Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300349 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 62 936,68 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
098507332300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Terézia Blážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blážová Terézia 795,84 € 13.11.2023 13.11.2023 Zmluva
MAGTS2300311 Zmluva o dielo č. MAGTS2300311 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 92 388,00 € 13.11.2023 23.01.2024 13.11.2023 Zmluva
MAGTS2300317 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 58 118,70 € 13.11.2023 14.04.2024 13.11.2023 Zmluva
MAGBO2300118 Dohoda o prevode príslušenstva zastávok do majetku č. MAGBO2300118 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 13.11.2023 13.11.2050 13.11.2023 Zmluva
MAGTS2300274 Rámcová zmluva č. MAGTS2300274 o poskytovaní služieb na sprostredkovanie predaja prepravy od prevádzkovateľov taxislužby a predaja Parkovacích lístkov od prevádzkovateľa parkovacieho systému. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 1 800,00 € 13.11.2023 14.11.2024 13.11.2023 Zmluva
MAGBO2300095 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálnych odpadov na území Bratislavy podľa § 81 ods. 13 zák. č. 79/2015 Z.z. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EBA, s.r.o. 31376134 0,00 € 13.11.2023 30.10.2028 14.11.2023 Zmluva
MAGSP2300048 Dodatok č.11 k ZoD- Zmena kľúčových odborníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 0,00 € 13.11.2023 31.12.2023 14.11.2023 Zmluva
MAGTS2300329 Elektrospotrebiče pre MÚH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 24 300,00 € 13.11.2023 31.12.2023 14.11.2023 Zmluva
MAGBO2300063 Zmluva o spolupráci č. SSV/OPZ/002/2023 s OZ Prima o poskytovaní služieb ľuďom užívajúcim drogy a prevádzkovaní zberných nádob na použité injekčné striekačky (fixpointy). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 0,00 € 13.11.2023 31.12.2023 15.11.2023 Zmluva
028624154522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balogová Soňa 1,02 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639357523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magál Ivan,Ing. 1 818,02 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639363123022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelmanová Miroslava,Ing. 1 434,12 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028639352723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Doležaj Miloš,Ing. 1 379,40 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028624154323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Macko Peter 1,37 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
028624153923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soyková Soňa, Ing. 2,28 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
118505602300 Protokol č. 11 85 0560 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
MAGTS2300332 Zmluva o spolupráci - zriadenie privátnej siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 0,00 € 13.11.2023 15.11.2025 15.11.2023 Zmluva
MAGSP2300050 Stavebné práce (Prístrešok, zemné práce, zvislé konštrukcie) pre projekt "Prístrešok zastávky MHD Limbová" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO EXTERIÉR s. r. o. 52157164 54 824,96 € 13.11.2023 28.02.2024 27.11.2023 Zmluva
088301251701 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0125 17 00, predmetom ktorej je pozemok parc. č. 10106/36, vo výmere 18 m2 k.ú. Nivy, zapísaný na LV č. 1 (Koceľova ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kanisová Viera 0,00 € 13.11.2023 30.11.2023 Zmluva
286504072300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Zmena napojenia rodinného domu, premiestnenie elektromera", k stavbe rodinný dom s.č. 2154, k.ú. Dúbravka, pozemky reg. C-KN p.č. 1823, p.č. 1825 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vicenová Daša, JUDr. 467,00 € 10.11.2023 10.11.2023 Zmluva
MAGTS2300312 Rámcová dohoda na službu - Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOOTIQ s.r.o. 29155495 600 000,00 € 10.11.2023 23.10.2027 10.11.2023 Zmluva
9190454232 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chmeliková Erika 1 884,00 € 10.11.2023 31.12.2024 10.11.2023 Zmluva
288803012301/0099 Dodatok k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého predmetom je vecné bremeno na pozemkoch - pozemok registra C KN parc. č. 15294/186 a C KN parc. č. 15294/187 , k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská obchodná inšpekcia 17331927 0,00 € 09.11.2023 13.11.2023 Zmluva
MAGTS2300319 Nákup IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 10 458,00 € 09.11.2023 31.12.2023 09.11.2023 Zmluva
MAGTS2300284 Rámcová dohoda na nákup parkovacích automatov (on street) na základe ukončeného VO v počte 500ks. Dohoda obsahuje aj poskytovanie servisu na 24m (v cene tovaru) + 72m (pozáručný a platený servis). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 5 529 000,00 € 09.11.2023 31.12.2031 10.11.2023 Zmluva
MAGTS2300331 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300331 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 18 856,09 € 09.11.2023 14.04.2024 10.11.2023 Zmluva
MAFSFUZ00004 Zmluva o úvere č. MAFSFUZ00004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 National Development Fund II., a.s. 47759224 Stavebné práce, opravárenské práce 16 600 000,00 € 09.11.2023 10.11.2023 Zmluva
MAGDG2300327 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Modernizácia multifunkčného športového ihriska, vnútroblok Jána Smreka" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 24 500,00 € 09.11.2023 31.12.2023 10.11.2023 Zmluva
286507442300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženej NN prípojky k rodinnému domu na pozrmku regostra C.KN parc.č. 22122/1 v k.ú Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kulčár Tibor, Ing. 435,00 € 09.11.2023 13.11.2023 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »