dňa 09.01.2019.

Zobrazených je 8 z celkového počtu 83 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 15.4.2019
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2019

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.