Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200381 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900115 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. 48589241 12 096,00 € 06.10.2022 31.12.2022 06.10.2022 Zmluva
248806442200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8871/1 a parc.č. 8871/4 v zmysle projektu vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KOREX TRADE s.r.o. 45849218 0,00 € 05.10.2022 06.10.2022 Zmluva
MAGSP2200061 Výmena výmenníkov tepla - Ing. Martin Kovačovič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BECO, a.s. 54267102 84 000,00 € 05.10.2022 31.12.2022 06.10.2022 Zmluva
048805332200 Kúpna zmluva č. 04 88 0533 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/15 a parc. č. 12932/16. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ondrušová Zuzana, PhDr. 11 880,00 € 04.10.2022 04.10.2022 06.10.2022 Zmluva
MAGTS2200359 Darovacia zmluva - humanitárna pomoc pre Ukrajinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Človek v ohrození, n.o. 50082001 50 000,00 € 03.10.2022 31.12.2022 04.10.2022 Zmluva
286505812200/0099 Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 9 035,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286503592200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe "F_BOX modulárny objekt 116/1, 115, 114", k.ú. Ružinov, pozemok reg. E-KN p.č. 296/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuttnerová Bronislava,Ing. 226,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505792200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia RD Kadlec" na pozemku reg. C-KN p.č. 17023/102, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlecová Dáša 119,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505772200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 650 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 242,28 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505782200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 450 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 306,84 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
ODBKB2022001 Zmluva o ubytovaní - Ubytovateľ poskytuje dočasné ubytovanie na základe žiadosti ubytovaného/ubytovanej (ďalej len ako „žiadosť“), v ktorej ubytovaná/ubytovaný uviedla/uviedol zásadné informácie nevyhnutné pre posúdenie žiadosti, jej príloh a výsledku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 450,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
248802952200 Predmetom dohody je úprava práv k preložkám verejných elektronických sietí pre stavebné objekty SO 40-36-03.2, SO 40-36-03.10, SO 50-36-03.5 pre účely stavby NS MHD II. etapa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 0,00 € 30.09.2022 04.10.2022 Zmluva
MAGTS2200310 právne poradenstvo a právne služby v oblasti korporátneho práva, práva životného prostredia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 36 000,00 € 30.09.2022 31.12.2023 06.10.2022 Zmluva
921101018 Dodatok č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimonová Emília 3 036,00 € 29.09.2022 31.03.2022 29.09.2022 Zmluva
MAGSP2200065 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 29.09.2022 14.01.2026 30.09.2022 Zmluva
MAGSP2200053 Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 0,00 € 29.09.2022 31.12.2022 01.10.2022 Zmluva
048806132200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/50 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Francl Ľudovít, Ing. 2 500,00 € 29.09.2022 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
288805972200 Predmetom dohody je úprava práv k pozemkom parc. č. 4660/1, 4659, 4649, 4658, 4642/14, 4647/1 k. ú. Petržalka v rozsahu 103 m2, za účelom umiestnenia elektronickej komunikačnej siete budovanej v rámci stavby "Muchovo námestie". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 515,00 € 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
288804982200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804982200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 8509/3 – vodná plocha, o výmere 48 m2 zapísaný na LV č. 7003. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duchoň Vladimír, Ing. 145,46 € 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
SNBZoS000001 Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská organizácia bývania sa dohodli na podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Organizácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOB n.o. 36077780 1 000,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zmluva
SIDAI/16 Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 13 000,00 € 28.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
02581/2022-OV-0250218/22_00 Protokol č. 02581/2022-OV-025218/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 1184/400, 1595/300 a nasl. v k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02598/2022-OV-0250221/22-00 Protokol č. 02598/2022-OV-0250221/22-00, o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obvcí, predmtom ktorého sú pozemky parc. č. 700, 1532/200 a 1533/200 v k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02561/2022-OV-0250214/22-00 Protokol č. 02561/2022-OV-0250214/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého je pozemok parc. č. 3232/100, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02655/2022-OV-0250226/22-00 Protokol č. 02655/2022-OV-0250226/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 389, 393, 644/3 a nasl. v k. ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02667/2022-OV-0250227/22-00 Protokol č. 02667/2022-OV-0250227/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 3582/2, 3583/2, 20013 a nasl. v k. ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02677/2022-OV-0250229/22-00 Protokol č. 02677/2022-OV-0250229/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 2013, 10148 a nasl. v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02564/2022-OV-0250216/22-00 Protokol č. 02564/2022-OV-0250216/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, predmetom ktorého sú pozemky parc. č. 7998 a 8129 v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
02618/2022-OV-0250224/22-00 Protokol č. 02618/2022-OV-0250224/22-00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí, ktorého predmetom sú pozemky parc. č. 3119/2, 3121/2, 3130 a nasl. v k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 28.09.2022 06.10.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »