Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 20 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.3.2020Znalecký posudok č. 35/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" KN parc.č.19227/4, situovaný v extraviláne MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, k.ú.Vinohrady (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.6747).
11.3.2020Znalecký posudok č. 34/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.12930/1 na ulici Pri Dynamitke, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5567).
11.3.2020Znalecký posudok č. 9/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,1 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov parc. č. 15573/7 a 15573/8 k. ú. Ružinov, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
11.3.2020Znalecký posudok č. 8/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 819 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Ružinov, registra „C“ parc. č. 15641/180, zastavaná plocha a nádvorie, odčlenený GP z pozemku par. č. 15641/7 a pozemok parc. č. 15641/149, zastavaná plocha a nádvorie, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel zriadenia vecného bremena,
11.3.2020Znalecký posudok č. 7/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 987 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov parc. č. 15109/45 a 15109/1 k. ú. Trnávka, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel prevodu vlastníckeho práva
14.2.2020Znalecký posudok č. 24/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 688 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku KN reg. "E" p.č. 2257 , katastrálne územie Devín na dobu neurčitú
14.2.2020Znalecký posudok č. 20/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.422/19 na ulici Podbrezovská, v MČ Bratislava - Rača, okres Bratislava III, v k.ú.Rača (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1248).
14.2.2020Znalecký posudok č. 15/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 793 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemku KN E parc. č. 1165/9, k.ú. Devín, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Devín, okres: Bratislava IV pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
14.2.2020Znalecký posudok č. 14/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 6,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 1860/17 v k.ú. Devínska Nová Ves, pre účel predaja pozemku vlastníkovi priľahlej stavby.
14.2.2020Znalecký posudok č. 12/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,7 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva presahu stavby prístrešku (prestrešenie vstupu), na pozemku v Bratislave v k.ú. Petržalka, parc. č. 4464/5 v rozsahu dielu č. 1 s výmerou 22 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
14.2.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 7,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III, parcely registra „C“ č. 17342/80,90,133,143,149,157,160,186,187 v k.ú. Rača, pre účel predaja pozemku vlastníkom stavieb garáží postavených na týchto parcelách.
14.2.2020Znalecký posudok č. 9/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 516 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č. 19731/2, katastrálne územie Vinohrady, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.
14.2.2020Znalecký posudok č. 8/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 12,4 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov podľa GP č.517/18:- pozemok parc.č.22198/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520m2, evidovaný na LV č.797, k.ú.Nivy, vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy - pozemok registra "C" KN parc.č.15403/6 - záhrady o výmere 94m2 a parc.č.23014/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2 oddelené od pozemku registra "E" určeného operátu parc.č.22198/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 145m2, evidovaný na LV č.4288, k.ú.Nivy, vo vlastníctve Hl.mesta SR Bratislavy.
10.2.2020Znalecký posudok č. 6/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 6,8 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok v Bratislave v k.ú. Rusovce, parc č. 965/19 s výmerou 18 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
10.2.2020Znalecké posudky č. 5/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 745 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na pozemku KN C parc. č. 762/5, 762/6, 763/2, 768/5, 715/27, 713/3, 711/2, k.ú. Ružinov, evidovanom na liste vlastníctva č. 1201, k.ú. Ružinov okres: Bratislava II
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
10.2.2020Znalecký posudok č. 5/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 965 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 10549/46, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, LV 4288 a parc. č. 21895/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 797, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II. , na účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku medzi vlastníkom stavby a vlastníkom pozemku.
10.2.2020Znalecký posudok č. 4/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 822 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva prechodu pešo, prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok v celom rozsahu parc. č. 1308 k. ú. Čunovo, obec Bratislava - m. č. Čunovo, okres Bratislava V., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
10.2.2020Znalecký posudok č. 3/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 4,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
 pozemkov na p.č. 3017/1, 3017/32, 3019/4, 3023, 3025, 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/5 k.ú. Karlova Ves podľa rozsahu a úpravy hraníc pozemkov z GP 89/2011, k 28.2.2011 pre účely vyčíslenia ujmy spočívajúcej v znížení VŠH pozemkov z titulu zriadenia ochranného pásma podľa Zák. č. 131/2010 Z.z.
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností:
 pozemkov na p.č. 3017/1, 3017/32, 3019/4, 3023, 3025, 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/5 k.ú. Karlova Ves podľa rozsahu a úpravy hraníc pozemkov z GP 89/2011, pre obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2013 pre účely vyčíslenia majetkovej ujmy spočívajúcej v obmedzení užívania pozemkov z titulu zriadenia ochranného pásma podľa Zák. č. 131/2010 Z.z. a zmarenia realizácie projektu „Polyfunkčný objekt Green HILL, Staré Grunty – JUH Bratislava“
24.1.2020Znalecký posudok č. 1/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 11,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Vinohrady parc.č. 19540/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2 a p.č. 9540/36,zastavané plochy a nádvoria o výmere 11
m2 zapísaný na LV č. 3610 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
14.1.2020Znalecký posudok č. 2/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 517 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 23068/1, 23086/1, katastrálne územie Nové Mesto, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.

Zobrazených je 20 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.