Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
058801682400 kúpa pozemku 3184/129, 3193/24, 1234/190 s vecným bremenom, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kitková Michaela 178 800,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Zmluva
MAGTS2400076 Kúpna zmluva - nákup VT pre MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 25 217,28 € 04.04.2024 20.03.2024 04.04.2024 Zmluva
MAGTS2400010 Zmluva na službu platby parkovného formou SMS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 246 900,00 € 04.04.2024 01.04.2024 05.04.2024 Zmluva
058801412400 kúpa pozemku v podiele 1/11 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernát Peter 9 100,00 € 04.04.2024 05.04.2024 Zmluva
362024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 36/2024 MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o. Rozhovor s novozvoleným prezidentom Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 1 600,00 € 04.04.2024 11.04.2024 06.04.2024 Zmluva
248802112400 Zmluva č. 248802112400 o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Podunajské Biskupice, Zdravotné stredisko Učiteľská, Kultúrny dom VESNA, Kultúrny dom VETVÁR a pozemky CKN parc. č. 543/5, 576/3, 583/5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 04.04.2024 08.04.2024 Zmluva
9190457232 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.12.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janková Sandra 1 424,00 € 03.04.2024 31.12.2024 03.04.2024 Zmluva
286502202400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom + pergola“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1921 v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrba Martin 35,00 € 03.04.2024 03.04.2024 Zmluva
919046524 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany do 31.01.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csóková Monika 937,60 € 03.04.2024 31.01.2025 03.04.2024 Zmluva
919046624 Zmluva o ubytovaní do 30.06.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ružičková Ivana 512,26 € 03.04.2024 30.06.2024 03.04.2024 Zmluva
288800552400/0099 Predmetom je zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 9193/16,18,19,116,384,486,487 k. ú. Ružinov, zapísané na LV č. 3220 a 3109 v spoločnom rozsahu 2 574 m2, pre účely stavby „Activity Park“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 47 389,74 € 03.04.2024 04.04.2024 Zmluva
248805142300 Predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia optickej siete na pozemkoch v k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta v rozsahu cca 1 360 m 2 pre účely projektu „INS FTTH BA Handlovská“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 800,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Zmluva
MAGBO2400049 Dodanie, odvoz a následné spracovanie vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel na dopravnom inšpektoráte a v hmotnom investičnom majetku. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Németh - NEOF 11698527 0,00 € 03.04.2024 05.04.2050 10.05.2024 Zmluva
342024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 34/2024 MARKÍZA - SLOVAKIA Vysielanie predvolebnej diskusie - prezidentský duel Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 1 700,00 € 02.04.2024 09.04.2024 02.04.2024 Zmluva
288800932300/0099 záväzok na zriadenie vecného bremena k pozemkom na LV č. 1358, k. ú. Nivy, a to častiach parc. CKN č. 10550/1 a parc. CKN č. 10550/13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Central Shopping Center, a. s. 46872884 0,00 € 02.04.2024 03.04.2024 Zmluva
058801402400 kúpa pozemku v podiele 1/11 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrbová Janka 18 300,00 € 02.04.2024 03.04.2024 Zmluva
058801642400 kúpa nehnuteľností v rámci rekonštrukcie Ružinovskej radiály, a to parc. č. 1205/45 , 3184/203 a 1234/189, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Reháková Monika 58 700,00 € 02.04.2024 03.04.2024 Zmluva
288802092400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 24 00 na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku reg. „C“ p. č. 1993/9, LV č. 2982, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašparec Miloš, Ing. arch. 497,00 € 02.04.2024 04.04.2024 Zmluva
028634116320011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajňák Martin, Mgr. 707,43 € 02.04.2024 04.04.2024 Zmluva
352024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 35/2024 Rakúske kultúrne fórum Koncert Mödlinger Symphonisches Orchester Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Slovenskej republike 51272741 700,00 € 02.04.2024 09.04.2024 05.04.2024 Zmluva
MAGDG2400059 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre ORLÍK, o.z. vo výške 5 129,03 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORLÍK, o.z. 42427908 5 129,03 € 02.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400061 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Misijná kongregácia služovníc Ducha Svätého vo výške 1 200,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého 00586731 1 200,00 € 02.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
409010924 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 163/4 a novovytvorenej parc. č. 166/13 podľa GP č. 45/2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ploczeková Eva, Mgr.Art. 21 600,00 € 02.04.2024 02.05.2024 Zmluva
078802251303 Dodatok č. 07 88 0225 13 03 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00, ktorej predmetom je nájom stavby so súpis. č. 101484 na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 42263948 0,00 € 29.03.2024 09.04.2024 Zmluva
028624139622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrbovský Rastislav 2,02 € 28.03.2024 04.04.2024 Zmluva
248802352400 Predmetom zmluvy je bezodplatné prevedenie práv a povinností zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0830 2300/0099 zo spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. na spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŽOS Trnava, a.s. 34108513 0,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Zmluva
048802172400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/13 - zasta.pl. Vo výmere 20 m2, kúpna cena 6 400,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Engelová Mária 6 400,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Zmluva
088302960802 Nájom pozemkov v k.ú.Petržalka za účelom vybudovanie kontajnerového stojiska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 0,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Zmluva
118805399802 Dodatok č. 11 88 0539 98 02 k Protokolu č. 11 88 0539 98 00 o zverení obecného majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5398/2 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
118800162400 Protokol č. 11 88 0016 24 00 o zverení majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 1425, 1426 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »