Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098507862200 Nájomná zmluva k bytu, Mikuláš Sárkozy, Zdenka Sárkozyová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarközy Mikuláš 517,08 € 21.12.2023 11.01.2023 Zmluva
286508442200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508442200/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky elektriny, kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Stilo Absolut" na pozemku reg. C-KN parc. č. 405, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovácsová Jarmila 211,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
286506152200/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506152200/0099, uzatvorený za účelom uloženia stavebného objektu SO 07 Areálová dažďová kanalizácia k stavbe "Polyfunkčný objekt Mierová" na pozemku reg. C-KN 802/7, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palinka, s.r.o. 45521301 233,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
286507582200 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507582200, uzatvorená za účelom uloženia Preložky kanalizačného zberača v rámci stavby "Rýchlostná cesta R7 BA Ketelec - BA Prievoz" na pozemku E-KN p.č. 1783 a C-KN p.č. 4038/1, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 4 299,36 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
048808372200 Predmetom Kúpnej zmluvy č. 0488 0837 2200 je predaj pozemku reg. "C" v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3 - záhrada vo výmere 47 m2, vytvoreného podľa GP č. 59/2022 úradne overeného dňa 17. 8. 2022 pod č. G1-1686/2022 do bezpodielového vlastníctva kupujúcich Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hafera Peter, MUDr. 16 355,53 € 27.01.2023 27.01.2023 31.01.2023 Zmluva
288808312200 Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 28 88 0831 22 00 za uloženie káblového vedenia NN na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1462, k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 22,50 € 26.01.2023 26.01.2023 Zmluva
286500072300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k rodinnému domu na pozemku registra E-KN parc.č. 40, 1414 v k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Patasy Linda 106,00 € 26.01.2023 27.01.2023 Zmluva
2522D20011 Darovacia zmluva - 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 700,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KPMG Slovensko spol. s r.o. 31348238 700,00 € 26.01.2023 30.01.2023 Zmluva
MAGTS2300010 Dodatok č. 1 - Zmluva o užívaní webového portálu odkazprestarostu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 7 470,00 € 26.01.2023 01.02.2050 31.01.2023 Zmluva
286500282300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby - kanalizačná prípojka na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2231/6, 2234/1, 2234/2, 2236/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palka Peter, Ing. 500,00 € 25.01.2023 25.01.2023 Zmluva
OKVZVH20232001 Zmluva o poskytnutí príspevku zo št. rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch finančné prostriedky vo výške 94 000,00 Eur na 1. časť druhej etapy opravy pamätníka Slavín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 94 000,00 € 25.01.2023 25.01.2023 27.01.2023 Zmluva
088309871000 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0987-10-00 zo dňa 09.12.2010 v znení dodatku č. 08-83-0987-10-01 zo dňa 19.08.2015 - ukončenie ku dňu 30.11.2022, z dôvodu odstránenia stánku z predmetu nájmu (stánok na rohu ulíc Vazovova a Radlinského). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. 31384421 0,00 € 25.01.2023 30.01.2023 Zmluva
MAGBO2200091 cie3om tohto memoranda je vzájomná spolupráca a koordinácia postupov a úkonov strán pri povo3ovacom procese a samotnej stavebnej einnosti v rámci Investieného zámeru a rekonštrukcie Bytového domu, keiže spomínané projekty so sebou navzájom súvisia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 0,00 € 24.01.2023 30.01.2026 26.01.2023 Zmluva
088307752200 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0775-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11020/1 - ostatná plocha vo výmere 6 m2 a parc. č. 21943 - zast. pl. a nádvorie vo výmere 12 m2, k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797. Výška nájomného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BYTOSERVIS spol. s r.o. 30775817 1,00 € 24.01.2023 26.01.2023 Zmluva
0000208 Dohoda o skončení Zmluvy o nájme č. 08 83 0626 21 00 zo dňa 22.11.2021, nájom pozemkov reg. "C" parc. č. 1866/5 a 1866/6, k. ú. Petržalka, bez VS - ide o opačný nájom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - Sedembolestnej Panny Márie 36070190 0,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Zmluva
MAGTS2200510 Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa služby regionálnej inzercie na www.profesia.sk a www.profesia.cz a prezentácie spoločnosti pre Balík č.1, Balík č.2, Balík č.3 a Balík č.4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Profesia, spol. s r.o. 35800861 32 860,80 € 23.01.2023 22.12.2024 24.01.2023 Zmluva
MAGTS2300005 Rámcová zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 0,00 € 23.01.2023 31.12.2024 24.01.2023 Zmluva
MAGSP2200063 Dod.č.4 Naviac a menej práce k MAGSP2100039 - Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu (D.Tupého). Dod.č.4 sa týka 1.časti pôvodnej ZoD. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATEP, spol. s r.o. 17055369 89 031,67 € 23.01.2023 31.12.2022 24.01.2023 Zmluva
921093516 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ferenczyová Darina 3 288,00 € 23.01.2023 31.01.2024 27.01.2023 Zmluva
921105119 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pustajová Lucia 2 784,00 € 23.01.2023 31.01.2024 27.01.2023 Zmluva
921104919 Dodatok č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kmeťová Mária 1 908,00 € 23.01.2023 31.01.2024 27.01.2023 Zmluva
921093816 Dodatrok č. 15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bičianková Žaneta 1 005,00 € 23.01.2023 27.01.2023 Zmluva
098508162200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Katarína Imeri Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Imeri Katarína 558,84 € 23.01.2023 30.01.2023 Zmluva
288808002200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva uloženia stavebných objektov SO-07 Komunikácie a spevnené plochy a SO-20 Cestná dopravná signalizácia zástavka MHD Jasovská na časti pozemku parc. č. 3043/95 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JM - Cresco, s.r.o. 47254653 0,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Zmluva
288808022200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriad. vecného bremena práva uloženia staveb. objektov SO-07 Komunikácie a spevnené plochy, SO-09.4 Dažďová kanalizácia a SO-13.7 Verejné osvetlenie na p.č. 3042/38,667, 3043/3,58,98,99,166,3051/69-75,80,81 k.ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 South City E, s.r.o. 51914344 0,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Zmluva
288808012200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva uloženia stavebných objektov SO-20 Cestná dopravná signalizácia zastávka MHD Jasovská na častiach pozemkov parc. č. 3043/61 a 3043/64 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLNEČNICE-MESTO s.r.o. 44855010 0,00 € 23.01.2023 31.01.2023 Zmluva
286502262200/01 Zmena výmery pozemku registra E-KN p.č. 5404, k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nesto Juh Land Development, s.r.o. 48179957 0,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286508172200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky na pozemku reg. C-KN p.č. 22466/1, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štúň Michal, Ing. 9,23 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286508302200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Elektrická prípojka NN (zmena pripojenia zo strešného na podzemné), pozemok reg. E-KN p.č. 22064, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobňák Jaromír 137,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286500082300 Uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby elektrickej prípojky na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13666/1, 13666/2, 13670/5, 13673, 13698/7 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REBIS PLUS s.r.o. 36317144 2 850,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »