Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634171623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kamenická Zuzana, Ing. 1 068,24 € 14.05.5024 15.05.2024 Zmluva
28634171623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kamenická Zuzana, Ing. 1 068,24 € 14.05.5024 04.07.2024 Zmluva
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
286505931900/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505931900/0099, uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, prípojky inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt KOMINARCA", na pozemkoch v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOM Invest, s.r.o. 44523114 0,00 € 10.07.2027 10.07.2024 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
692024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 69/2024 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Prehliadka Galérie a Zrkadlovej siene pre zahraničných turistov Predsálie Zrkadlovej siene a Galérie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 400,00 € 24.05.2025 04.06.2024 Zmluva
098502042200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Bc. Lea Csicsayová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csicsayová Lea, Bc. 779,40 € 07.08.2024 24.04.2024 Zmluva
028639401023023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csernoková Alena 2 837,18 € 15.07.2024 15.07.2024 Zmluva
286503352400 Zmluva uzavretá za účelom uložených inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č.2325/200, 2704/102 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETKINS s. r. o. 47530464 760,00 € 15.07.2024 15.07.2024 Zmluva
286503862400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky plynu na pozemkoch registra C-KN parc.č. 22372/32, 22372/97 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INVEST 10 – River Park C a. s. 35809973 69,00 € 15.07.2024 15.07.2024 Zmluva
118803552400 Protokol č. 11 88 0355 24 00 o zverení nehnuteľného majetku do správy MČ BA-Devínska Nová Ves - pozemkov v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 15.07.2024 15.07.2024 Zmluva
MAGTS2400193 Nákup mobilných telefónov na základe VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 24 588,00 € 15.07.2024 31.12.2024 16.07.2024 Zmluva
028634176923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubala Peter 837,77 € 15.07.2024 16.07.2024 Zmluva
028624177223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lopošová Zuzana,Mgr. 1,53 € 15.07.2024 16.07.2024 Zmluva
028624183024012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Radič Ondrej 2,49 € 15.07.2024 16.07.2024 Zmluva
288803402400 Predmetom zriadenie vecného bremena práva stavby SO 01 Cyklotrasa Mlynské Nivy na časti pozemku parc. č. 21844/66 k. ú. Nivy, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 135/2023 zo dňa 13.12.2023, vo výmere 173 m2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 15.07.2024 16.07.2024 Zmluva
286505872300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodu k stavbe "Rekonštrukcia VTL plynovodu DN150 PN 25 Bratislava, Na Pántoch - sklolaminát", k.ú. Rača, pozemky reg. E-KN p.č.3398/1, p.č. 3307/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 419,00 € 12.07.2024 12.07.2024 Zmluva
MAGTS2400199 Výzva č.57 - Interiérové sanitárne vybavenie - ZUŠ Panenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 12 157,39 € 12.07.2024 31.08.2024 15.07.2024 Zmluva
MAGTS2400200 Výzva č. 58 - Interiérové prvky - ZUŠ Panenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 16 970,40 € 12.07.2024 31.08.2024 15.07.2024 Zmluva
MAGTS2400095 Zmluva o dielo č. MAGTS2400095 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 95 040,00 € 11.07.2024 12.07.2026 12.07.2024 Zmluva
028639401623023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Danko Ján, Ing. 2 837,18 € 11.07.2024 12.07.2024 Zmluva
028634182523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Letko Boris 686,85 € 11.07.2024 12.07.2024 Zmluva
028634182623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Letková Zuzana, Ing. 459,95 € 11.07.2024 12.07.2024 Zmluva
028634182523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Letko Boris 686,85 € 11.07.2024 14.07.2024 Zmluva
088304102400 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0410-24-00, na pozemok v k. ú. Ružinov, za účelom vybudovania a užívania vjazdu/výjazdu k rodinnému domu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filipoiu Roman, Ing. 122,40 € 11.07.2024 15.07.2024 Zmluva
MAGSP2400024 Dod.č.1 k MAGSP2300043 - predĺženie doby realizácie diela a naviac práce pre projekt "Rekonštrukcia podhľadu na plavárni Pasienky". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XENEX, s.r.o. 36416291 27 599,52 € 11.07.2024 31.07.2024 16.07.2024 Zmluva
MAGSP2400025 Dod.č.1 k MAGSP2300031 - stavebné a montážne práce - naviac práce pre projekt "Rekonštrukcia technologických zariadení bazénovej technológie 50 m plaveckého a 25 m výukového bazéna Plaváreň Pasienky". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H B H , a.s. 31617913 58 667,98 € 11.07.2024 31.08.2024 16.07.2024 Zmluva
078304952202 Dodatok č. 07 83 0495 22 02 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 0,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Zmluva
286503892400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "NN prípojka - Úprkova 21", k.ú. Staré Mesto, E-KN p.č. 4898 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mayerová Elena, RNDr. 706,46 € 10.07.2024 10.07.2024 Zmluva
286504332400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504332400, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe "Rezidenčné centrum Bradlianska" na pozemku reg. E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HAUSBERG, s. r. o. 50649558 628,14 € 10.07.2024 10.07.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »