Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
2.11.2020Znalecký posudok č. 63/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za
zriadenie práva stavby podzemnej kruhovej križovatky na pozemkoch p.č. 21844/2, 21844/10, 21844/11, v k.ú. Staré Mesto v rozsahu vyznačenom na priloženom GP č. 117/2020 a zriadenie vecného bremena práva umiestnenia a užívania stavby SO.IS.105.1 Šagátova vjazd/výjazd z/do areálu autobusovej stanice I cez pozemok p.č. 9871/148 k.ú. Staré Mesto v rozsahu podľa GP č. 123/2020 pre účely uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
2.11.2020Znalecký posudok č. 56/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "E" parc. č. 2156, 2187, 2188 a pozemku registra "C" KN parc. č. 698/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy a všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. 541/5 k. ú. Čunovo, vo vlastníctve spoločnosti Fischmann a Partners, s.r.o. za účelom zámeny pozemkov
2.11.2020Znalecký posudok č. 149/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1769/3, situovanom v zastavanom území MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, na ulici Pod násypom, v k.ú.Lamač (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.3758 ako "ostatná plocha").
2.11.2020Znalecký posudok č. 144/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 210 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.545/4, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú.Staré Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1656).
2.11.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 2,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku registra E p.č. 2097 – ostatné plochy o výmere 99m2 podľa GP č. 23/2019, LV č. 2982, v k.ú. Devín vo vlastníctve mesta SR Bratislavy.
2.11.2020Znalecký posudok č. 124/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 878 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva na uloženie a prevádzkovanie, údržbu a opravu inžinierskej siete NN prípojky a nabíjacej stanice na dobu neurčitú v rozsahu „Diel č. 1“ na pozemku KN C parc. č. 5416/1, k.ú. Petržalka, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 45/2020, k.ú. Petržalka,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
2.11.2020Znalecký posudok č. 123/2020 - Ing. I. Engelmanová [PDF, 595 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 490/2, 490/3, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4971, k.ú. Karlova Ves,
za účelom predaja pozemku.
2.11.2020Znalecký posudok č. 122/2020 - Ing. I. Engelmanová [PDF, 609 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 498/2, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4971, k.ú. Karlova Ves,
za účelom predaja pozemku.
2.11.2020Znalecký posudok č. 121 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 772 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časť pozemku KN C parc. č. 19142/1, k.ú. Rača – „Diel č. 1“ o výmere 65 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 2020/20, k.ú. Rača,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
2.11.2020Znalecký posudok č. 132/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 2,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena - práva prechodu a prejazdu na pozemku registra "C" KN parc.č.529/2, v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.4647).
2.11.2020Znalecký posudok č. 74/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,2 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave V, parcely registra „C“ č. 5884/17, 5880/2, 5875/8, 5883/5, 5884/5 v k.ú. Petržalka, zapísané na LV č. 2642, pre účel prevodu majetku.
2.11.2020Znalecký posudok č. 117/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.3969/9 na ulici Železničná, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, k.ú.Vrakuňa (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.270).
2.11.2020Znalecký posudok č. 97/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 671 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemky „KN C“ parc. č. 11355/21, 11355/25, 11355/27, 11355/30, k.ú. Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1292, k.ú. Nové Mesto,
• Pozemky „KN C“ parc. č. 11355/26, 11355/28, k.ú. Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 2014, k.ú. Nové Mesto,
za účelom zámeny pozemkov
2.11.2020Znalecký posudok č. 83/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 650 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov KN reg. C p.č. 1874/5 a 1870/2 zastavaná plocha a nádvoria , katastrálne územie Záhorská Bystrica, podľa geometrického plánu číslo 25/2018 , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva
2.11.2020Znalecký posudok č. 82/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 661 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 4250/332 , katastrálne územie Dúbravka , podľa geometrického plánu číslo 65 / 2018 , pre účel plánovaného plánovaného prevodu oddeleného pozemku
2.11.2020Znalecký posudok č. 77/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 504 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 2437/3, 2437/4, katastrálne územie Záhorská Bystrica, obec BA - m.č. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV.
8.7.2020Znalecký posudok č. 80/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 657 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc. č. 14 839/3 , katastrálne územie Trnávka , Bratislava , ulica Na križovatkách , podľa GP č. 9/2020, pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
8.7.2020Znalecký posudok č. 81/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 815 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č. 20470, k.ú. Karlova Ves – „Diel č. 1“ o výmere 3 m2 a na časti pozemku KN E parc. č. 22338, k.ú. Karlova Ves – „Diel č. 2“ o výmere 5 m2, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 57/2020, k.ú. Karlova Ves, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 87/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 821 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 3668/17, k.ú. Vrakuňa o výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlenením z pozemkov KN C parc. č. 3624/1, 3668/1, k.ú. Vrakuňa na základe geometrického plánu č. 3/2020, k.ú. Vrakuňa, za účelom predaja pozemku.
8.7.2020Znalecký posudok č. 86/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časti pozemku KN C parc. č. 1015/42, k.ú. Ružinov – „Diel č. 3, 5, 6“ , na časti pozemku KN C parc. č. 1015/44, k.ú. Ružinov – „Diel č. 2, 8“, ktoré vznikli odčlenením z pozemku KN Cparc. č. 1015/1, k.ú. Ružinov na základe geometrického plánu č. 10/2019, k.ú. Ružinov, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 89/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 854 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu, prejazdu, vjazdu a výjazdu na dobu neurčitú na časť pozemku KN C parc. č. 585/5, k.ú. Rusovce – „Diel č. 1“ o výmere 44 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 11/2020, k.ú. Rusovce, pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
8.7.2020Znalecký posudok č. 39/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD, [PDF, 518 kB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Ružinov parc.č. C KN 2680/35 záhrada o výmere 164 m2 bez založenia listu vlastníctva ako časť parc. č. E KN 806/100 zapísaný na LV č. 7868 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
8.7.2020Znalecký posudok č. 33/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na novovytvorený pozemok p.č. 1015/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46m2 oddeleného podľa GP č. 10/2019 od pozemkov registra „E“ p.č. 418/7 (diel 4), p.č. 418/206 (diel 7) a p.č. 418/5 (diel 1), v k. ú. Ružinov, obec MČ Ružinov - Bratislava, okres Bratislava II, LV č. 7868 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
8.7.2020Znalecký posudok č. 102/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5018/355, 5018/356 na ulici Závodná, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Ružinov (zapísané v katastri nehnuteľností na LV č.1).
8.7.2020Znalecký posudok č. 29/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti -
rodinného domu na Balkánskej ulici, súp. č. 222 na p. č. 532 v Bratislave-Rusovciach, okres Bratislava V, k. ú. Rusovce, vrátane vonkajších úprav a príslušenstva a pozemkov p. č. 532 a p. č. 531 a pozemku – parcely registra „E“ p. č. 288 v Bratislave-Rusovciach, k. ú. Rusovce okres Bratislava V,.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.