Znalecké posudky 2020

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.2.2020Znalecké posudky č. 5/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 745 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na pozemku KN C parc. č. 762/5, 762/6, 763/2, 768/5, 715/27, 713/3, 711/2, k.ú. Ružinov, evidovanom na liste vlastníctva č. 1201, k.ú. Ružinov okres: Bratislava II
pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
24.1.2020Znalecký posudok č. 1/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 11,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemkov v k.ú. Vinohrady parc.č. 19540/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 526 m2 a p.č. 9540/36,zastavané plochy a nádvoria o výmere 11
m2 zapísaný na LV č. 3610 vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy.
14.2.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 7,8 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave III, parcely registra „C“ č. 17342/80,90,133,143,149,157,160,186,187 v k.ú. Rača, pre účel predaja pozemku vlastníkom stavieb garáží postavených na týchto parcelách.
28.5.2020Znalecký posudok č. 10/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 1,3 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností - budovy: A – s. č. 17531 a B – s. č. 17532 a pozemky: parcela registra C parc. č. : 10132/20, 10132/11, 10132/1, 10132/12, 10132/5, 10132/4, 10132/10 a 9885 k. ú. Nivy obec Bratislava - m. č. Ružinov, okres Bratislava II., pre účel vkladu nehnuteľnosti do základného imania obchodnej spoločnosti, t. z. pre účtovné účely
14.2.2020Znalecký posudok č. 12/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 4,7 MB]
Stanovenie výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena - práva presahu stavby prístrešku (prestrešenie vstupu), na pozemku v Bratislave v k.ú. Petržalka, parc. č. 4464/5 v rozsahu dielu č. 1 s výmerou 22 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava.
14.2.2020Znalecký posudok č. 14/2020 - FINDEX, s.r.o. [PDF, 6,6 MB]
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v Bratislave IV, parcely registra „C“ č. 1860/17 v k.ú. Devínska Nová Ves, pre účel predaja pozemku vlastníkovi priľahlej stavby.
14.2.2020Znalecký posudok č. 15/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 793 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie
• vecného bremena: práva prechodu a prejazdu na dobu neurčitú na pozemku KN E parc. č. 1165/9, k.ú. Devín, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, k.ú. Devín, okres: Bratislava IV pre účel uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena
18.5.2020Znalecký posudok č. 17/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 1,6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN parc. Č. 958/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5515 m2, parc. 958/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70m2 a parc. 958/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2 v k.ú. Devín, LV č. 2171 vo vlastníctve ROXY Invest s.r.o.
14.1.2020Znalecký posudok č. 2/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 517 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc.č. 23068/1, 23086/1, katastrálne územie Nové Mesto, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III.
14.2.2020Znalecký posudok č. 20/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 5,5 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.422/19 na ulici Podbrezovská, v MČ Bratislava - Rača, okres Bratislava III, v k.ú.Rača (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.1248).
28.5.2020Znalecký posudok č. 22/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, Phd. [PDF, 1,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena práva umiestnenia elektronabíjacej stanice s prípojky NN na pozemkoch v k.ú. Dúbravka v rozsahu vyznačenom na priloženom GP č. 1- 35/2020.
28.5.2020Znalecký posudok č. 24/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 647 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu, na pozemkoch C KN parc.č. 861/2, 863, katastrálne územie Devín, obec Devín, okres Bratislava IV.
14.2.2020Znalecký posudok č. 24/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 688 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena, práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami na pozemku KN reg. "E" p.č. 2257 , katastrálne územie Devín na dobu neurčitú
10.2.2020Znalecký posudok č. 3/2020 - Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. [PDF, 4,8 MB]
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
 pozemkov na p.č. 3017/1, 3017/32, 3019/4, 3023, 3025, 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/5 k.ú. Karlova Ves podľa rozsahu a úpravy hraníc pozemkov z GP 89/2011, k 28.2.2011 pre účely vyčíslenia ujmy spočívajúcej v znížení VŠH pozemkov z titulu zriadenia ochranného pásma podľa Zák. č. 131/2010 Z.z.
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností:
 pozemkov na p.č. 3017/1, 3017/32, 3019/4, 3023, 3025, 3027, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034/1, 3034/5 k.ú. Karlova Ves podľa rozsahu a úpravy hraníc pozemkov z GP 89/2011, pre obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2013 pre účely vyčíslenia majetkovej ujmy spočívajúcej v obmedzení užívania pozemkov z titulu zriadenia ochranného pásma podľa Zák. č. 131/2010 Z.z. a zmarenia realizácie projektu „Polyfunkčný objekt Green HILL, Staré Grunty – JUH Bratislava“
11.3.2020Znalecký posudok č. 33/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 701 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena na časti pozemkov KN reg. E p.č. 3191/300, 3192/100, 3193, 3194 a 3195/2, katastrálne územie Dúbravka, podľa geometrického plánu číslo 43- 1/ 2018 , diel 1,2,3,4 a 5, pre účel plánovaného uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú na predmetnú časť pozemku.
11.3.2020Znalecký posudok č. 34/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 4,9 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č.12930/1 na ulici Pri Dynamitke, v MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, v k.ú.Nové Mesto (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.5567).
11.3.2020Znalecký posudok č. 35/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6,8 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "E" KN parc.č.19227/4, situovaný v extraviláne MČ Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III, k.ú.Vinohrady (zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č.6747).
10.2.2020Znalecký posudok č. 4/2020 - Ing. arch. Milan Haviar [PDF, 822 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena – práva prechodu pešo, prejazdu motorovým vozidlom cez pozemok v celom rozsahu parc. č. 1308 k. ú. Čunovo, obec Bratislava - m. č. Čunovo, okres Bratislava V., za účelom uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene.
18.5.2020Znalecký posudok č. 41/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 464 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti • Pozemok „KN C“ parc. č. 5441/2, 5449/3, k.ú. Petržalka zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, k.ú. Petržalka v podiele 1/1 za účelom prevodu pozemkov v prospech vlastníka stavby situovanej na daných pozemkoch
18.5.2020Znalecký posudok č. 42/2020 - Ing. Iveta Engelmanová [PDF, 713 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za zriadenie • vecného bremena: práva uloženia kanalizačnej prípojky na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č.709, k.ú. Vrakuňa–v rozsahu „Diel č. 1“ o výmere 6 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 94/2019, k.ú. Vrakuňa, • vecného bremena: práva neobmedzeného vstupu a prechodu preši, vjazdu a prejazdu akýmikoľvek motorovými a nemotorovými vozidlami, strojmi a mechanizmami cez pozemok na dobu neurčitú na časti pozemku KN E parc. č.709, k.ú. Vrakuňa–v rozsahu „Diel č. 2“ o výmere 6 m2
18.5.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Ing. Peter Kapusta [PDF, 6 MB]
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra "C" KN parc.č.16990/5, v k.ú. Trnávka, v MČ Bratislava - Ružinov, okres Bratislava II.
28.5.2020Znalecký posudok č. 46/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 699 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov registra "C" parc.číslo 2985/2, 2985/58, 2985/59, 2989/1 a 2990/6 , katastrálne územie Karlova Ves , podľa geometrického plánu číslo 149/2019.
28.5.2020Znalecký posudok č. 48/2020 - Ing. Miloš Golian [PDF, 606 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty budovy "Zázemie vodnej veže", na pozemkoch parc. č. 545, 885/5 s príslušenstvom, v Bratislave, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I.
28.5.2020Znalecký posudok č. 48/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 840 kB]
stanovenia všeobecnej hodnoty stavby domu s.č. 283 s pozemkom KN reg. C parc. č. 885/12 katastrálne územie Staré Mesto , v Bratislave , Zámocké schody č. 1 , pre účel plánovaného prevodu nehnuteľnosti
28.5.2020Znalecký posudok č. 49/2020 - Ing. Viliam Antal [PDF, 725 kB]
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc. č. 14 838/3 , katastrálne územie Trnávka , Bratislava , ulica Na križovatkách pre plánovaný prevod vlastníctva pozemku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 41 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.1.2020
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2020

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Posudky > Znalecké posudky 2020

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.