Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2400006 Zmluva o prevode vlastníckeho práva, prechode práv a povinností a sublicenčná zmluva č. MAGBO2300012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VI GROUP, spol. s r.o. 35972131 0,00 € 18.01.2024 31.12.2034 19.01.2024 Zmluva
82024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 8/2024 Spolupracovali s.r.o. Nakrúcanie filmu Švédska spojka Historické priestory Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spolupracovali, s.r.o. 46937854 15 150,00 € 18.01.2024 25.01.2024 23.01.2024 Zmluva
MAGBO2300128 Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 0,00 € 18.01.2024 31.12.2023 26.01.2024 Zmluva
028634157423014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tužilová Zuzana, JUDr. 636,68 € 18.01.2024 31.01.2024 Zmluva
098508072300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mgr. Tomáš Bočko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bočko Tomáš 1 054,44 € 18.01.2024 13.02.2024 Zmluva
002/2024 Kúpna zmluva č. 002/2024, ktorej predmetom je predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2797/2 - záhrady vo výmere 27 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vencelová Zuzana 6 000,00 € 18.01.2024 22.02.2024 Zmluva
286500142400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu", k.ú. Rača, pozemok reg. C-KN p.č. 22266/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vidlička Peter 121,00 € 17.01.2024 17.01.2024 Zmluva
62024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 6/2024 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Nakrúcanie PR Promo Spot pre Let's Dance 2024 Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene, Galéria, Mezanín, Schodisko a Podbránie Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 18 900,00 € 17.01.2024 24.01.2024 30.01.2024 Zmluva
028634157923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Omelka Michal 785,36 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028624158023012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slavík Vladimír, doc., CSc. 2,61 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028634157523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčovič Michal, JUDr. 545,83 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028634157723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Melicher Igor, Mgr. 720,20 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028634138223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčovič Michal, JUDr. 719,74 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028624157823012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šurániová Ľubov,Ing. 3,01 € 17.01.2024 31.01.2024 Zmluva
048807522300 KZ č. 04 88 0752 23 00 - pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností k. ú. Rača, parc. č. 2875/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a parc. č. 2875/65 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 zapísaných na LV č. 1248 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ftáčková Lenka, Mgr. 10 765,92 € 17.01.2024 17.01.2024 05.02.2024 Zmluva
098507932300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Andrea Janíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janíková Andrea 1 105,68 € 17.01.2024 07.02.2024 Zmluva
MAGBO2300119 Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. a triedy Učiteľská pre účely stavby "Bratislavská športová akadémia Podunajské Biskupice, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hviezdna 1, s.r.o. 50530143 0,00 € 16.01.2024 31.12.2034 16.01.2024 Zmluva
028624144522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kristeková Henrieta 3,01 € 16.01.2024 19.01.2024 Zmluva
028634125821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richtárik Igor,Ing. 390,90 € 16.01.2024 19.01.2024 Zmluva
028634080820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farbula Ľubomír 378,57 € 16.01.2024 19.01.2024 Zmluva
MAGTS2300408 Rámcová zmluva na dodanie a prevádzkovanie platobných terminálov pre parkovacie systémy(PS) vysúťažené MPS s.r.o. v počte 10 (PS). Pre každý PS sú potrebné 2ks POS terminálov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SONET Slovakia, s.r.o. 36354767 11 998,80 € 15.01.2024 31.12.2030 15.01.2024 Zmluva
286508722300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508722300/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení k stavbe "BA_Rusovce, Balkánska, kabelizácia, NNK" v k. ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4 157,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
286508442300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508442300/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky NN k stavbe: "Bytový dom, Pod strážami" na pozemku reg- E-KN parc. č. 6506 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGREX s.r.o. 43881785 1 283,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
286500102400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby elektrickej prípojky ako súčasti stavby „Rekonštrukcia RD“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 709 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Skupil Erik 118,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
286508752300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 19299 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BPT LEASING, a.s. 49,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
MAGTS2400011 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení odťahovej služby zo dňa 29.01.2021, účinnosť 01.02.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 0,00 € 15.01.2024 31.12.2050 16.01.2024 Zmluva
2024001 Poskytnutie krízového ubytovania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Menyhartová Jaroslava 436,20 € 15.01.2024 14.04.2024 17.01.2024 Zmluva
028634155322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laučeková Danuša,Ing. 381,68 € 15.01.2024 17.01.2024 Zmluva
028624156123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baňáková Iveta 0,81 € 15.01.2024 17.01.2024 Zmluva
028634158723012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čuperka Milan 547,93 € 15.01.2024 17.01.2024 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »