Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200359 Darovacia zmluva - humanitárna pomoc pre Ukrajinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Človek v ohrození, n.o. 50082001 50 000,00 € 03.10.2022 31.12.2022 04.10.2022 Zmluva
286505812200/0099 Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 9 035,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286503592200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe "F_BOX modulárny objekt 116/1, 115, 114", k.ú. Ružinov, pozemok reg. E-KN p.č. 296/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuttnerová Bronislava,Ing. 226,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505792200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia RD Kadlec" na pozemku reg. C-KN p.č. 17023/102, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlecová Dáša 119,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505772200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 650 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 242,28 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505782200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 450 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 306,84 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
ODBKB2022001 Zmluva o ubytovaní - Ubytovateľ poskytuje dočasné ubytovanie na základe žiadosti ubytovaného/ubytovanej (ďalej len ako „žiadosť“), v ktorej ubytovaná/ubytovaný uviedla/uviedol zásadné informácie nevyhnutné pre posúdenie žiadosti, jej príloh a výsledku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 450,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
248802952200 Predmetom dohody je úprava práv k preložkám verejných elektronických sietí pre stavebné objekty SO 40-36-03.2, SO 40-36-03.10, SO 50-36-03.5 pre účely stavby NS MHD II. etapa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 0,00 € 30.09.2022 04.10.2022 Zmluva
921101018 Dodatok č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimonová Emília 3 036,00 € 29.09.2022 31.03.2022 29.09.2022 Zmluva
MAGSP2200065 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 29.09.2022 14.01.2026 30.09.2022 Zmluva
MAGSP2200053 Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 0,00 € 29.09.2022 31.12.2022 01.10.2022 Zmluva
048806132200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/50 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Francl Ľudovít, Ing. 2 500,00 € 29.09.2022 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
288805972200 Predmetom dohody je úprava práv k pozemkom parc. č. 4660/1, 4659, 4649, 4658, 4642/14, 4647/1 k. ú. Petržalka v rozsahu 103 m2, za účelom umiestnenia elektronickej komunikačnej siete budovanej v rámci stavby "Muchovo námestie". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 515,00 € 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
288804982200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804982200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 8509/3 – vodná plocha, o výmere 48 m2 zapísaný na LV č. 7003. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duchoň Vladimír, Ing. 145,46 € 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
SNBZoS000001 Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská organizácia bývania sa dohodli na podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Organizácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOB n.o. 36077780 1 000,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zmluva
SIDAI/16 Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 13 000,00 € 28.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
249405422200 Zmluva o užívaní kolektoru č. 249405422200 - k. ú. Staré Mesto , v úseku Košická - Chalpkova KK7 --> VS9 - uloenie inžinierskej siete - horúcvod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
921084613 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Zmluva
921092715 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Zmluva
286506272200 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovarík Daniel 525,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
919045022 Prechodné ubytovanie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tovtyn Adriana 0,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
9211000218 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Retling Ľudvik 2 783,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
078306542200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Frame film SK s.r.o. 53663730 0,00 € 26.09.2022 29.09.2022 Zmluva
028634122920014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wernerová Petra 593,49 € 26.09.2022 04.10.2022 Zmluva
028624069219012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zápražný Jozef,Ing. 1,03 € 26.09.2022 04.10.2022 Zmluva
028624035919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentini Pavel 2,61 € 26.09.2022 04.10.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »