Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286506272200 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovarík Daniel 525,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506432200 Nájomná zmluva k bytu, Gabriela Sulčanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sulčanová Gabriela 521,28 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGBO2200059 Predmetom dohody je súhlas s uskutočnením úpravy časti cesty I/61 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVKARPATIA, s.r.o. 30840848 0,00 € 22.09.2022 31.12.2023 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200062 Dohoda o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného r 42259088 0,00 € 22.09.2022 30.12.2023 23.09.2022 Zmluva
098506312200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Šramková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šrámková Anna 501,72 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098505562200 Nájomná zmluva k bytu, Dagmar Kovářová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovářová Dagmar 521,28 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
286500302200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodné prípojky - ul. Leopolda Jablonku" v k.ú. Devínaska Nová Ves na pozemku reg. E KN p.č. 3798/279 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duraj Ján,JUDr. 262,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200360 ZoS - Dostihový deň 2022 - Cena primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Závodisko, š.p. 31354301 6 000,00 € 21.09.2022 25.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804342200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 1 340 429,60 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804352200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA s.r.o. 31347037 778 466,62 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332200 Predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, výstupu, prechodu, prejazdu, vjazdu, výjazdu a prejazdu nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 4921/32 a 4921/34 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 21 256,49 € 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200057 licenčná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CVIK, s.r.o. 48095397 0,00 € 21.09.2022 30.06.2027 23.09.2022 Zmluva
286506012200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 20.09.2022 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom-zmena dokončenej stavby nadstavbou a staveb. úpravami" na pozemku reg. E-KN parc. č. 843/18 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Setvák Ľuboš 81,00 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634099020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kahan Martin, Mgr. 260,10 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624115421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkašovská Alena 2,39 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634099620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bertóková Katarína 497,22 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624069119012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milán Miroslav 0,55 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624123421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nackinová Alena 1,29 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200352 Rámcová zmluva - Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200353 Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGBO2200061 Dodatok č. 1 k memorandu (projekt dostupného bývania) - prizvanie ďalších partnerov (MVO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Proti prúdu 36068781 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200055 Zmluva o spolupráci s organizáciou Odyseus, o.z. - dostupné bývanie rozširovenie (dodatok k memorandu č. 1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odyseus, s. r. o. 44824521 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
038804472200 Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb 42267145 15 457,53 € 19.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200350 Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 054 016,00 € 19.09.2022 30.09.2024 21.09.2022 Zmluva
028634096020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filová Karin 281,53 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634128422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Štefan,Ing. 850,09 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624070419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lánghová Zuzana,Mgr. 0,75 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »