Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9190444221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0446-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin Iné 1 096,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200351 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia na odbernom mieste: Gorkého 17, BA, EIC kód 24ZZS70906280003 do distribučnej sústavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.08.2022 30.10.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGBO2200048 Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Swiss Re Managment AG 48293270 0,00 € 11.08.2022 23.10.2022 11.08.2022 Zmluva
286502582200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a NTL plynovej prípojky k stavbe "Rodinný dom_ZO_zmena" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kukura Marek, Ing. 500,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
286503832200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k dočasnej stavbe "SZ vodičov MHD Slávičie údolie, ul. Staré Grunty BA - Karlova Ves" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 1 585,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
286504462200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, drobná stavba "Prekládka elektroprípojky zo vzdušného vedenia do podzemného", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. E-KN p.č. 606/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korchyn Vladyslav 205,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGTS2200229 Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene na území HM SR Bratislava - časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valbek SK, spol. s r. o. 17314569 Stavebné práce, opravárenské práce 171 799,98 € 11.08.2022 14.08.2024 13.08.2022 Zmluva
MAGBO2200038 Dodatok e. 1 MAGBO2200038 k Zmluve o spolupráci e. MAGBO1800004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wayden, s.r.o. 46075453 0,00 € 11.08.2022 25.07.2024 13.08.2022 Zmluva
288803482200/0099 Zriadenie vecného bremena v prospech Lenar, a. s. ako stavebníka stavby Administratívna budova Triangel 2-1.etapa, Pribinova ul. Bratislava., ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku p.č. 9165/42 a 21293/58 k. ú. Staré Mesto presah stavby. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lenar, a.s. 50957716 11 160,84 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
118804782200 Protokol č. 11 88 0478 22 00, ktorého predmetom je zverenie pozemku reg. C KN parc. č. 15581 - ostatná plocha vo výmere 5 558 m2, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
288805042200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 22 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok reg. C KN parc. č. 22104, k. ú. Trnávka, LV č. 1040. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhlár Marek, Ing. 2 968,35 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
058804742200 Zmluva č. 05 88 0474 22 00, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k SO 05 a SO 105 vonkajšie osvetlenie v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VENET, a.s. 35795069 0,00 € 10.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGDG2200303 Zmluva o poskytnutí dotácie - GV Prevencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Prima 31789650 0,00 € 10.08.2022 31.12.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGTS2200313 OLO - Event Cvičko ZoS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 1,00 € 10.08.2022 13.08.2022 12.08.2022 Zmluva
MAGSP2200050 Rozšírenie Harmincova 4-pruh - výstavba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 551 673,29 € 10.08.2022 31.08.2023 16.08.2022 Zmluva
MAGTS2200283 Nákup svietidiel verejného osvetlenia - Balík 02 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Signify Slovakia s.r.o. 31341241 Stavebné práce, opravárenské práce 6 000 000,00 € 10.08.2022 25.07.2026 17.08.2022 Zmluva
MAGTS2200295 Kúpna zmluva č.MAGTS2200295 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 1 "Stoly a skrine". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 60 mes. od dodania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 13 176,00 € 10.08.2022 10.08.2027 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200296 Kúpna zmluva č.MAGTS2200296 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 2 "Stoličky a kreslá". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 24 mes. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLS spol. s.r.o. 30223288 8 976,00 € 10.08.2022 10.08.2024 19.08.2022 Zmluva
692022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý prenájom 69/2022 Zuzana Kováčiková - InterArt Management Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zuzana Kováčiková - Interart Manageme 37617940 1 350,00 € 10.08.2022 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200307 Zmluva o dielo č. MAGTS2200307 ako výsledok verejného obstarávania zákazky "Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch obstarávateľa" po dobu 48 mes. Všetky informácie o zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/259 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 107 832,00 € 10.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGDG2200127 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť " Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 85 000,00 € 09.08.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
288804442200 Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o. 47257261 Stavebné práce, opravárenské práce 9 445,03 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
118804412200 Protokol č. 11 88 0441 22 00, ktorého predmetom je zverenie nehnuteľností v k. ú. Trnávka, a to pozemku reg. C KN parc. č. 16948/29 a stavby so súp. č. 4312 a nehnuteľností v k. ú. Nivy, a to pozemku reg. C KN parc. č. 10132/20 a stavby so súp. č. 17533. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
088304192200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 09.08.2022 16.08.2022 Zmluva
088300691412 Dodatok č. 08 83 0069 14 12 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu realizácie stavby soc. zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom údolí na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha, k. ú. Kar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 0,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Zmluva
088300421700 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 11903/146, ktorý zodpovedá častiam pozemkov registra "E" parc. č. 22006/2 a parc. č. 11892/1, vo výmere 18 m2, k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schmidt Milan, Ing. 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088801092101 Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa mení časť predmetu nájmu v Prílohe č.1 "Označenie jednotl. Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA 6x3 a ZMLUVA CITYLIGHT, a to pozemok reg."E" p.č. 3102, k.ú. Dúbravka a reg."E" p.č. 21759, k.ú. St.Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
286503622200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503622200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodu v rámci stavby "Trafostanica, VN rozvody, NN rozvody" na pozemku reg. C-KN parc. č. 228/6, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fatrex Real s.r.o. 46787194 1 653,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
286503412200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku reg. C-KN p.č. 410/7, LV č. 847, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 85,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
2522D20003 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 1 400,00 € (slovom: tisícštyristo eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rich Solutions, s. r. o. 48062278 1 400,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »