Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088802261701 Predmetom Dodatku č. 1 K Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0226 1700 je nájom pozemku reg. "C" parc. č. 14257/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2, LV č. 3083. Ide o pozemok pod miestnou komunikáciou III. triedy Zákutie. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kelnarová Jana, Ing. 161,37 € 10.01.2023 30.01.2023 Zmluva
118810910801 Dodatok č. 11 88 1091 08 01 k Protokolu č. 11 88 1091 08 00, ktorého predmetom je zosúladenie údajov uvedených v protokole s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností, p.č. 19276/8,9, k.ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 Zmluva
288804332201 Predmetom dodatku je úprava ustanovenia článku 1 bod. 1.3 zmluvy o zriadení vecného bremena, kde sa dopĺňajú údaje o existujúcej stavbe so súpis. č. 3265 – nákupné stredisko. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 Zmluva
MAGTS2200475 Na základe tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný poskytovať Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, tieto služby: a) dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky, b) poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK v súlade s technickými a právnymi po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 11 997,60 € 09.01.2023 10.07.2023 14.01.2023 Zmluva
098507922200 Nájomná zmluva k bytu, Michal Pyšný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pyšný Michal 539,28 € 09.01.2023 16.01.2023 Zmluva
MAGSP2200086 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 0,00 € 06.01.2023 24.06.2025 13.01.2023 Zmluva
MAGTS2300021 Dohoda o urovnaní - dodatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 963,13 € 05.01.2023 31.12.2023 09.02.2023 Zmluva
42023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 004/2023 Slovenská akadémia vied Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská akadémia vied 00037869 200,00 € 03.01.2023 10.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507692200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Robert Bartek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartek Robert 754,32 € 02.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507962200 Nájomná zmluva k bytu, Veronika Kušnírová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kušnírová Veronika 618,96 € 02.01.2023 16.01.2023 Zmluva
MAGTS2200509 Predmetom Zmluvy je poskytnutie Služby na webovej aplikácii wibo na online prístupnej adrese https://app.wibo.ai (ďalej ako "wibo" alebo ako "Aplikácia wibo"). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARMSTRONG CC, s.r.o. 35892391 1 068,00 € 31.12.2022 22.12.2024 12.01.2023 Zmluva
ODBKB20220011 Predĺženie krízového bývania od 1.1.2023 o 3 mesiace. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 436,20 € 31.12.2022 23.01.2023 Zmluva
MAGTS2200495 Zmluva upravuje vzajomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 1 200,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
MAGTS2200498 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 4 800,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
MAGTS2200500 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 1 440,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
MAGBO2200077 úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri projektovej príprave a umiestnení Stavby, konkrétne zadovážení EIA (ak sa bude vyžadovat v zmysle aplikovatelných právnych predpisov), DSZ a DÚR a následného právoplatného Územného rozhodnutia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 30.12.2022 01.12.2027 09.01.2023 Zmluva
MAGTS2200480 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou MPLA s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPLA, s.r.o. 24852333 30 000,00 € 30.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
058807632200 prevod stavby so súp. č. 13519, k.ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3304, postavenej na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3144/15, do vlastníctva Hl. mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VÁHOSTAV - SK, a.s. 31356648 0,00 € 30.12.2022 10.01.2023 Zmluva
098507712200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Valéria Šarköziová, Jozef Šarközi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 1 492,68 € 30.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098508332200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ing. Marián Obert Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obert Marian 779,40 € 30.12.2022 02.02.2023 Zmluva
MAGTS2200508 Vzájomná spolupráca pri zabezpečení zriadenia "Centra pre dočasné krátkodobé ubytovanie pre cudzincov utekajúcich z vojnou postihnutého územia Ukrajiny". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 12 600,00 € 29.12.2022 31.03.2023 30.12.2022 Zmluva
288808032200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva vybudovania, uloženia a užívania stavebného objektu SO 50-37-03.4 ochrana stoky železobetónovej dosky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 0,00 € 29.12.2022 30.12.2022 Zmluva
058806562200 Predmetom zmluvy je kúpa novovytvoreného pozemku parc. č. 698/375 – orná pôda vo výmere 27 m2, k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 548/2022 z pozemku parc. č. 698/245 k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1863 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szabó Daniel, Ing. arch. 4 194,45 € 29.12.2022 29.12.2022 30.12.2022 Zmluva
088305911300 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0591 13 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č.12290/4 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m?, k. ú. Nové Mesto (Pluhová ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Piják Vladimír, Mgr. 0,00 € 29.12.2022 11.01.2023 Zmluva
52023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 005/2023 Mayer media, s.r.o. Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mayer media, s.r.o. 47667184 1 900,00 € 29.12.2022 05.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507722200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Monika Knaníková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Knaníková Monika 1 090,68 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098507912200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Liščinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liščinská Janka 539,28 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
098507952200 Nájomná zmluva k bytu, Anton Lakatoš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lakatoš Anton 569,16 € 29.12.2022 16.01.2023 Zmluva
62023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 006/2023 Iniciatíva Inakosť Zrkadlová sieň, Predsálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iniciatíva Inakosť 37995545 500,00 € 29.12.2022 05.01.2023 29.01.2023 Zmluva
286507902200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507902200, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a NN prípojky k stavbe "Rodinný dom i2-140, Povoznícka" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1038, k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrík Martin, Ing. 41,87 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »