Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.1.2021Doplnenie č 1 k Znaleckému posudku č. 42/2019 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 615 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov „E“ KN p.č. 17377/2,3,4,5,6,7, 17378, 17379/1, 17382, 17384, 17385, 17547, 17548, 17549, 17550, 17551, 17553, 17555, 17557 a 22263/2 v k.ú. Rača, LV č. 400, vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy pri zohľadnení UP a budúceho využitia územia ako aj pri zohľadnení existencie zákonného vecného bremena na daných pozemkoch podľa zákona 66/2009 Z.z.
10.2.2020Znalecké posudky č. 5/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 745 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na pozemku KN C parc. č. 762/5, 762/6, 763/2, 768/5, 715/27, 713/3, 711/2, k.ú. Ružinov, evidovanom na liste vlastníctva č. 1201, k.ú. Ružinov okres: Bratislava II
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
11.1.2021Znalecké posudky č. 70/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 7,9 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemku v k.ú. Petržalka, registra „C“ parc.č. 797, zast. plochy vo výmere 842m2 na LV č. 1748 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
24.1.2020Znalecký posudok č. 1/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 11,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Vinohrady parc.č. 19540/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2 a p.č. 9540/36,zastavané plochy a nádvoria o výmere 11
m2 zapísaný na LV č. 3610 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
14.2.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 7,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III, parcely registra „C“ č. 17342/80,90,133,143,149,157,160,186,187 v k.ú. Rača, pre účel predaja pozemku vlastníkom stavieb garáží postavených na týchto parcelách.
28.5.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - budovy: A – s. č. 17531 a B – s. č. 17532 a pozemky: parcela registra C parc. č. : 10132/20, 10132/11, 10132/1, 10132/12, 10132/5, 10132/4, 10132/10 a 9885 k. ú. Nivy obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel vkladu nehnuteľnosti do základného imania obchodnej spoločnosti, t. z. pre účtovné účely
5.1.2021Znalecký posudok č. 10/2020 - Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
Ocenenia hnuteľných vecí – elektro zariadení nachádzajúcich sa v stavbe ubytovne súp. č. 14236 umiestnenej na pozemku parc. č. 3557 v k. ú. Vrakuňa na Čiližskej ulici č. 1, Bratislava, k dátumu obhliadky 04.12.2020.
8.7.2020Znalecký posudok č. 102/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 3,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C" KN parc.č.5018/355, 5018/356 na ulici Závodná, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II, k.ú.Ružinov (zapísané v katastri nehnuteľností na LV č.1).
8.7.2020Znalecký posudok č. 11/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 919 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok parc. č. 10450/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, k. ú. Nivy, za obdobie rokov 2017-2019, obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel súdneho sporu.
2.11.2020Znalecký posudok č. 117/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.3969/9 na ulici Železničná, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II, k.ú.Vrakuňa (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.270).
14.2.2020Znalecký posudok č. 12/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,7 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva presahu stavby prístrešku (prestrešenie vstupu), na pozemku v Bratislave v k.ú. Petržalka, parc. č. 4464/5 v rozsahu dielu č. 1 s výmerou 22 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
2.11.2020Znalecký posudok č. 121 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 772 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na časť pozemku KN C parc. č. 19142/1, k.ú. Rača – „Diel č. 1“ o výmere 65 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 2020/20, k.ú. Rača,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
2.11.2020Znalecký posudok č. 122/2020 - Ing. I. Engelmanová [PDF, 609 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 498/2, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4971, k.ú. Karlova Ves,
za účelom predaja pozemku.
2.11.2020Znalecký posudok č. 123/2020 - Ing. I. Engelmanová [PDF, 595 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti:
• pozemok „KN C“ parc. č. 490/2, 490/3, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 4971, k.ú. Karlova Ves,
za účelom predaja pozemku.
22.2.2021Znalecký posudok č. 123/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 704 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku KN reg. C parc. čis . 2245 a 2246 , katastrálne územie Dúbravka , pre účel plánovaného prevodu vlastníctva pozemkov.
2.11.2020Znalecký posudok č. 124/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 878 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva na uloženie a prevádzkovanie, údržbu a opravu inžinierskej siete NN prípojky a nabíjacej stanice na dobu neurčitú v rozsahu „Diel č. 1“ na pozemku KN C parc. č. 5416/1, k.ú. Petržalka, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 45/2020, k.ú. Petržalka,
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
2.11.2020Znalecký posudok č. 132/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 2,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty výšky odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena - práva prechodu a prejazdu na pozemku registra "C" KN parc.č.529/2, v MČ Bratislava - Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.4647).
14.2.2020Znalecký posudok č. 14/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 6,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 1860/17 v k.ú. Devínska Nová Ves, pre účel predaja pozemku vlastníkovi priľahlej stavby.
2.11.2020Znalecký posudok č. 144/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 210 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.545/4, v MČ Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, k.ú.Staré Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1656).
2.11.2020Znalecký posudok č. 149/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,7 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.1769/3, situovanom v zastavanom území MČ Bratislava - Lamač, okres Bratislava IV, na ulici Pod násypom, v k.ú.Lamač (zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č.3758 ako "ostatná plocha").
14.2.2020Znalecký posudok č. 15/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 793 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemku KN E parc. č. 1165/9, k.ú. Devín, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Devín, okres: Bratislava IV pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
18.5.2020Znalecký posudok č. 17/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN parc. Č. 958/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5515 m2, parc. 958/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70m2 a parc. 958/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2 v k.ú. Devín, LV č. 2171 vo vlastníctve ROXY Invest s.r.o.
5.1.2021Znalecký posudok č. 174/2020 - Ing. Peter Kapusta
Stanovenie všeobecnej hodnoty stavby "Ubytovňa" súp. č. 14236 s príslušenstvom na ulici Čiližská, v MČ Bratislava - Vrakuňa, okres Bratislava II., situovanej na pozemku registra "C" KN parc. č. 3557 v k.ú. Vrakuňa )(zapísaná v KN na LV č. 3995, pozemok nie je predmetom ohodnotenia)
26.4.2021Znalecký posudok č. 192/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 7,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena k pozemkom reg."C" v k.ú.Záhorská Bystrica - parc.č.3224/4 a 3222/5, situovaných mimo zastavaného územia obce Bratislava-m.č.Záhorská Bystrica, vzniknutého na základe zákona č.66/2009 Z.z.
14.1.2020Znalecký posudok č. 2/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 517 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 23068/1, 23086/1, katastrálne územie Nové Mesto, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 95 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.