Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZDR0000001 Dodatok č. 2 k zmluve o združení 1/1996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Zmluva
2313000013-ZoVP Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VN kábel liniek 141, 142, 211, 605, 1180, 1181, 1186, 494, 495, 387, 496, 2001, 554 pre účely stavby „Výstavba nového dopravného prepojenia ul. Saratovská“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Zmluva
288807682300 Predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia, elektrická prípojka NN, vedenie NN, osvetlenie) spojené s právom užívania a právom prechodu a prejazdu cez parc. č. 5105/328, k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Digital Park I, a.s. 51009871 4 900,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Zmluva
028639356223022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86_93561_93562_23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komorová Jarmila 2 831,16 € 24.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028639352523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DATAROAD, a.s. 35775939 1 379,40 € 24.01.2024 31.01.2024 Zmluva
098508132300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Katarína Foróová Bobáková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobáková Katarína 801,48 € 24.01.2024 14.02.2024 Zmluva
249408552300 Zmluva o užívaní kolektora, v k.ú. Staré mesto, v úseku Košická - Chalupkova KK7-VŠ9 za účelom uloženia horúcovodu v celkovej dĺžke 50 bm. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Portum Towers, s.r.o. 36666467 826,50 € 23.01.2024 23.01.2024 Zmluva
286508562300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí n apozemkoch registra C-KN parc.č. 1120/1, 1121/1 a registra E-KN parc.č. 4302 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Linkeš Martin, Ing. 1 802,00 € 23.01.2024 23.01.2024 Zmluva
286508762300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21812 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 J.R.B. s.r.o. 35811331 1 440,00 € 23.01.2024 23.01.2024 Zmluva
MAGBO2400003 Zmluva o postúpení práv a povinností - berný dvor Dúbravka - OLO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 0,00 € 23.01.2024 30.12.2024 24.01.2024 Zmluva
028624078720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tóthová Milota,JUDr. 0,90 € 23.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028624078920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kollárová Vilma 1,02 € 23.01.2024 31.01.2024 Zmluva
048800322400 KZ č. 04 88 0032 24 00 - predaj pozemku pod garážou reg.CKN parc. č. 13149/6-zast.pl. o výmere 19 m2, LV č. 6051, k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Choma Ján, Ing. 6 080,00 € 23.01.2024 23.01.2024 06.02.2024 Zmluva
MAGBO2400001 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VI GROUP, spol. s r.o. 35972131 0,00 € 22.01.2024 31.12.2034 22.01.2024 Zmluva
286500092400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, plynovej, slaboprúdovej, NN, kanalizácičnej prípojky k stavbe "Novostavba byt. domu, Strážna ulica v Bratislave" na pozemkoch reg. C-KN p. č. 4982/1, 21680, 21696/7 a reg. E-KN p.č. 6549 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vila Strážna, s.r.o. 53917189 0,00 € 22.01.2024 22.01.2024 Zmluva
286500292400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Rodinný dom Javorinská“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21500/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Geržo Martin 0,00 € 22.01.2024 22.01.2024 Zmluva
MAGBO2300123 Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Jarošova a cesty II/502 Račianska pre účely realizácie stavby "Úprava smerových ostrovčekov v križovatke ulíc Račianska - Jarošova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3DUBY PARK, a.s. 53382269 0,00 € 22.01.2024 31.12.2035 22.01.2024 Zmluva
MAGTS2400014 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektrickej energie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 22.01.2024 Zmluva
MAGTS2300427 Rámcová dohoda č. MAGTS2300427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 78 000,00 € 22.01.2024 23.01.2026 22.01.2024 Zmluva
286508742300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21676/2, 21676/1 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Auxt Tomáš, Ing.arch. 243,00 € 22.01.2024 23.01.2024 Zmluva
MAGTS2400012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Budyšínska 1 byt 319, 831 03 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 23.01.2024 Zmluva
MAGTS2300370 Kúpna zmluva - nákup IT HW a podpora č.1 a 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 118 858,08 € 22.01.2024 01.02.2023 23.01.2024 Zmluva
088302812201 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0281 22 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 9886/79, vo výmere 18 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1, k.ú. Nivy ( Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orenčáková Alica, MDDr. 0,00 € 22.01.2024 25.01.2024 Zmluva
286500372400 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500372400, uzatvorená za účelom uloženia NTL pripojovacieho plynovodu k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22100, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nocar Milan, Ing. 389,36 € 22.01.2024 26.01.2024 Zmluva
MAGTS2400009 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2300084 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 0,00 € 22.01.2024 10.05.2027 29.01.2024 Zmluva
MAGBO2400011 Dodatok č. 3 k Dohode spoločníkov uzavretej dňa 29.11.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MKK Grössling s. r. o 54288801 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 30.01.2024 Zmluva
028634144122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stopka Martin, Ing. 553,22 € 22.01.2024 31.01.2024 Zmluva
028639363523022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kolek Eduard,Ing. Arch. 1 434,12 € 19.01.2024 19.01.2024 Zmluva
098507962300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Miroslav Ščasný, Elena Ščasná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ščasný Miroslav 1 480,92 € 19.01.2024 14.02.2024 Zmluva
098507902300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Renáta Poláková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláková Renáta 961,20 € 19.01.2024 14.02.2024 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »