Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2200048 Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Swiss Re Managment AG 48293270 0,00 € 11.08.2022 23.10.2022 11.08.2022 Zmluva
058804742200 Zmluva č. 05 88 0474 22 00, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k SO 05 a SO 105 vonkajšie osvetlenie v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VENET, a.s. 35795069 0,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGDG2200303 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 0,00 € 10.08.2022 31.12.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGTS2200313 OLO - Event Cvičko ZoS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 1,00 € 10.08.2022 13.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGDG2200127 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 85 000,00 € 09.08.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
288804442200 Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o. 47257261 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
118804412200 Protokol č. 11 88 0441 22 00, ktorého predmetom je zverenie nehnuteľností v k. ú. Trnávka, a to pozemku reg. C KN parc. č. 16948/29 a stavby so súp. č. 4312 a nehnuteľností v k. ú. Nivy, a to pozemku reg. C KN parc. č. 10132/20 a stavby so súp. č. 17533. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
286503622200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503622200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodu v rámci stavby "Trafostanica, VN rozvody, NN rozvody" na pozemku reg. C-KN parc. č. 228/6, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fatrex Real s.r.o. 46787194 1 653,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
286503412200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku reg. C-KN p.č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
2522D20003 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 1 400,00 € (slovom: tisícštyristo eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rich Solutions, s. r. o. 48062278 1 400,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Zmluva
028624111021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Tomáš, Ing., CSc. 4,10 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113321011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vitázek Klement,Ing., PhD. 288,65 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marček Chorvátová Alžbeta, doc., PhD 847,80 € 08.08.2022 10.08.2022 Zmluva
028634113421012 Zmluva o prevode spoluvlastnickeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bojnová Zuzana 115,01 € 05.08.2022 08.08.2022 Zmluva
MAGBO2100114 Zmluva o spolupráci - výjazd na Panónksu - úprava práv a povinností pri príprave, povolení, realizácii a kolaudácii Stavby a odovzdanie Hlavnému mestu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Južné mesto IS s.r.o. 46732489 0,00 € 04.08.2022 31.01.2024 08.08.2022 Zmluva
MAGBO2200042 Darovacia zmluva - bezodplatná s Accenture, ktorej predmetom je darovanie monitorov pre OSP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Accenture, s.r.o. 35724498 0,00 € 03.08.2022 31.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200271 Prvá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 14 700,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200272 Druhá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 17 820,00 € 03.08.2022 16.12.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200273 Tretia časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 7 200,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200274 Štvrtá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 16 080,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200275 Piata časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 10 850,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
088304232200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 9360 k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003, parc. č. 9270, parc. č. 9261, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Burian Matúš 89,50 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
088304252200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN,parc. č. 8664 vo výmere 542 m?, druh pozemku: vinica, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chvostek s. r. o. 47440741 4,31 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
248804262200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti pri dočasnej úprave predstaničného námestia v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to až do doby realizácie víťazného návrhu projektu rozvoja ŽST Bratislava Hlavná stanica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200048 Dodatok č. 1 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zloženia skupiny dodávateľov „Združenie NS MHD Petržalka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200049 Dodatok č. 2 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Metodické usmernenie k navýšeniu ceny diela z dôvodu vplyvu mimoriadnych udalostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
286503632200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - obj. D6 - Elektroinštalácia silnoprúdová - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EuroMart DK s.r.o. 47237481 11 641,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Zmluva
286504692200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 02.08.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby "NN prípojka - Vojenský bunker" na pozemku registra "E" KN parc. č. 5195/1 v k.ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pajer Maroš 500,00 € 02.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200300 Dodatok č. 1. Rámcovej dohody č. MAGTS2100145 - navýšenie jednotkových cien +15% na 200 ks lavičiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 0,00 € 02.08.2022 23.06.2024 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200291 Vodovodná prípojka Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 24 000,00 € 02.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »