Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
078300042300 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 07 83 0004 23 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 6303 na Konvalinkovej ulici č. 4 na pozemku parc. č. 2794/11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na dobu určitú dňa 13.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Film location managers s.r.o. 50262050 300,00 € 12.01.2023 25.01.2023 Zmluva
088307362200 NZ 08 83 0737 22 00, predmetom ktorej je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 10119/12 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, k. ú. Nivy zapísaný na LV č. 1, (Koceľova ulica) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Švecová Adriana, JUDr. 550,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Zmluva
088307372200 NZ 08 83 0737 22 00, predmetom ktorej je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 10119/14 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2, k. ú. Nivy zapísaný na LV č. 1, (Koceľova ulica) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Švecová Adriana, JUDr. 475,00 € 12.01.2023 27.01.2023 Zmluva
MAGTS2200520 OHD/2023/Dodatok č. 14 - Rámcová zmluva o službách DPB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 77 100 000,00 € 11.01.2023 31.12.2023 11.01.2023 Zmluva
92023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 009/2023 Take Care, s.r.o. Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Take Care, s. r. o. 50391232 300,00 € 11.01.2023 18.01.2023 16.01.2023 Zmluva
286508052200/0099 Zmluv auzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemkoch registra E-KN parc.č.251, 410 v k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 kastel.sk s.r.o. 53966643 305,00 € 10.01.2023 10.01.2023 Zmluva
286508062200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženiaNN prípojky na pozemku regiostra E-KN parc.č. 3126 v k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šmárik Ladislav, Ing. 134,00 € 10.01.2023 10.01.2023 Zmluva
MAGSP2200029 "Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" Dodatok č.1 k zmluve "Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" - zmena ceny - zmenený rozsah a jednotkové ceny, zmena termínov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROSASPOL, s.r.o. 36559709 30 586,32 € 10.01.2023 16.12.2022 11.01.2023 Zmluva
098507832200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Sabrina Jankujová, Rastislav Sucha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jankujová Sabrina 868,68 € 10.01.2023 11.01.2023 Zmluva
098507762200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Klaudia Štrbaniková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štrbaniková Klaudia 552,12 € 10.01.2023 11.01.2023 Zmluva
MAGTS2200512 Zmluva o dielo na „Feasibility study štyroch objektov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jones Lang LaSalle s. r. o. 36669504 19 200,00 € 10.01.2023 31.03.2023 11.01.2023 Zmluva
MAGTS2200488 Konzolové servery a lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 7 191,00 € 10.01.2023 03.04.2023 13.01.2023 Zmluva
72023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 007/2023 La Rena, s.r.o. Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 La Rena s. r. o. 46832114 300,00 € 10.01.2023 17.01.2023 16.01.2023 Zmluva
102023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 010/2023 Alexandra Klett Zrkadlová sieň, Predsálie Zrkadlovej siene, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klett Alexandra 400,00 € 10.01.2023 10.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507082200 Nájomná zmluva k bytu, Tatiana Pitelková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pitelková Tatiana 510,36 € 10.01.2023 16.01.2023 Zmluva
MAGTS2200518 Zmluva č. PZ002000105903-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre objekt Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 200,00 € 10.01.2023 31.12.2030 23.01.2023 Zmluva
088802261701 Predmetom Dodatku č. 1 K Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0226 1700 je nájom pozemku reg. "C" parc. č. 14257/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 489 m2, LV č. 3083. Ide o pozemok pod miestnou komunikáciou III. triedy Zákutie. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kelnarová Jana, Ing. 161,37 € 10.01.2023 30.01.2023 Zmluva
118810910801 Dodatok č. 11 88 1091 08 01 k Protokolu č. 11 88 1091 08 00, ktorého predmetom je zosúladenie údajov uvedených v protokole s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností, p.č. 19276/8,9, k.ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestské lesy v Bratislave 30808901 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 Zmluva
288804332201 Predmetom dodatku je úprava ustanovenia článku 1 bod. 1.3 zmluvy o zriadení vecného bremena, kde sa dopĺňajú údaje o existujúcej stavbe so súpis. č. 3265 – nákupné stredisko. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 Zmluva
MAGTS2200475 Na základe tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný poskytovať Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, tieto služby: a) dodanie a následné spustenie ESK do prevádzky, b) poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK v súlade s technickými a právnymi po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 11 997,60 € 09.01.2023 10.07.2023 14.01.2023 Zmluva
098507922200 Nájomná zmluva k bytu, Michal Pyšný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pyšný Michal 539,28 € 09.01.2023 16.01.2023 Zmluva
MAGSP2200086 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 0,00 € 06.01.2023 24.06.2025 13.01.2023 Zmluva
42023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 004/2023 Slovenská akadémia vied Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská akadémia vied 00037869 200,00 € 03.01.2023 10.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507692200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Robert Bartek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartek Robert 754,32 € 02.01.2023 16.01.2023 Zmluva
098507962200 Nájomná zmluva k bytu, Veronika Kušnírová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kušnírová Veronika 618,96 € 02.01.2023 16.01.2023 Zmluva
MAGTS2200509 Predmetom Zmluvy je poskytnutie Služby na webovej aplikácii wibo na online prístupnej adrese https://app.wibo.ai (ďalej ako "wibo" alebo ako "Aplikácia wibo"). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARMSTRONG CC, s.r.o. 35892391 1 068,00 € 31.12.2022 22.12.2024 12.01.2023 Zmluva
ODBKB20220011 Predĺženie krízového bývania od 1.1.2023 o 3 mesiace. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 436,20 € 31.12.2022 23.01.2023 Zmluva
MAGTS2200495 Zmluva upravuje vzajomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 1 200,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
MAGTS2200498 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 4 800,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
MAGTS2200500 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 1 440,00 € 30.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »