Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
8.7.2020Znalecký posudok č. 11/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 919 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok parc. č. 10450/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, k. ú. Nivy, za obdobie rokov 2017-2019, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel súdneho sporu.
8.7.2020Znalecký posudok č. 86/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.14963/2 na ulici Na Križovatkách, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Trnávka (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5109).
8.7.2020Znalecký posudok č. 85/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 17,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby "Ubytovňa" súp.č.14236 s príslušenstvom, na ulici Čiližská, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, situovanej na pozemku registra "C" KN parc.č.3557 v k.ú.Vrakuňa (zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č.3995, pozemok nie je predmetom ohodnotenia).
8.7.2020Znalecký posudok č. 66/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 861 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra "E" parc.č. 22331 ako parc. reg. "C" číslo 2957/1, diel 3 , katastrálne územie Karlova Ves , podľa geometrického plánu číslo 11/2019 zo dňa 9.7.2019
28.5.2020Znalecký posudok č. 64/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 575 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 1417/6, k.ú. Dúbravka o výmere 13 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 50/2019, k.ú. Dúbravka, ktorý bol vyhotovený Ing. Felixom Virsik – GEOVI dňa 06.04.2020, autorizačne overený Ing. F. Virsikom a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 22.04.2020 pod číslom G1 – 761/2020 za účelom predaja pozemku.
28.5.2020Znalecký posudok č. 51/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 354 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
 Pozemok „KN C“ parc. č. 5018/380, 5018/381, k.ú. Ružinov zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Ružinov,pre účel zamýšľaného predaja nehnuteľnosti
28.5.2020Znalecký posudok č. 70/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 750 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva umiestnenia elektronabíjacej stanice s prípojkami NN na dobu neurčitú v rozsahu „Diel č. 1, 2, 3, 4“, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 2-35/2020, k.ú. Dúbravka, ktorý bol vyhotovený GeosK s.r.o. dňa 05.02.2020, autorizačne overený Ing. M. Bajtalom, PhD, a úradne overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 14.02.2020 pod číslom G1 – 258/2020,pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
28.5.2020Znalecký posudok č. 48/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 606 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty budovy "Zázemie vodnej veže", na pozemkoch parc. č. 545, 885/5 s príslušenstvom, v Bratislave, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
28.5.2020Znalecký posudok č. 49/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 725 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 14 838/3 , katastrálne územie Trnávka , Bratislava , ulica Na križovatkách pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
28.5.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 699 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra "C" parc.číslo 2985/2, 2985/58, 2985/59, 2989/1 a 2990/6 , katastrálne územie Karlova Ves , podľa geometrického plánu číslo 149/2019.
28.5.2020Znalecký posudok č. 24/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 647 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemkoch C KN parc.č. 861/2, 863, katastrálne územie Devín, obec Devín, okres Bratislava IV.
28.5.2020Znalecký posudok č. 52/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 684 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• Pozemok „KN C“ parc. č. 3969/8, k.ú. Vrakuňa o výmere 12 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 270, k.ú. Vrakuňa za účelom predaja pozemku.
28.5.2020Znalecký posudok č. 50/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 655 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 12 876/13 zapísaného na LV č. 1, katastrálne územie Nové Mesto , Bratislava , Jánoškova ul. pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku
28.5.2020Znalecký posudok č. 67/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.21928/3 na ulici Trnavská cesta, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Nivy, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.797 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127m2.
28.5.2020Znalecký posudok č. 59/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.17049/4 o výmere 26m2 vytvoreného GP č.52/2019 (na určenie vlastníckych práv k pozemku registra "E" KN parc.č.17005/100) v MČ Bratislava - Ružinov, k.ú.Trnávka (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.5109).
28.5.2020Znalecký posudok č. 22/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, Phd. [PDF, 1,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva umiestnenia elektronabíjacej stanice s prípojky NN na pozemkoch v k.ú. Dúbravka v rozsahu vyznačenom na priloženom GP č. 1- 35/2020.
28.5.2020Znalecký posudok č. 48/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby domu s.č. 283 s pozemkom KN reg. C parc. č. 885/12 katastrálne územie Staré Mesto , v Bratislave , Zámocké schody č. 1 , pre účel plánovaného prevodu nehnuteľnosti
28.5.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - budovy: A – s. č. 17531 a B – s. č. 17532 a pozemky: parcela registra C parc. č. : 10132/20, 10132/11, 10132/1, 10132/12, 10132/5, 10132/4, 10132/10 a 9885 k. ú. Nivy obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel vkladu nehnuteľnosti do základného imania obchodnej spoločnosti, t. z. pre účtovné účely
28.5.2020Znalecký posudok č. 68/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku registra "C" KN parc.č.21644/12, oddeleného geometrickým plánom č.231/2019 od pozemku registra "C" KN parc.č.21644/1, situovanom na ulici Ďumbierska, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, k.ú.Vinohrady, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.3495.
28.5.2020Znalecký posudok č. 58/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 9,2 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku parc.č.19142/1 v extraviláne MČ Bratislava - Rača, okres Bratislava III, v zmysle GP č.2006/20 (diel 1 o výmere 136m2) v k.ú.Rača
18.5.2020Znalecký posudok č. 41/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 464 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti • Pozemok „KN C“ parc. č. 5441/2, 5449/3, k.ú. Petržalka zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, k.ú. Petržalka v podiele 1/1 za účelom prevodu pozemkov v prospech vlastníka stavby situovanej na daných pozemkoch
18.5.2020Znalecký posudok č. 42/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 713 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie • vecného bremena: práva uloženia kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č.709, k.ú. Vrakuňa–v rozsahu „Diel č. 1“ o výmere 6 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 94/2019, k.ú. Vrakuňa, • vecného bremena: práva neobmedzeného vstupu a prechodu preši, vjazdu a prejazdu akýmikoľvek motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez pozemok na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č.709, k.ú. Vrakuňa–v rozsahu „Diel č. 2“ o výmere 6 m2
18.5.2020Znalecký posudok č. 17/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN parc. Č. 958/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5515 m2, parc. 958/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70m2 a parc. 958/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2 v k.ú. Devín, LV č. 2171 vo vlastníctve ROXY Invest s.r.o.
18.5.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc.č.16990/5, v k.ú. Trnávka, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II.
11.3.2020Znalecký posudok č. 33/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 701 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na časti pozemkov KN reg. E p.č. 3191/300, 3192/100, 3193, 3194 a 3195/2, katastrálne územie Dúbravka, podľa geometrického plánu číslo 43- 1/ 2018 , diel 1,2,3,4 a 5, pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú na predmetnú časť pozemku.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.