Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028624119322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rydlová Alena 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
286505122200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom", k.ú. Vrakuňa, pozemok reg. E-KN p.č. 888 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Markovič Milan, Ing. arch. 114,00 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva
098505942200 Nájonmá zmluva k bytu Nájomca: Petra Mitošinková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mitošinková Petra 950,76 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva
028624111719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Scholzeová Veronika 1,98 € 06.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200344 Dohoda o urovaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuzmová Edita 159,05 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200345 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Studená Lucia 198,60 € 06.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200312 Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 76 680,00 € 06.09.2022 14.09.2023 13.09.2022 Zmluva
MAGTS2200318 Licencie AutoCAD" v DNS - Nákup softvérových licencií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 17 730,00 € 05.09.2022 05.09.2023 06.09.2022 Zmluva
286505352200/0099 zmluva uzatvorená za účelomuloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1829/3, 2012/10, 2029/1, 2029/6 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 176,00 € 05.09.2022 06.09.2022 Zmluva
028624091020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laja Tomáš 1,76 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634110621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kratochvíla Dalibor 3 804,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028624114022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 1,44 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634099920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Ľubica,Ing. 524,34 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634096320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Matej Christián, Mgr. 260,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634120821014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janega Jaroslav 702,14 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
2522D20005 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matys Michal,Mgr. 0,00 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGDG2200301 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2022 pre Senior dom Terézia n.o., Holíč vo výške 2 400,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Senior dom Terézia n.o. 37986198 2 400,00 € 02.09.2022 15.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505602200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 654,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505082200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505082200/0099, uzatovrená za účelom uloženia stĺpu el. vedenia v rámci stavby "Prístupová cesta k rodinným domom", na pozemku reg.C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 7,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505882200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505882200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Vila Trend Ostravská", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3760/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajnok Radovan 30,57 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505472200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505472200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinné domy Suchá, Bratislava - Nové Mesto", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21678, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUCHA 4, s.r.o. 52475352 151,64 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
MAGTS2200338 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zámocké schody 1,811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 02.09.2022 31.12.2022 05.09.2022 Zmluva
048805462200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m?, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jenčíková Anna, MUDr. 2 500,00 € 02.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 Zmluva
286505862200/0099 Uzatvorená dňa 02.09.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Polus - Halašova 16" na pozemku registra "C" KN parc. č. 22030 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marhevka Michal 260,00 € 02.09.2022 06.09.2022 Zmluva
098505502200 Nájomná zmluva k bytu, Milan Havlík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havlík Milan 521,28 € 02.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGBO2200053 Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 0,00 € 02.09.2022 27.04.2027 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200276 Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy - Jégeho a Štefánik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 45 696,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200277 Zmluva o poskytovaní služieb,kt. sa uzatvára ako výsledok VO na predmet zákazky "Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí orezom vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu na 2 lokalitách v intraviláne Bratislavy-Jégeho a Štefánikova 2. časť- Štefánikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVASTAV, s. r. o. 46583165 33 720,00 € 02.09.2022 15.08.2023 23.09.2022 Zmluva
286504622200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Dažďová kanalizácia a SO 05 Areálový vodovod k stavbe "Prístupová komunikácia na poz. parc. č. 2862/1, 2876/8, 2876/36, 2876/4, 2876/5, 21579 - objekt SO 06 Splašková kanalizácia", k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištvánffy Robert, Ing. 500,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
286505802200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, drobná stvba "Prípojka kanalizácie", k.ú. Petržalka, pozemok reg. C KN p.č. 3918 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaniščáková Mária,Ing. 92,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »