Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2522D20020 Darovacia zmluva č. 2522D20020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMW Slovenská republika s.r.o. 51112736 20 000,00 € 23.12.2022 23.02.2023 Zmluva
MAGTS2200483 Dodatok č. 1 - Zabezpečenie zberu a prepravy KO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 -5 040 000,00 € 22.12.2022 14.07.2027 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200499 Z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JStore, s. r. o. 51949750 2 203,04 € 22.12.2022 30.12.2022 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200432 Dodatok č. 1 k Zmluve MAGTS2200166 - prístavba k hale D a rekonštrukcia areálových spevnených plôch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AD-PROJEKT, s.r.o. 46792694 9 096,00 € 22.12.2022 31.12.2024 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200487 Zmluva o poskytovaní služby - MHD spoty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 3 600,00 € 22.12.2022 31.12.2023 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200511 Predmetom dohody je dodanie služobných uniforiem. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 39 500,00 € 22.12.2022 21.12.2023 23.12.2022 Zmluva
288805351901 Dodatok č. 28 88 0535 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0535 19 00 zriaďujúcej vecné bremeno práva uloženia inžinierskej siete na pozemku parc. č. 384/10, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský zväz záhradkárov - ZO 4-1 Svätopluk 31747388 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
0000283/1 Dodatok č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa 04.10.2022, kde predmetom daru je PD vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200501 Elektro pre nizkoprahovu socialnu sluzbu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 3 598,80 € 22.12.2022 30.12.2022 27.12.2022 Zmluva
MAGTS2200513 Predmetom zmluvy "Licencie Microsoft pre MsP". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 552,45 € 22.12.2022 21.12.2023 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200496 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EFLEK s. r. o. 47205083 720,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200502 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovnaím úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 4 320,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200503 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 720,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200504 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 1 440,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
088309011600 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0901 16 00, predmetom ktorej je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1240/95 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m?, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Török Rudolf 0,00 € 22.12.2022 11.01.2023 Zmluva
0000207 Dohoda o refundácii nákladov, ktorej predmetom je dohoda o refundácii nákladov súvislosti s dodávkou viacerých médií v objekte na Záporožskej 8 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 19 320,00 € 22.12.2022 20.01.2023 Zmluva
2522D20015 Darovacia zmluva 10 000 stromov - Slovak Telekom - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 371,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 371,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
058806852200 ZoBP č. 05 88 0685 22 00 o prevode stavebného objektu E. 210 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc.č. 8680/3 a 8684/1 k.ú. Staré Mesto do majetku obce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 0,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
058801222200 ZoBP č. 05 88 0122 22 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov SO 702b, SO 707b, SO 303A, SO 304A, SO 504A, SO 800d a pozemkov k.ú. Nivy do majetku mesta, ako neoddeliteľných súčastí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná a Komárňanská ulica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 YIT Slovakia a.s. 35718625 0,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGSP2200078 Dodatok č.1 k ZoD MAGSP2200009 Dielo: "ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" Dodatok vyplynul z nutnosti zbúrať okrem rampy aj terasu v zmysle statického posudku z 10/2022, Ing. Duba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 52 394,74 € 21.12.2022 30.03.2023 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200476 Poskytnutie právnych služieb v sporovej agende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 30 000,00 € 21.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
921102919 Dodatok č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Patajová Zuzana 1 380,00 € 21.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
921076711 Dodatok č. 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zeman Roman 4 428,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200478 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou Bmove Slovakia s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 30 000,00 € 21.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
098507872200 Nájomná zmluva k bytu, Peter Vydra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vydra Peter 521,28 € 21.12.2022 11.01.2023 Zmluva
098507862200 Nájomná zmluva k bytu, Mikuláš Sárkozy, Zdenka Sárkozyová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarközy Mikuláš Stavebné práce, opravárenské práce 517,08 € 21.12.2022 11.01.2023 Zmluva
09482022 Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 4098/8 – záhrada vo výmere 3 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 28A/2020 zo dňa 03.04.2020 za kúpnu cenu 600,00 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szalacsi Ladislav 0,00 € 21.12.2022 12.01.2023 Zmluva
1402022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 140/2022 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 21.12.2022 28.12.2022 12.01.2023 Zmluva
248805982200 Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia č. 2488 0598 2200, predmetom ktorej je preložka vedenia,a to SO 124-01 Úprava káblov Telekom a SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov,do náhradného vedenia v rámci stavby "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 21.12.2022 01.02.2023 Zmluva
409058322 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku reg. C KN parc. č. 3175/112, k. ú. Dúbravka, vytvoreného GP č. 19/22 úradne overeným pod č. G1-546/2022, do výlučného vlastníctva kupujúceho. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosa Ivan, Ing. 3 312,00 € 21.12.2022 06.02.2023 Zmluva