Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098506982200 Nájomná zmluva k bytu, Judita Nogová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nogová Judita 521,28 € 25.11.2022 25.11.2022 Zmluva
MAGBO2200076 Dodatok č. 1 k dohode o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 24.11.2022 30.12.2023 24.11.2022 Zmluva
286507392200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507392200, uzatvorená za účelom uloženia NN káblového rozvodu v rámci stavby "BA_Staré Mesto, Kozia 13, NNK", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21442 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 717,74 € 23.11.2022 23.11.2022 Zmluva
098507262200 Nájomná zmluva k bytu, Jiří Čurda a Magdaléna Čurdová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čurda Jiří 796,80 € 23.11.2022 23.11.2022 Zmluva
921090314 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 El-Hamudová Jana 1 152,00 € 23.11.2022 30.11.2023 24.11.2022 Zmluva
921104319 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubičková Antónia 1 266,00 € 23.11.2022 30.05.2022 24.11.2022 Zmluva
098507242200 Nájomná zmluva k bytu, Eva Valíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valíková Eva 521,28 € 23.11.2022 28.11.2022 Zmluva
248807302200 Memorandom si strany upravili podmienky spolupráce pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 22.11.2022 23.11.2022 Zmluva
098507172200 Nájomná zmluva k bytu, Hanna Kebelesh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kebelesh Hanna 521,28 € 22.11.2022 23.11.2022 Zmluva
nefp--000052 Zmluva o nenávratný finančný príspevok pre refundáciu nákladov spojených s rekonštrukciou združených chodníkova acyklistických chodníkov v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 265 106,53 € 22.11.2022 31.12.2028 24.11.2022 Zmluva
921084013 Vilinová Nikola, 813, Nová zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vilinová Nikola 5 316,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Zmluva
MAGSP2200072 Zmluva + prílohy https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18219/summary Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NOPE a.s. 35758805 3 239 028,34 € 21.11.2022 18.10.2024 22.11.2022 Zmluva
MAGTS2200433 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tesco Franchise Stores SR, s. r. o. 53044061 240,00 € 21.11.2022 31.12.2022 25.11.2022 Zmluva
098507102200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Boris Rigo, Paula Klčová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rigo Boris 640,20 € 18.11.2022 21.11.2022 Zmluva
048806112200 Predmetom zmluvy je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2386/54 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michaličová Helena Mgr. 2 500,00 € 18.11.2022 18.11.2022 22.11.2022 Zmluva
058806262200 Predmetom zmluvy je kúpa pozemku parc. č. 1618/2 – orná pôda výmere 6 m2, k. ú. Čunovo pre účely stavby „Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mészárosová Dana 932,10 € 18.11.2022 18.11.2022 22.11.2022 Zmluva
286507132200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena pre ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zriadenia SO 23 Preložka plynovodu pre stavbu ,,Obchodné centrum Obchodná Development" na pozemku CKN parc. č. 1205/3 v k.ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 251,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Zmluva
286506972100/0099/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099 uzatovrený z dôvodu zmeny trasy vedenia NN prípojky a rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie skrine SR cez pozemok registra EKN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hergottová Andrea 0,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Zmluva
MAGBO2200071 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci a využití výsledkov riešenia projektu - Circular Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fakulta managmentu - Univerzite Komenského v Bratislave 00397865 0,00 € 16.11.2022 28.02.2026 17.11.2022 Zmluva
MAGTS2200412 Predĺženie prevádzky účelovej dátovej siete pre pokrytie verejných promenád WiFi HotSpotom "VisitBratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 35 942,40 € 16.11.2022 17.12.2023 17.11.2022 Zmluva
MAGTS2200429 Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt "Úprava priestorov pre kynológiu MsP". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2P - Projekt, s.r.o. 48000892 2 100,00 € 16.11.2022 31.12.2022 22.11.2022 Zmluva
MAGSP2200074 Dodatok č.2 k zmluve na opravu obytných buniek v Centre pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 14 398,57 € 15.11.2022 31.12.2022 18.11.2022 Zmluva
098506912200 Nájomná zmluva k bytu, Alžbeta Šurnovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šurnovská Alžbeta 521,28 € 15.11.2022 21.11.2022 Zmluva
028634129722014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šináková Katarína, Ing. arch. 491,81 € 15.11.2022 23.11.2022 Zmluva
028634071219012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štvrtina Ján, MUDr. 238,93 € 15.11.2022 23.11.2022 Zmluva
286502752200 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502752200, uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO 504 Preložka výtlačnej kanalizácie DN200 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever" v k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 1 815,89 € 14.11.2022 14.11.2022 Zmluva
MAGTS2200358 Dodatok č.1 MAGTS2200358 k Rámcovej zmluve č. MsP/19/00008 uzatvorenej medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom TODOS Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, BA, ktorej predmetom je servis, opravy a prevoz vozidiel. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 36 480,00 € 14.11.2022 04.11.2023 14.11.2022 Zmluva
1182022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 118/2022 MALÍČEK, o.z. Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 malíček 42254141 200,00 € 14.11.2022 21.11.2022 16.11.2022 Zmluva
088303240900 Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0324 09 00 uzatvorenou dňa 12.06.2009. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 0,00 € 14.11.2022 21.11.2022 Zmluva
098507202200 Nájomná zmluva k bytu, Ivan Veselovský Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veselovský Ivan 521,28 € 14.11.2022 21.11.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »