Mestská časť Bratislava - Petržalka


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • IČO: 00603201
  • Adresa: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118800032400 Predmetom je zverenie pozemkov parc. č. 4992 a nasl. v k. ú. Petržalka, na ulici Pečnianska, Starhradská a Bradáčová Bratislava do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 16.02.2024 19.02.2024 Zmluva
MAGDG2400082 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 162 356,02 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
088302292300 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0229 23 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 3425. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1,00 € 06.04.2023 11.04.2023 Zmluva
MAGDG2300026 Zmluva o spolupráci - Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 Stavebné práce, opravárenské práce 189 279,96 € 24.05.2023 30.06.2028 01.06.2023 Zmluva
286504752300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky k stavbe "Športová hala Pankúchova" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 217, 222, 223, 423 v k.ú. Petžalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1 539,00 € 03.07.2023 03.07.2023 Zmluva
118805242300 Protokol č. 11 88 0524 23 00 o zverení majetku a ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Petržalka - SO 202 Komunikácie a spevnené plochy v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 10.08.2023 14.08.2023 Zmluva
118800052001 Predmetom dodatku je doplnenie účelu využitia nehnuteľnosti na Hrobákovej 5 v Bratislave o účel „umiestnenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 12.09.2023 14.09.2023 Zmluva
MAGDG2300347 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 280 461,62 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGTS2300336 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 257 999,99 € 28.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
118803432200 Protokol č. 11 88 0343 22 00 o odňatí pozemku "C" KN parc. č. 3110/54 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, LV č. 2159, k.ú. Petržalka, zo správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
MAGBO2200037 O sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v ZD MČ Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 22.07.2022 25.07.2027 22.07.2022 Zmluva
MAGDG2200127 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 85 000,00 € 09.08.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
048505612200 Predaj bytového domu na Medveďovej 21, mestskej časti Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 1,00 € 18.08.2022 23.08.2022 Zmluva
MAGTS2200322 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 za účelom vybudovania detského ihriska Pečnianska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200424 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200424 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 92 560,30 € 21.11.2022 14.04.2023 08.12.2022 Zmluva