Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
402024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 40/2024 Jana Austin Svadba Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Austin Jana 300,00 € 13.04.2024 20.04.2024 16.04.2024 Zmluva
286502292400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502292400, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1014, k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noskovičová Dana, Mgr. 106,55 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286501792400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501792400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom - Valašská" v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šalát Ján, JUDr. 500,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286506111600/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506111600/0099 uzatvorený za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286502512400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502512400/0099 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gardoň Andrej, RNDr. 38,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286500602400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Kanalizačná prípojka", ul. Za tehelňou, Bratislava, k.ú. Trnávka, pozemok C-KN p.č. 17018/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kuzma Miroslav 500,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
MAGBO2400034 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NATUR-PACK, a.s. 35979798 0,00 € 12.04.2024 31.12.2025 16.04.2024 Zmluva
028639382223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93822_93823 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hölzer Klaus 7 844,75 € 12.04.2024 16.04.2024 Zmluva
028639365423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Linczenyiová Michaela, Bc. 1 434,12 € 12.04.2024 16.04.2024 Zmluva
MAGDG2400100 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 5 596,75 eur pre Rozmarín, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rozmarín, n.o. 45747458 5 596,75 € 12.04.2024 31.12.2024 24.04.2024 Zmluva
058801882400 kúpa pozemku v podiele 1/12 na parc. CKN parc. č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lappy Tibor 7 600,00 € 11.04.2024 12.04.2024 Zmluva
058801342400 kúpa pozemku v podiele 1/33 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smolková Milena 9 100,00 € 11.04.2024 12.04.2024 Zmluva
9190458233 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.112.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biháryová Katarína 1 856,00 € 11.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
028639350923022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93509_93510_93511_93653_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baťková Barbora 6 234,22 € 11.04.2024 16.04.2024 Zmluva
028639352223022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93522_93517_93518_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cibula Peter, MUDr. 4 297,06 € 11.04.2024 16.04.2024 Zmluva
028639387323012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93872_93873_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ART HOUSE, s.r.o. 35804980 5 819,16 € 11.04.2024 16.04.2024 Zmluva
028639387123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93870_93871_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šeböková Karolína 5 833,03 € 11.04.2024 16.04.2024 Zmluva
ODBKB2022005 Predĺženie poskytnutia krízového ubytovania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Menyhartová Jaroslava 0,00 € 11.04.2024 14.05.2024 22.04.2024 Zmluva
118800182400 Protokol č. 11 88 0018 24 00 o zverení nehnuteľ. majetku hl. mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava týkajúci sa pozemkov reg. "C" KN v k. ú. Ružinov, parc. č.15294/292-297, 15566/1,14-18 podľa GP č. 170/2022, LV č. 1201, LV č. 7868 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGDG2400085 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 34 128,98 eur pre SENIOR PARK, n.o. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SENIOR PARK, n.o. 37986023 34 128,98 € 11.04.2024 31.12.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGTS2400091 Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 Stavebné práce, opravárenské práce 368 334,96 € 11.04.2024 11.04.2028 10.05.2024 Zmluva
MAGTS2400082 Predmetom zmluvy je dodanie interiérového vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NABIMEX, s.r.o. 36022331 12 909,00 € 10.04.2024 17.04.2024 10.04.2024 Zmluva
392024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 39/2024 Bison & Rose Udeľovanie ocenení Wolt Awards 2024 Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bison & Rose 53168909 1 500,00 € 10.04.2024 17.04.2024 12.04.2024 Zmluva
MAGTS2400093 Dodatok č. 2 k zmluve MAGTS2300016 predmetom ktorého je je úprava práv v bodoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 0,00 € 10.04.2024 31.12.2030 15.04.2024 Zmluva
MAGTS2400119 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noháčik Roman 504,40 € 10.04.2024 31.12.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGSP2400014 „Revitalizácia parku Banšelova“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 USD Lučenec s.r.o. 47575832 198 279,23 € 09.04.2024 27.03.2024 09.04.2024 Zmluva
286500522400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženej vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemkoch registra E-KN parc.č. 891, 892/1 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský zväz pozemného hokeja 31751075 5 860,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Zmluva
058801632400 kúpa nehnuteľností v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 1205/45 , 3184/203 a 1234/189, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cucíková Eva 58 700,00 € 09.04.2024 09.04.2024 Zmluva
382024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 38/2024 Barecz & Conrad Media, s.r.o. Forbes event: Bratislava 2030 - vízia moderného mesta Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Barecz & Conrad Media s.r.o. 36556653 1 050,00 € 09.04.2024 16.04.2024 09.04.2024 Zmluva
9190455233 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miklášová Laura 1 088,00 € 09.04.2024 31.12.2024 10.04.2024 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »