Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2200077 úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri projektovej príprave a umiestnení Stavby, konkrétne zadovážení EIA (ak sa bude vyžadovat v zmysle aplikovatelných právnych predpisov), DSZ a DÚR a následného právoplatného Územného rozhodnutia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 30.12.2022 01.12.2027 09.01.2023 Zmluva
MAGTS2200480 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou MPLA s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPLA, s.r.o. 24852333 30 000,00 € 30.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
058807632200 prevod stavby so súp. č. 13519, k.ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3304, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3144/15, do vlastníctva Hl. mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 0,00 € 30.12.2022 10.01.2023 Zmluva
098507712200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Valéria Šarköziová, Jozef Šarközi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 1 492,68 € 30.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098508332200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ing. Marián Obert Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obert Marian 779,40 € 30.12.2022 02.02.2023 Zmluva
MAGTS2200508 Vzájomná spolupráca pri zabezpečení zriadenia "Centra pre dočasné krátkodobé ubytovanie pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 12 600,00 € 29.12.2022 31.03.2023 30.12.2022 Zmluva
288808032200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva vybudovania, uloženia a užívania stavebného objektu SO 50-37-03.4 ochrana stoky železobetónovej dosky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 0,00 € 29.12.2022 30.12.2022 Zmluva
058806562200 Predmetom zmluvy je kúpa novovytvoreného pozemku parc. č. 698/375 – orná pôda vo výmere 27 m2, k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 548/2022 z pozemku parc. č. 698/245 k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1863 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szabó Daniel, Ing. arch. 4 194,45 € 29.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 Zmluva
088305911300 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0591 13 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č.12290/4 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m?, k. ú. Nové Mesto (Pluhová ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Piják Vladimír, Mgr. 0,00 € 29.12.2022 11.01.2023 Zmluva
52023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 005/2023 Mayer media, s.r.o. Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mayer media, s.r.o. 47667184 1 900,00 € 29.12.2022 05.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507722200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Monika Knaníková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Knaníková Monika 1 090,68 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098507912200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Liščinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liščinská Janka 539,28 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098507952200 Nájomná zmluva k bytu, Anton Lakatoš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lakatoš Anton 569,16 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
62023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 006/2023 Iniciatíva Inakosť Zrkadlová sieň, Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iniciatíva Inakosť 37995545 500,00 € 29.12.2022 05.01.2023 29.01.2023 Zmluva
286507902200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507902200, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a NN prípojky k stavbe "Rodinný dom i2-140, Povoznícka" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1038, k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrík Martin, Ing. 41,87 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507622200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k drobnej stavbe "NN rozvody a vonkajšie osvetlenie" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22062 a pozemku reg. E-KN parc. č. 22001/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentin Peter 3 330,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507292200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507292200/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Sovia ul.", na pozemku reg. C-KN parc. č. 18344/2, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimko Lukáš, MUDr., PhD., MPH 170,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286506392100/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506392100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dexterity s.r.o. 36828131 0,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286508132200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia Prípojky STL plynu, Prípojky vody a Prípojky kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný dom Kopčianska - hotel SPHINX" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3688/12, 3688/21, 3675/23 a pozemku reg. E-KN parc.č. 5404 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K9 s.r.o. 46556044 277,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507482200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia SO 632 Preložky a ochrany VN vedenia pre stavbu "Modernizácia údržbovej základne-3.etapa,Jurajov dvor" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13619/1,2, 17029/1 a reg. E-KN parc.č. 13619/3 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 2 074,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507772200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky v rámci stavby "SO-07.7 - Didstribučné rozvody NN, BA - Záhorská Bystrica" na pozemku reg. C-KN parc. č. 2652/928 v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vaškor Dag, JUDr. 122,14 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507662200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507662200 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky v stavbe "Bratislava, Hanulova ulica, p. č. 2101/1) na pozemku reg. "C" KN parc .č. 2104/3 v k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lóciová Beáta, Mgr. 40,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507742000/0099/01 Uzatvorený z dôvodu zúženia predmetu zmluvy o stavebný objekt - SO 04 Prekládka VN pre stavbu "ACTIVITY HOUSE PASIENKA - Polyfunkčný objekt", ktorý sa stane predmetom osobitnej zmluvy v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
919045122 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany od 30.12.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nádaši Ondrej, Ing. 229,84 € 28.12.2022 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200492 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tesco Franchise Stores SR, s. r. o. 53044061 720,00 € 28.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200493 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 4 800,00 € 28.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200507 Poradenské služby v oblasti medzinárodných štandardných zmluvných podmienok pre predrealizačnú a realizačnú činnosť stavebných diel so zameraním na dopravné projekty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 57 600,00 € 28.12.2022 31.12.2025 30.12.2022 Zmluva
098508192200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ľuboš Pavlovič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlovič Ľuboš 590,16 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
098508202200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Jana Perinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Perinová Jana 620,76 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
098508212200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Daniel Halmo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halmo Daniel 715,20 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »