Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
286506382300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Prípojka NN, vodovodná prípojka" k stavbeSklad náradia na pozemku 851/1, typ Berta 2, k.ú. Rača, pozemky reg. E-KN p.č. 848, p.č. 851 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kostov Boris, Ing. 1 343,83 € 29.09.2023 29.09.2023 Zmluva
MAGTS2300244 Nájomná zmluva č. o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 320,00 € 29.09.2023 30.09.2024 29.09.2023 Zmluva
286506682300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506682300 uzatvorená za účelom uloženia prívodu elektro NN pres stavebný objekt SO 106 Verejné osvetlenie v k. ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ITIS s. r. o. 50506323 306,57 € 29.09.2023 02.10.2023 Zmluva
2522D20030 Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 100,00 € (slovom: dvetisícsto eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislav Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Stavebné práce, opravárenské práce 2 100,00 € 29.09.2023 02.10.2023 Zmluva
048805512300 Kúpna zmluva č. 04 88 0551 23 00, ktorej predmetom je predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, parc. č. 17049/8 a parc. č. 17049/13. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 T.O.P. HOLDING, a.s. 36675059 44 800,00 € 29.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 Zmluva
286505472300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie a vsakovacích blokov k stavbe „Realizácia vlhkostnej sanácie Karácsonyiho paláca vrátane prístavby“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kancelária prezidenta SR 30845157 0,00 € 29.09.2023 02.10.2023 Zmluva
286502981900/0099 Dohoda o ukončení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená z dôvodu nezrealizovania inžinierskych sietí na pozemkoch hl. mesta SR BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XL six s.r.o. 36822876 5 145,00 € 29.09.2023 02.10.2023 Zmluva
286506142300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava - II. etapa“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 15273/1 a 15644/10 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Projekt T s.r.o. 45845565 1 330,00 € 28.09.2023 29.09.2023 Zmluva
MAGSP2300040 Dodatok č.10 ZoD- Nosný systém MHD 2.časť Bosáková- Janíkov Dvor- predĺženie lehoty výstavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 2 017 173,00 € 28.09.2023 31.12.2023 02.10.2023 Zmluva
MAGTS2300281 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SYDOK SLOVAKIA, s.r.o. 44511973 170,25 € 28.09.2023 31.12.2023 02.10.2023 Zmluva
286506332300/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506332300 uzatvorený za účelom opravy čísla parcely uvedenej v čl. I. ods. 3. zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 42131685 0,00 € 27.09.2023 27.09.2023 Zmluva
288806372300/0099 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je zriadenie VB práva uloženia elektrickej a vodovodnej prípojky a právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „E“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21640 vo vlastníctve hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pri suchom mlyne s.r.o. 53443811 1 380,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Zmluva
098506582300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Fortunáta Stojková, Roman Stojka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stojková Fortunáta 799,32 € 27.09.2023 28.09.2023 Zmluva
MAGBO2300082 Zmluva o výpožičke č.442-2023, ktorej účelom je bezodplatné zapožičanie "červených stoličiek a stolov" HMSR BA v rámci realizácie projektu "Sadni si!" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 0,00 € 26.09.2023 31.10.2023 26.09.2023 Zmluva
028634146821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rábeková Linda, Mgr. 847,80 € 26.09.2023 27.09.2023 Zmluva
028634137022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mucsková Mária 130,60 € 26.09.2023 27.09.2023 Zmluva
028634078419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veselý Pavol,Ing. 38,71 € 26.09.2023 27.09.2023 Zmluva
9190449225 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhumenská Brigita 251,00 € 26.09.2023 31.12.2023 28.09.2023 Zmluva
286510941700/0099/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510941700/0099 z dôvodu nerealizovania plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve budúceho povinnézo z vecného bremena. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 42131685 183,00 € 25.09.2023 25.09.2023 Zmluva
286505912300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505912300/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k záhrade, na pozemku E-KN parc. č. 1214/4, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhereková Šmelková Daniela 500,00 € 25.09.2023 25.09.2023 Zmluva
286506442300/0099 Zmluva o budúcej zmuve o zriadení vecného bremena č. 286506442300/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN rozvodu k stavbe "3 RD Iskerníkova", na pozemkoch C-KN p.č. 3821/18, 3651/462,132 a E-KN p.č.4060, 4052/1, k.ú. KV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halgaš Peter, Ing.arch. 500,00 € 25.09.2023 25.09.2023 Zmluva
286506312300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506312300/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Bytový dom, Pod strážami", na pozemkoch C-KN p.č. 21675/1 a E-KN p.č. 6506, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGREX s.r.o. 43881785 1 962,00 € 25.09.2023 25.09.2023 Zmluva
286504932000/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504932000/0099, uzatvorený zmeny trasovania NN rozvodu k stavba "Bytový dom Svrčia", na pozemku C-KN p.č. 20170/202 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Byteria, s. r. o. 44978847 3 529,00 € 25.09.2023 25.09.2023 Zmluva
028624140621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Grandtnerová Eva 1,55 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
028634145422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Špánik Pavel 287,62 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
028624141021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Linková Ivona 2,22 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
028634149022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvozil Miroslav 531,07 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
058801202200 Zmluva č. 058801202200 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemkov komunikácie realizovanej ako súčasť stavby Polyfunkčný súbor Rustaveliho k. ú. Rača do majetku mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTERCOM Development s.r.o. 35866110 0,00 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »