Nové články

Zobrazených je 25 z celkového počtu 21297 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 852  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
25.4.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb spočívajúce v zabezpečení zriadenia a prevádzkovania dynamického nákupného systému, súvisiace s činnosťou Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
25.4.2019Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie IXPO 2019
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
25.4.2019Zmluvy Trhy 2019
Nájomné zmluvy na prenájom stánkov na Františkánskom námestí v Bratislave s dobou nájmu od 26.04.2019 do 17.10.2019.
Zverejnené dňa: 25.04.2019
Zložka dokumentov: Príležitostné trhy
24.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Dáša Halmiová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 55/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 27.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.04.2019
24.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Monika Horváthová / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 54/2019 / Výška nájmu: 300,- eur / Dátum účinnosti: 27.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 26.04.2019
24.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Predsália Zrkadlovej siene, Nádvoria sv. Juraja, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53/2019 / Výška nájmu: 1075,- eur / Dátum účinnosti: 24.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 23.04.2019
24.4.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501121900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.04.2019 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky elektriny pre stavbu ,,Elektrická prípojka, Magnetova ulica“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 13625/101, 13666/1, 13666/2, 13670/5, 13673, 13698/7 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.04.2019
Dátum zverejnenia: 24.04.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
24.4.2019Dodatok č.4 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507391500/0099
Účelom dodatku je vyňatie stavebného objektu SO 07 Horúcovodnej prípojky, ktorá nebude predmetom uvedenej zmluvy, ale realizácia prípojky sa bude riešiť osobitnou Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Dátum uzatvorenia: 24.04.2019
Dátum zverejnenia: 24.04.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
23.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501241900
Zmluva uzatvorená dňa 23.04.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 101n Preložka káblových vedení NN k stavbe „BERGAMON – DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 3127/6, 6701/1, 6709, 6719/1, 22203/1 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 23.04.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
23.4.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500531900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 23.04.2019 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Parkovisko SZU Kramáre, Limbova ul., Bratislava“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21648/4, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 23.04.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
23.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501341900
Zmluva uzatvorená dňa 23.04.2019 za účelom uloženia prípojky VN k stavbe „Polyfunkčný objekt – Námestie 1. mája, Bratislava“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21724/2 a 21725/1 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 23.04.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
18.4.2019Zmluva o bežnom účte
Zriadenie a vedenie bežného účtu v Československej obchodnej banke, a.s.
Dátum uzatvorenia: 8.4.2019
Dátum zverejnenia: 18.4.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy a dohody
18.4.2019Zriaďovacia listina Metropolitného inštitútu Bratislavy
Príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorej hlavným cieľom je príprava odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumenty v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvanie vízie priestorového rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta.
Dátum uzatvorenia: 1.4.2019
Dátum zverejnenia: 18.4.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy a dohody
17.4.2019Dodávateľské faktúry uhradené do 19.4.2019
Faktúry za tovary, služby a stavebné práce
Zverejnené dňa: 17.4.2019
Zložka dokumentov: Faktúry 2019
17.4.2019Tovary a služby za obdobie do 19.4.2019
Objednávky
Zverejnené dňa: 17.4.2019
Zložka dokumentov: Objednávky - tovary a služby
17.4.2019Tovary a služby za obdobie do 19.4.2019
Objednávky
Zverejnené dňa: 17.4.2019
Zložka dokumentov: Objednávky - stavebné práce
17.4.2019Prenájom Kaplnky
Nájomca: Vladimír Dolinay / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 21.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 20.04.2019
17.4.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Bratislavská organizácia cestovného ruchu / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51/2019 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 15.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov
Nájomca: Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50/2019 / Výška nájmu: 900,- eur / Dátum účinnosti: 17.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene, Mezanínu a miestnosti na prípravu jedál a nápojov [PDF, 145 kB]
Nájomca: Americká obchodná komora v Slovenskej republike / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2019 / Výška nájmu: 1500,- eur / Dátum účinnosti: 16.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 15.04.2019
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Mannskoret Arme Riddere / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2019 / Výška nájmu: 700,- eur / Dátum účinnosti: 13.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 12.04.2019
17.4.2019Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému č. MAGBO1900017
Číslo: MAGBO1900017
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 17.04.2019
Dátum účinnosti: 18.04.2019
Zložka dokumentov: Dohody
17.4.2019Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Združenie rodičov pri ZUŠ Hálkova / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2019 / Výška nájmu: 200,- eur / Dátum účinnosti: 15.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 14.04.2019
17.4.2019Prenájom Justiho siene
Nájomca: Obec Oravcov, o. z. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46/2019 / Výška nájmu: 250,- eur / Dátum účinnosti: 09.04.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 08.04.2019
17.4.2019Protokol č. 11 88 0200 19 00 o zverení majetku [PDF, 431 kB]
Protokol č. 11 88 0200 19 00 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktorého predmetom je časť stavebného objektu SO 02 Komunikácie a spevnené plochy.

Uzatvorený dňa: 17. 04. 2019
Zverejnený dňa: 17. 04. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 21297 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 852  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Odporučiť

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte