Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2216 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 89  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502122000 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Apartmánový dom BOOMERANG“ na pozemku registra E-KN parc. č. 4363, k.ú. Karlova Ves

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502242000 za účelom uloženia SO 03.1 Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch registra E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
3.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500652000
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.22217/300, 15675/1 v k.ú Ružinov zriadenie a uloženie VN prípojky.

Dátum uzatvorenia: 03.06.2020
Dátum zverejnenia: 03.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286501652000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 21714/3, 7338, 7339, 21708, 7322 a registra C-KN parc.č. 7347/1, 7352/2, 7356 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie inžinierskych sietí.

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286501261700
Predmetom dodatku je oprava nesprávnej výmery pozemkov a zosúladenie ich výmery so súčasným stavom evidovanom v katastri nehnuteľností

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501602000/0099 za účelom uloženia stavebných objektov SO E 101.1 Preložka rozvodov NN a SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenie staveniska k stavbe „Bratislavské podhradie - Vydrica“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 545, 21462/7 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
2.6.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502052000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 794/6, v k.ú. Ružinov zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 02.06.2020
Dátum zverejnenia: 02.06.2020
28.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502062000/0099 a katastrálna mapa
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 22023 v k.ú. Nové mesto zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 28.05.2020
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
28.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286501822000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 543/9 zriadenie a uloženie prípojky vody a prípojky kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 28.05.2000
Dátum zverejnenia: 28.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501442000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501442000 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom novostavba“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 4277 v k.ú. Petržalka.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022000 za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 381/1 v k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501852000 za účelom uloženia SO 10 Horúcovodnej prípojky k stavbe „Bytový dom Ludwigov mlyn“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21329/2 a 21895/4 v k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501842000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501842000 za účelom uloženia SO 10 Horúcovodnej prípojky k stavbe „Bytový dom Ludwigov mlyn“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21329/2 v k.ú. Nivy.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501862000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky pre stavbu ,,Skladová hala, Stará Ivanská cesta, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22242/1 v k.ú. Trnávka.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502032000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,3RD Líščie údolie Bratislava“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3538/102 v k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
27.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502222000/0099 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, plynovej, kanalizačnej prípojky a areálovej kanalizácie pre stavbu ,,Novostavba bytového domu, Strážna ul., Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4982/1, 21680 a pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 6549, 21696/101 v k.ú. Vinohrady.

Dátum uzatvorenia: 27.05.2020
Dátum zverejnenia: 27.05.2020
26.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0193 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0193 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť umiestnenie, užívanie, prevádzku a výkon správy Verejného osvetlenia na pozemkoch registra "C" parc. č. 7535/15,16 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 05. 2020
Zverejnená dňa: 26. 05. 2020
26.5.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502142000/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502142000/0099 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Hraničiarska 118“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 77/2 v k.ú. Čunovo.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
26.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502182000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502182000 za účelom vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a NN prípojky k stavbe „Rodinný dom – TOPAS 96/53 Z“ na pozemku registra E-KN parc. č. 842, k.ú. Vrakuňa.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
26.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, k stavbe „Lesná ul. 12 – novostavba rodinného domu“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0024 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0024 20 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy CDS na pozemku registra "C" KN parc. č. 956/34 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0071 20 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0071 20 00, ktorej predmetom je povinnosť povinného strpieť vstup, výstup, prechod a prejazd cez pozemok registra "C" KN parc. č. 1308 - orná pôda vo výmere 588 m2 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 21. 05. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410.

Uzatvorený dňa: 03. 02. 2020
Zverejnený dňa: 21. 05. 2020
21.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410, ktorá spočíva v povinnosti povinného strpieť vecné bremeno spočívajúce v zriadení inžinierskych sietí a práve vstupu na pozemky parc. č. 16908/2,16, 22247/9 a 22180/100 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 26. 11. 2020
Zverejnená dňa: 21. 05. 2020
18.5.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501892000
uzatvorená dňa 18.05.2020 za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbám rodinných domov „Dom A“, „Dom Marco“, „Dom Daniel“, „Dom MM“ na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 15637/3, 15638/2, 22192/4 v k.ú. Lamač.

Dátum zverejnenia: 18.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2216 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 89  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.