Nové články

Zobrazených je 25 z celkového počtu 22085 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 884  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
1.9.2019Prenájom voľného nebytového priestoru - Laurinská 7
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor v Bratislave na Laurinskej 7
Zložka dokumentov: Zámery 2019
16.7.2019Zmluva o užívaní kolektora č. 249400471900
Zmluva o užívaní kolektoru číslo 249400471900 uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v planom znení medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. Slovak Telekom, a.s.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zložka dokumentov: Prenájom hnuteľného majetku
16.7.2019Dodatok č.1 MsP/19/00021 k rámcovej dohode č. MsP/18/00037 o servise kamerového systému
Dodatok č.1 k rámcovej servisnej dohode TS-002-101-18 (MsP/18/00037) uzatvorenej medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Morez Group a.s. Novozámocká 89, Nitra. Predmetom Dodatku je navýšenie zmluvnej ceny o cca 10 % z dôvodu potreby zabezpečenia záručného a pozáručného servisu kamerového systému. Cena predmetu Dodatku č. 1 je 5 999,88 € s DPH.
Zložka dokumentov: Zmluvy - tovary a služby
16.7.2019Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00
Kúpna zmluva č. 04 88 0465 19 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra "C" parc. č. 5409/7 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2, evidovaný ako pozemok registra "C" KN, evidovaný na LV č. 1395 v k. ú. Podunajské Biskupice.
Uzatvorená dňa: 16. 07. 2019
Zverejnená dňa: 16. 07. 2019
Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
16.7.2019Zmluva o spolupráci č. MAGBO 1900028
Zmluva o spolupráci medzi HLMSRBA a Citrón s.r.o. - spolupráca v oblasti predbežnej analýzy energetických dát objednávateľa s cieľom identifikácie možných úspor nákladov za distribúciu elektriny.
Cena: 0,00 €
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Dátum účinnosti: 17.7.2019
Dátum platnosti do: 45 dní od dňa poskytnutia prístupov
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Zložka dokumentov: Zmluvy o spolupráci
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0432 19 00/ Nájomca: Anna Starečková/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
16.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0412 19 00/ Nájomca: Andrej Šíp a Elena Šípová/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.07.2019/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.07.2019
Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
16.7.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 11.07.2019 Stručný popis: Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 347,38 Eur.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
Zložka dokumentov: Dohody
16.7.2019Zmluva o užívaní kolektora č. 249402991900
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402991900 uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Hlavným mestom SR a spol. SWAN, a.s.
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zložka dokumentov: Prenájom hnuteľného majetku
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503591900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom uloženia stavebného objektu SO 50 Prípojka NN k stavbe „Polyfunkčné centrum - Einsteinova“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 4921/34 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 390 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503581900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom uloženia stavebného objektu E 2.2.3 Studne pre tepelné čerpadlá, Studničný rozvod k stavbe „Polyfunkčné centrum - Einsteinova“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 4921/5, 4921/8, 4921/9, 4921/10, 4921/11, 4921/13 a pozemky reg. „E“ KN parc.č. 210, 390 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
16.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503281900
Zmluva uzatvorená dňa 16.07.2019 za účelom prípojky vody, prípojky NN a prípojky kanalizácie k stavbe „Rodinný dom Kompakt 401 na Sinokvetnej ulici“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 357/10 a 357/14, k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 16.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0380-19-00
Nájomca: Monika Angermayerová / Dátum uzatvorenia 15.07.2019 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy bytov
15.7.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286507841500/0099
Dodatok uzatvorený dňa 15.07.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie SO-02 Pripojenie na rozvodnú sieť k stavbe „Horúcovod Nemocnica Patrónka“, pozemok reg. C-KN parc. č. 2525/1 a pozemky reg. E-KN parc. č. 19796, 19800, 19799/1 a 19792/4 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504521900/0099
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 z dôvodu uloženia plynárenského zariadenia k stavbe „Polyfunkčný objekt Sosnová“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 5482/2 v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39904/19 [PDF, 250 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu, garáž“, Bielkova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 07. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Stanoviská 2019
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504491900
Zmluva uzatvorená dňa 15.07.2019 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Záhradná chatka“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 2722/2, 2723/8, 2725/3 a pozemok reg. „E“ KN parc.č. 2586/22 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504021900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 390 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie splaš. Kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504031900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 5078/7 a registra E-KN parc.č. 390, 210 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenie: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy o vecnom bremene
15.7.2019Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 11.7.2019
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zverejnené dňa: 15.7.2019
Zložka dokumentov: Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 50399/18 [PDF, 233 kB]
Žiadateľ:
Obsah podania: Rekonštrukcia rodinného domu - Trnávka“ – Jakabova ul.
Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
Vydané dňa: 28. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Stanoviská 2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 39777/19 [PDF, 166 kB]
Žiadateľ: BD Račianska s.r.o., Tupého 25/A,
831 01 Bratislava
Obsah podania: Nadstavba bytového domu Račianska – zmena stavby
Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
Vydané dňa: 07. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Stanoviská 2019
15.7.2019Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 46200/18 [PDF, 193 kB]
Žiadateľ: Radovan Verčík – RV GEO,Bazovského 17
841 01 Bratislava
Obsah podania: Metropolitan Area Network SWAN „SO 18 504 FTTH Mercatino, Rustaveliho, Bratislava“, lokalita Rustaveliho ul., kat. úz. Rača
Lokalita: MČ Bratislava – Rača
Vydané dňa: 03. 05. 2019
Zverejnené dňa: 15.07.2019
Zložka dokumentov: Stanoviská 2019
15.7.2019Prenájom Nádvorie Uršulínska 6 a historické priestory kancelárie námestníka primátora
Nájomca: NUNEZ NFE s.r.o. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111/2019 / Výška nájmu: 400,- eur / Dátum účinnosti: 16.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 15.07.2019
15.7.2019Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene [PDF, 146 kB]
Nájomca: VYDRICA DEVELOPMENT, a. s. / Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci / Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 110/2019 / Výška nájmu: 800,- eur / Dátum účinnosti: 17.07.2019 dňa, nasledujúcom po dni zverejnenia zmluvy / Zverejnenie dňa 16.07.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 22085 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 884  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Odporučiť

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte