Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286505812200/0099 Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 9 035,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286503592200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe "F_BOX modulárny objekt 116/1, 115, 114", k.ú. Ružinov, pozemok reg. E-KN p.č. 296/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuttnerová Bronislava,Ing. 226,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505792200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rekonštrukcia RD Kadlec" na pozemku reg. C-KN p.č. 17023/102, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlecová Dáša 119,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505772200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 650 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 242,28 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505782200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 450 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 306,84 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
ODBKB2022001 Zmluva o ubytovaní - Ubytovateľ poskytuje dočasné ubytovanie na základe žiadosti ubytovaného/ubytovanej (ďalej len ako „žiadosť“), v ktorej ubytovaná/ubytovaný uviedla/uviedol zásadné informácie nevyhnutné pre posúdenie žiadosti, jej príloh a výsledku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 450,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
921101018 Dodatok č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimonová Emília 3 036,00 € 29.09.2022 31.03.2022 29.09.2022 Zmluva
MAGSP2200065 Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 29.09.2022 14.01.2026 30.09.2022 Zmluva
MAGSP2200053 Dodatok č. 1 k ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 0,00 € 29.09.2022 31.12.2022 01.10.2022 Zmluva
SNBZoS000001 Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská organizácia bývania sa dohodli na podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Organizácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOB n.o. 36077780 1 000,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zmluva
SIDAI/16 Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre MMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 13 000,00 € 28.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
249405422200 Zmluva o užívaní kolektoru č. 249405422200 - k. ú. Staré Mesto , v úseku Košická - Chalpkova KK7 --> VS9 - uloenie inžinierskej siete - horúcvod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
921084613 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Zmluva
921092715 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Zmluva
286506272200 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe rodinného domu na ulici 1. mája č. 5 na parcele reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovarík Daniel 525,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
919045022 Prechodné ubytovanie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tovtyn Adriana 0,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
9211000218 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Retling Ľudvik 2 783,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
078306542200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Frame film SK s.r.o. 53663730 0,00 € 26.09.2022 29.09.2022 Zmluva
098506432200 Nájomná zmluva k bytu, Gabriela Sulčanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sulčanová Gabriela 521,28 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGBO2200059 Predmetom dohody je súhlas s uskutočnením úpravy časti cesty I/61 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVKARPATIA, s.r.o. 30840848 0,00 € 22.09.2022 31.12.2023 22.09.2022 Zmluva
MAGBO2200062 Dohoda o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného r 42259088 0,00 € 22.09.2022 30.12.2023 23.09.2022 Zmluva
098506312200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Šramková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šrámková Anna 501,72 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098505562200 Nájomná zmluva k bytu, Dagmar Kovářová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovářová Dagmar 521,28 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200303 ZoD č. MAGTS2200303 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 1 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Sedlárska 4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 35 140,15 € 22.09.2022 22.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200304 ZoD č. MAGTS2200304 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 2 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Laurinska 5 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 33 963,30 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »