Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SIDaI/21 Garantované pripojenie do MOS - 1270 € / mesačne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 24.03.2023 22.03.2027 24.03.2023 Zmluva
MAGTS2300059 ZoS - SLOVAK PRESS PHOTO - peňažný príspevok na štipendium pre víťaža súťaže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o. 36844748 10 000,00 € 23.03.2023 31.12.2024 23.03.2023 Zmluva
MAGTS2300055 Dodatok č.1 k ZoD č. MAGTS2200456_ Cyklotrasa R18:Rusovce-štátna hranica Slovensko-Maďarsko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 0,00 € 23.03.2023 31.03.2023 24.03.2023 Zmluva
288801642300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0164 23 00 upravujúca zriadenie práva previsu stavby nad časťou pozemku parc. č. 220, k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Zuzana 292,79 € 23.03.2023 24.03.2023 Zmluva
098505802100 Dohoda o ukončení nájmu bytu, Helena Patúcová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Patúcová Helena 0,00 € 22.03.2023 22.03.2023 Zmluva
MAGBO2300022 Darovacia zmluva - IKEA Bratislava - nábytkové vybavenie - knižnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 0,00 € 22.03.2023 31.05.2023 23.03.2023 Zmluva
286501602300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby - SO 01 NN prípojka na pozemku reg. C-KN parc. č. 1180/1, 1180/2, 1200/3 v k.ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gaálová Adriana 117,00 € 21.03.2023 21.03.2023 Zmluva
048801522300 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod novovytvoreného pozemku reg. C KN parc. č. 1336/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 937 m2, k. ú. Dúbravka, vytvoreného GP č. 9/2010 úradne overeným dňa 26. 2. 2010 pod č. 320/2010. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LAURIS Slovakia, a.s. 35775866 299 870,00 € 21.03.2023 21.03.2023 21.03.2023 Zmluva
MAGTS2300049 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 600,00 € 21.03.2023 31.12.2023 22.03.2023 Zmluva
919045323 Zmluva o ubytovaní č. 9-19-0453-23 na ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stojková Klaudia 443,10 € 21.03.2023 23.03.2023 Zmluva
919045423 Zmluva o ubytovaní č. 9-19-0454-23 od 24.03.2023 v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chmeliková Erika 511,51 € 21.03.2023 23.03.2023 Zmluva
028624126022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Illiťová Gabriela 1,95 € 21.03.2023 23.03.2023 Zmluva
028624133622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dočkalová Libuša, JUDr. 1,20 € 21.03.2023 23.03.2023 Zmluva
028634072719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentovičová Adriana, Mgr. 166,82 € 20.03.2023 23.03.2023 Zmluva
028634072819012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentovičová Adriana, Mgr. 227,80 € 20.03.2023 23.03.2023 Zmluva
028634124322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csányi Josefina 303,32 € 20.03.2023 23.03.2023 Zmluva
MAGSP2300002 Realizácia búracích prác a odstránenie existujúceho objektu pre projekt "Asanácia tréningovej športovej haly na Pionierskej ul." Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MROZEK SK, s.r.o. 36431958 125 469,54 € 20.03.2023 30.06.2023 23.03.2023 Zmluva
088301032300 Predmetom zmluvy je nájom časti pozemku registra "C" KN, k.ú. Petržalka, parc. č. 1520 - ostatná plocha, zapísaný na LV č. 1748 za účelom vybudovania užívania kontajnerové stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. 35895403 1,00 € 17.03.2023 21.03.2023 Zmluva
286500542300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500542300/0099, uzatvorená za účelom uloženia betónových chráničiek pre exist. inž. siete k stavbe "Polyfunkčný komplex "Nový trh", Ružová dolina", na pozemkoch p.č. 10569/2, 21889/2 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTRADE Financial Investments, s. r. o. 51676842 4 874,00 € 17.03.2023 17.03.2023 Zmluva
286500552300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500552300/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO 34 Preložka horúcovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex Nový trh Ružová dolina, na pozemkoch p.č. 10569/2,10568/44,9383/29, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTRADE Financial Investments, s. r. o. 51676842 1 017,00 € 17.03.2023 17.03.2023 Zmluva
292023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 029/2023 Alliance Art sp. z o.o Koncert Piano Best Cover Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alliance Art Sp. z. o. o. 52344585200000 950,00 € 17.03.2023 24.03.2023 20.03.2023 Zmluva
088306181900 Dodatok č. 08 83 0618 19 01 k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0618 19 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOTIKA - MG spol. s r.o. 35761806 0,00 € 17.03.2023 22.03.2023 Zmluva
098502072300 Nájomná zmluva k bytu, Juraj Daniel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Daniel Juraj 622,08 € 17.03.2023 22.03.2023 Zmluva
088307592000 Dohoda o skončení nájmu pozemku, prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0759 20 00, ktorej predmetom je skončenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1434, vo výmere 15 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovačič Anton 0,00 € 17.03.2023 23.03.2023 Zmluva
MAGTS2300064 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 698,91 € 17.03.2023 31.12.2023 24.03.2023 Zmluva
286507662200/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507662200 uzatvorený za účelom opravy výmery pozemku a úpravy predmetu vecného bremena. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lóciová Beáta, Mgr. 0,00 € 16.03.2023 16.03.2023 Zmluva
286501762300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286501762300, uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie a vsakovacieho objektu na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varjú Alexander 52,77 € 16.03.2023 16.03.2023 Zmluva
MAGBO2200090 zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov na území Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JV INTERSAD 17638348 0,00 € 15.03.2023 15.01.2028 16.03.2023 Zmluva
118801492300 Protokol o zverení nehnuteľ. majetku do správy ZUŠ Júliusa Kowalského, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Židovská 1 v BA, zapís. na LV č. 1656, (i) stavby so s. č. 6378, polyfunkčný objekt, postavenej na p.č. 597/3 a pozemky p.č. 597/3,4,5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského 31816088 0,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Zmluva
412023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 041/2023 Hudobné centrum Holandsko-slovenský projekt - komorný koncert v rámci projektu MusXchange Zrkadlová sieň, Zasálie a Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hudobné centrum 00164836 550,00 € 15.03.2023 22.03.2023 20.03.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »