Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200448 Poistná zmluva na letecké poistenie - poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla (dronu) na dobu 01.12.2022 - 30.11.2023 Suma poistenia prepočítaná kurzom CZK/EUR na základe OFD4220006562 vytvoreného k zmluve dňa 28.11.2022 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 45534306 293,43 € 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2022 Zmluva
286506162200/0099 Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506162200/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky SO-11 Rozvody NN k stavbe "Polyfunkčný objekt Mierová" na pozemkoch C-KN parc. č. 799/8, 799/205, 799/206, 820, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 454,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Zmluva
286506902200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506902200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístavba a dostavba rodinného domu, Riznerova 6", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21504, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lysina Tomáš, JUDr., PhD. 1 243,59 € 30.11.2022 30.11.2022 Zmluva
048806782200 Predaj novovytvorených pozemkov podľa GP č. 32/2022 na Dobrovičovej 12, v k. ú. Staré Mesto do vlatsníctva Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 00156621 270 395,84 € 29.11.2022 29.11.2022 29.11.2022 Zmluva
286507442200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507442200 uzatvorená ua účelom uloženia elektrickej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Prievoz" na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3221 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pakusza Zsolt, PaedDr. 315,00 € 29.11.2022 29.11.2022 Zmluva
MAGTS2200430 Nákup IKT pre zamestnancov magistrátu a mestskej polície - časť 1 - Mobilné telefóny typ I Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 11 376,00 € 29.11.2022 10.12.2022 30.11.2022 Zmluva
MAGTS2200431 Nákup IKT pre zamestnancov magistrátu a mestskej polície - časť 2 - Mobilné telefóny typ II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 17 988,00 € 29.11.2022 14.12.2022 30.11.2022 Zmluva
921098618 Dodatok č. 14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Jana 726,00 € 28.11.2022 31.05.2023 28.11.2022 Zmluva
MAGTS2200450 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Effective CarService s.r.o. 48031933 1 997,24 € 28.11.2022 31.12.2022 29.11.2022 Zmluva
286507282200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 28.11.2022 za účelom uloženia inžinierskych sietí - vodovodná a kanalizačná prípojka k stavbe "Rekonštrukcia polyfunkčných objektov Sasinkova-Moskovská" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21852 a 21854 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GRAFOBAL GROUP development, a. s. 44269340 525,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Zmluva
MAGDG2200459 DODATOK č. 2 k Zmluve č. SSV/OSP/012/2022 o poskytnutí FPO a FPP pre DOS poskytovanej neverejným poskytovateľom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OPATRÍME VÁS n.o. 50001868 6 658,56 € 28.11.2022 31.12.2022 30.11.2022 Zmluva
098507432200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Vlasta Turzová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turzová Vlasta 573,96 € 28.11.2022 01.12.2022 Zmluva
098506982200 Nájomná zmluva k bytu, Judita Nogová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nogová Judita 521,28 € 25.11.2022 25.11.2022 Zmluva
921098117 Dodatok č. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zambová Denisa 900,00 € 25.11.2022 30.05.2022 28.11.2022 Zmluva
088801661601 Dodatkom č. 1 zmluvné strany zosúladili právny stav a skutočný stav predmetu nájmu, časti pozemku s parc. č. 3186/48, k. ú. Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ovádeková Anna 0,00 € 25.11.2022 29.11.2022 Zmluva
058809301901/0099 Predmetom dodatku je zohľadnenie skutočnosti, že novými prevodcami nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto sa stanú spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Vydrica Development V1+V2, s.r.o. a Vydrica Development V3, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vydrica a.s. 35875682 0,00 € 25.11.2022 30.11.2022 Zmluva
288809311901/0099 Predmetom dodatku je zohľadnenie skutočnosti, že novými povinnými z vecného bremena k nehnuteľnostiam v k. ú. Staré Mesto sa stanú spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., Vydrica Development V1+V2, s.r.o. a Vydrica Development V3, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vydrica a.s. 35875682 0,00 € 25.11.2022 30.11.2022 Zmluva
MAGBO2200076 Dodatok č. 1 k dohode o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 24.11.2022 30.12.2023 24.11.2022 Zmluva
MAGTS2200377 Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb a právneho poradenstva v sporovej agende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 30 000,00 € 24.11.2022 31.12.2023 28.11.2022 Zmluva
028624128821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Olšovská Anna 3,32 € 24.11.2022 01.12.2022 Zmluva
028634124421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kočvarová Mária, Mgr. 390,90 € 24.11.2022 01.12.2022 Zmluva
028634124822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Manko Miloš, Ing. 1 370,64 € 24.11.2022 01.12.2022 Zmluva
286507392200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507392200, uzatvorená za účelom uloženia NN káblového rozvodu v rámci stavby "BA_Staré Mesto, Kozia 13, NNK", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21442 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 717,74 € 23.11.2022 23.11.2022 Zmluva
098507262200 Nájomná zmluva k bytu, Jiří Čurda a Magdaléna Čurdová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čurda Jiří 796,80 € 23.11.2022 23.11.2022 Zmluva
921090314 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 El-Hamudová Jana 1 152,00 € 23.11.2022 30.11.2023 24.11.2022 Zmluva
921104319 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kubičková Antónia 1 266,00 € 23.11.2022 30.05.2022 24.11.2022 Zmluva
098507242200 Nájomná zmluva k bytu, Eva Valíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valíková Eva 521,28 € 23.11.2022 28.11.2022 Zmluva
248807302200 Memorandom si strany upravili podmienky spolupráce pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský pozemkový fond 17335345 0,00 € 22.11.2022 23.11.2022 Zmluva
098507172200 Nájomná zmluva k bytu, Hanna Kebelesh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kebelesh Hanna 521,28 € 22.11.2022 23.11.2022 Zmluva
nefp--000052 Zmluva o nenávratný finančný príspevok pre refundáciu nákladov spojených s rekonštrukciou združených chodníkova acyklistických chodníkov v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 265 106,53 € 22.11.2022 31.12.2028 24.11.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »