Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400127 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rozmanita 53492986 10 000,00 € 11.06.2024 31.12.2024 11.06.2024 Zmluva
MAGDG2400131 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 10 000,00 € 11.06.2024 31.12.2024 11.06.2024 Zmluva
288807712300 Zmluva BVB na pozemky zapísané na LV č. 6743 k.ú. Ružinov, a to CKN v rozsahu predpokladaného záberu na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti predstavuje na prac. č. 1240/355 predstavuje 88 m2 a na parc. č. 1240/383 predstavuje 149 m2, spolu 237 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 0,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Zmluva
MAGBO2400067 Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON Bratislava 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Swiss Re Managment AG 48293270 0,00 € 11.06.2024 27.10.2024 13.06.2024 Zmluva
792024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 79/2024 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky Koncert Vokálnej skupiny Izgrevčeta a Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky 625,00 € 11.06.2024 18.06.2024 13.06.2024 Zmluva
802024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 80/2024 FLORA TOUR, spol. s r.o. Prehliadka Kaplnky s krátkym hudobným programom Nádvorie sv. Jána Nepomuckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLORA TOUR spol. s.r.o. 17317363 400,00 € 11.06.2024 18.06.2024 13.06.2024 Zmluva
MAGDG2400159 Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového programu V Bratislave doma 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 3 500,00 € 11.06.2024 30.10.2024 14.06.2024 Zmluva
MAGDG2400180 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Odyseus 31788734 19 108,00 € 11.06.2024 19.07.2024 19.06.2024 Zmluva
028639400823023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Briganová Alena, Ing. arch 2 837,18 € 11.06.2024 24.06.2024 Zmluva
058807702300 Kúpna zmluva č. 05 88 0770 23 00, kúpa parc. č. 1222/24 a 1240/347, k. ú. Ružinov v rámci projektu MET Ružinovská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 57 900,00 € 11.06.2024 19.07.2024 Zmluva
286503582400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Skupina 6 rodinných domov“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 212/5, 212/9, 212/12 a 217/12 v k.ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAČIANSKA PERLA s.r.o. 50031571 11 056,75 € 10.06.2024 10.06.2024 Zmluva
MAGDG2400126 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 31747973 9 864,00 € 10.06.2024 31.12.2024 10.06.2024 Zmluva
MAGDG2400128 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 10 000,00 € 10.06.2024 31.12.2024 10.06.2024 Zmluva
MAGDG2400132 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Prevencia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 19 751,00 € 10.06.2024 31.12.2024 10.06.2024 Zmluva
MAGDG2400130 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 InTYMYta 36071536 7 987,00 € 10.06.2024 31.12.2024 10.06.2024 Zmluva
9190446225 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin 3 540,00 € 10.06.2024 30.06.2024 11.06.2024 Zmluva
MAGBO2400042 PD Terchovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROJ-SIG, s.r.o. 35830531 0,00 € 10.06.2024 27.03.2024 11.06.2024 Zmluva
048803052400 Kúpna zmluva č. 04 88 0305 24 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. C KN parc. č. 1609/6 a 1609/1, GP č. 2075/20, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zajac Dušan, Ing. 59 180,00 € 10.06.2024 11.06.2024 Zmluva
088302882400 Zmluva o nájme pozemku č. 088302882400, predmetom ktorej je pozemok reg. CKN parc. č. 2856/4, k. ú. Staré Mesto, prenajatý za účelom prevádzkovania komunitnej záhrady - Prugerka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národný Trust n.o. 42000408 1,00 € 10.06.2024 12.06.2024 Zmluva
088303342400 Zmluva o nájme pozemku č. 088303342400, predmetom ktorej je časť pozemku C KN parc. č. 1022/16, k.ú. Rača, vo výmere 1 m2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 T-J s.r.o. 50980416 13,50 € 10.06.2024 12.06.2024 Zmluva
MAGBO2400075 Predmetom zmluvy je poskytnutie hnuteľnej veci: nafukovací čln pre účely Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAVIP group s.r.o. 53310853 0,00 € 10.06.2024 31.12.2024 12.06.2024 Zmluva
812024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 81/2024 Bratislava Music Agency, s.r.o. Bratislavský zborový a orchestrálny festival Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 10.06.2024 17.06.2024 14.06.2024 Zmluva
842024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 84/2024 Yaroslav Nechyporchuk Svadobné fotenie Zrkadlová sieň, Galéria a historické priestory paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nechyporchuk Yaroslav 100,00 € 10.06.2024 17.06.2024 14.06.2024 Zmluva
822024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 82/2024 Spoločnosť pre projektové riadenie, o.z. Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam v oblasti projektového riadenia (nielen z prostredia Slovenska ale aj v rámci regiónu SENET) Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre projektové riadenie 35661283 650,00 € 10.06.2024 17.06.2024 17.06.2024 Zmluva
286503632400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom, Javorinská 27“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21500/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vykysalý Juraj, Ing. 320,00 € 10.06.2024 17.06.2024 Zmluva
058802422400/0099 Predmetom je bezodplatný prevod cyklochodníkov SO 421.1, SO 221.1, SO 321.1 a náhradného cyklochodníku na pozemkoch parc. č. 15771/447 a nasl. k. ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GLP Bratislava Airport 1 s. r. o. 54243343 0,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Zmluva
288802762400 Predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia a užívania stavebného objektu „SO.IS.460 Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Mlynské nivy -sever“ cez pozemky parc. č. 9757/26 a nasl. k. ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 0,00 € 10.06.2024 19.06.2024 Zmluva
028639402023023 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drmota Jiří 2 837,18 € 07.06.2024 10.06.2024 Zmluva
088301550801 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0155 08 00, ktorej predmetom je časť pozemku parc.č. 7076 o výmere 13 500m2, k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Villa Vino Rača a.s. 00190268 3 053,93 € 07.06.2024 10.06.2024 Zmluva
Protokol č. 119403232400 Protokol č. 119403232400 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - 40 ks lavičiek a s nimi súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Nové mesto - lavičky v hodnote 32.832,- EUR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 0,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »