Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286507342200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia STL pripojovacieho plynovodu k stavbe "Administratívna budova BBC III. - Prievozská 6, Bratislava, Kotolňa, objekt Pripojovací plynovod, parc.č. 9361/100, 9362/5", k.ú. Nivy, poz. reg. C-KN p.č. 21818/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ABCDEF a.s. 52339378 73,79 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200474 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa - Palisády/Koreničova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Contesta s. r. o. 46106511 5 000,00 € 19.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200481 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Nám. SNP 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dom SNP 3 31771432 5 000,00 € 19.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200483 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Zrínskeho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 5 000,00 € 19.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200484 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravu kontajnerových stanovíšť - Medená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AN MAISON, s. r. o. 45614288 5 000,00 € 19.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Zmluva
286506522200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky a vodovodnej prípojky, drobná stavba "Prípojka NN, vodovodná prípojka", k.ú. Rača, pozemky reg. E-KN p.č. 848, 851 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kostov Boris, Ing. 58,00 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGDG2200476 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí FPP pre ZPS Náruč senior & junior o.z. Bratislava za rok 2022 vo 400,- eur za dvoch nových prijímateľov v roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NÁRUČ Senior and Junior 30856515 400,00 € 19.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286507592200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k objektu obchodnej jednotky na pozemku registra C-KN parc.č. 3156 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šrámek Matúš 60,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200490 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS pre HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti vo výške 176,59 eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti 37886932 176,59 € 19.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286507602200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia plynovej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 410/7 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šulík Daniel, Ing., CSc. 122,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGTS2200489 Technické zariadenia pre zabezpečenia šérenia wifi signálu v areáli hradu Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 16 752,26 € 19.12.2022 30.04.2023 21.12.2022 Zmluva
921090414 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Denisa 1 404,00 € 19.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
921100118 Dodatok č. 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dancsová Anna 639,00 € 19.12.2022 30.06.2023 22.12.2022 Zmluva
088307742200 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0774-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11020/1 - ostatná plocha vo výmere 6 m? a parc. č. 21943 - zast. pl. a nádvorie vo výmere 12 m?, k. ú. Nivy, zapísaných na LV č. 797 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov BAJZOVA 12 31799973 1,00 € 19.12.2022 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200474 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. POD (2022) - 11 640€, POD (2023) - 70 000€, VDZ a ZDZ (2023) - 160 000€. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 241 640,00 € 19.12.2022 31.12.2023 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200505 Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1110022777 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. MAGTS2200218 - Centrum Pasienky. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 1 105,20 € 19.12.2022 31.03.2023 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200506 Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 1110022074 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. MAGTS2200145 - Centrum Bottova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 844,20 € 19.12.2022 31.03.2023 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200519 Dodaokt č. 2 ku ZoD zo dňa 13/2020_PD a OAD_Lovinského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 R - PROJECT INVEST s. r. o. 43831915 14 820,00 € 19.12.2022 30.12.2023 24.01.2023 Zmluva
058807552200 Zmluva č. 058807552200 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov, ktorej predmetom su pozemky parc. č. 868/179,325,332 a nasl. a SO 04 Spevnené plochy a komunikácia a nas. v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REO Jantar, s. r. o. 36707872 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGDG2200473 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa - Púpavova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PREDOM spol. s r.o. 31397662 5 000,00 € 16.12.2022 31.12.2023 16.12.2022 Zmluva
118807562200 Protokol č. 118807562200 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého premetom sú SO 04 Spevnené plochy a komunikácie, SO 13 Dažďová kanalizácia, SO 50 Spevnené plochy a komunikácie a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
058807452200 Zmluva č. 058807452200 o bezodplatnom prevode pozemkov a stavebných objektov, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 914/55,59 a nasl. a SO 03 Spevnené plochy a komunikácie v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nový Jantár Jarovce, s.r.o. 52204324 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
118807462200 Protokol č. 118807462200 o zverení majetku a s ním súisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého predmetom sú SO 03 Spevnené plochy a komunikácia a SO 09 Kanalizácia a dažďová a zaolejované vody v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
MAGDG2200479 Zmluva o poskytnutie dotácie organizácií Depaul Slovensko, n.o. na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (Dotácia na rekonštrukciu útulku sv. Lujzy) v sume 25 000 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 25 000,00 € 16.12.2022 31.12.2022 16.12.2022 Zmluva
2522D20013 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 5 000,00 € (slovom: päťtisíc eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy (ďalej len "dar"). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PIXEL FEDERATION, s.r.o. 36816388 5 000,00 € 16.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGTS2200434 Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na stavbu "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 Stavebné práce, opravárenské práce 74 580,00 € 16.12.2022 22.04.2023 19.12.2022 Zmluva
098507892200 Nájomná zmluva k bytu, Alžbeta Zsitvová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zsitvová Alžbeta 521,28 € 16.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGTS2200451 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia nákladovna real. VDZ a ZDZ v sume najviac 76.000€ s DPH. Odkúpenie 10 parkomatov do majetku HMBA v sume 82.800€ s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 158 800,00 € 16.12.2022 31.12.2022 19.12.2022 Zmluva
248808102200 Predmetom zmluvy je vzájomné započítanie pohľadávok spojených s predajom a užív. p.č. 2040/2, 4715/5,6, k. ú. Staré Mesto, p. č. 1208/3,6, 2079/1,7,9,10, 2406/3,4, k. ú. Devín, p.č. 1162/4,3, k. ú. Vrakuňa, p.č. 5580/11,10,19557/2,3,Rača p.č. 1007/110,143 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 16.12.2022 20.12.2022 Zmluva
048808092200 Predmetom zmluvy je predaj p.č. 2040/2,4715/5,6, k. ú. Staré Mesto, p.č. 1208/3,6, 2079/1,7,9,10, 2406/3,4, k. ú. Devín, p.č. 1162/4,3, k. ú. Vrakuňa, p.č. 5580/11,10,19557/2,3, k. ú. Vinohrady, p.č. 1007/110,143, k. ú. Rača za kúpnu cenu 2 114 666,22 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 114 666,20 € 16.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »