Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2200452 Poskytnutie fin. príspevkku na mzdy a prevádzku pre školy a šk.zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 42131685 206 822,57 € 09.12.2022 31.12.2022 13.12.2022 Zmluva
9190446222 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin 1 644,00 € 09.12.2022 30.06.2023 14.12.2022 Zmluva
MAGTS2200461 Kúpna zmluva na základe výzvy č. 11 - Elektrospotrebiče pre projekt dostupného bývania, bližšie informácie v prílohe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 6 189,37 € 09.12.2022 31.12.2022 15.12.2022 Zmluva
1352022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 135/2022 4SPORTS media s.r.o. Nádvorie sv. Juraja, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4SPORTS media s. r. o. 46376747 2 650,00 € 09.12.2022 16.12.2022 09.01.2023 Zmluva
286507402200 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507402200, uzatvorená za účelom uloženia NN distribučných rozvodov k stavbe "Palárikova 15, Bytový dom", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701 a pozemku reg. E-KN parc. č. 21708, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beck and Partners International s.r.o. 36714356 3 087,25 € 08.12.2022 08.12.2022 Zmluva
286507412200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507412200/0099, uzatovrená za účelom uloženia preložky NTL pripojovacieho plynovodu k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22100, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nocar Milan, Ing. 254,00 € 08.12.2022 08.12.2022 Zmluva
286507502200 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom na Bazovej ulici" na pozemku reg. C-KN parc. č. 21864/1 a pozemku reg. E-KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEFAMIN, spol. s r. o. 35955856 499,57 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286507492200 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom na Bazovej ulici" na pozemku reg. C-KN parc. č. 10131/25 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEFAMIN, spol. s r. o. 35955856 62,07 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286504372200 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia NN prípojky a skrine SR k stavbe "Rekonštrukcia bytového domu Zvolenská 1176/3" na pozemku reg. C-KN parc. č. 21828 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ragas Jaroslav, Mgr. 85,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286507532200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia NN, kanalizačnej a slaboprúdovej prípojky k stavbe "Rodinný dom na Havelkovej" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3450/8 v k.ú. Lamač. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šogor Štefan,Mgr. 273,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286508312100/0099/01 Dodatok č. 1 k Zmluve sa uzatvára z dôvodu zmeny pôvodných budúcich oprávnených z vecného bremena - Dana Lužná a Iveta Brunnerová za nového budúceho oprávneného z vecného bremena - Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lužná Dana 0,00 € 08.12.2022 10.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286506662200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506662200/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k nabíjacím staniciam k stavbe "Predĺženie prípojky pre nabíjacie stanice HARLEY BA" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HDB GROUP, a.s. 34126872 280,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286503732200/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriaden vecného bremena č. 286503732200, uzatvorený za účelom zosúladenia údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Varga Ondrej, Ing. 0,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
MAGSP2200076 Dodatok k ZoD MAGTS2200122 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROVIA SK, a.s. 31651518 Stavebné práce, opravárenské práce 20 463,24 € 08.12.2022 30.05.2022 13.12.2022 Zmluva
028634123321012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováč Vladimír, Ing. 180,35 € 08.12.2022 13.12.2022 Zmluva
9190444222 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šipošová Melánia 1 266,00 € 08.12.2022 30.06.2023 14.12.2022 Zmluva
078307792200 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0779 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov: chodba 1.20 vo výmere 41,31 m?, vstupné zádverie 1.01 vo výmere 4,86 m?, spolu v celkovej výmere 46,17 m?, v stavbe so súpis. č. 6303, na pozemku pa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Film location managers s.r.o. 50262050 300,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Zmluva
1332022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 133/2022 RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca 17313457 200,00 € 08.12.2022 15.12.2022 14.12.2022 Zmluva
OPZSV00001 blabla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 0,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Zmluva
098504542200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Lucia Slimáková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slimáková Lucia 1 058,76 € 08.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGBO2200078 Sublicenčná zmluva č. MAGBO2200078 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 0,00 € 08.12.2022 31.10.2030 30.12.2022 Zmluva
MAGBO2200068 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NATUR-PACK, a.s. 35979798 0,00 € 07.12.2022 31.12.2023 07.12.2022 Zmluva
MAGTS2200457 Rozšírenie RAM pre VxRail Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atos IT Solutions and Services s.r.o. 45650276 18 722,00 € 07.12.2022 22.11.2022 08.12.2022 Zmluva
088306671900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0667 1900, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1741/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, k.ú. Rača (Hagarova ul.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Forgáčová Ľubica, MUDr. 0,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Zmluva
MAGTS2200455 Zmluva č. 122259627 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v objekte Kopčianska 76, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 07.12.2022 31.12.2022 13.12.2022 Zmluva
MAGTS2200446 Dodatok č.3 k zmluve o združenej dodávke zemného plynu zo dňa 29.12.2021 o pripojení SPP, a.s. na odbernom mieste Panenská 11 a Pražská 23/byt, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 07.12.2022 31.12.2025 15.12.2022 Zmluva
MAGDG2200451 Poskytnutie fin.príspevkov na mzdy a prevádzku škôl a šk.zariadení ako súčasti ZŠ s MŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, BA, v zriaď.pôsobnosti prijímateľa dotácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia 00586722 36 994,64 € 06.12.2022 31.12.2022 07.12.2022 Zmluva
MAGBO2200075 Dodatok k licenčnej zmluve B- 02/2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Ružinov, príspevková organizácia (skrátene VPSR, p. o.) 53375891 0,00 € 06.12.2022 17.10.2026 07.12.2022 Zmluva
098507252200 Nájomná zmluva k bytu, Peter Karas Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karas Peter 513,72 € 06.12.2022 07.12.2022 Zmluva
028634114122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernacká Lenka, Ing. 589,32 € 06.12.2022 07.12.2022 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »