Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098508222200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Zuzana Šulková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šulková Zuzana 601,44 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
286507732200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu - SO 04 Prekládka VN k stavbe „ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/25 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 02.01.2023 Zmluva
MAGTS2200481 OVS/22/podvozok do 7500 kg s plošinou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 157 200,00 € 28.12.2022 31.12.2022 11.01.2023 Zmluva
12023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 001/2023 Bratislavský kultúrny spolok Zrkadlová sieň, Galéria, Mezanín, Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský kultúrny spolok 42174295 400,00 € 28.12.2022 04.01.2023 12.01.2023 Zmluva
2522D20016 Darovacia zmluva - Bratislavský maratón, o. z. - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 629,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský maratón, o.z. 42176221 2 629,00 € 27.12.2022 28.12.2022 Zmluva
248802132201 Dodatok č. 24 88 0213 22 01 k Zmluve o spolupráci č. 24 88 0213 22 00 uzatvorená medzi Bus Station Services s. r. o. – poskytovateľ a HLM - užívateľ za účelom vzniku veľkokapacitného centra Bratislava pre utečencov z Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 0,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Zmluva
32023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 003/2023 Mgr. art. Juraj Kadlečík Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlečík Juraj, Mgr. art. 200,00 € 27.12.2022 03.01.2023 12.01.2023 Zmluva
MAGTS2300011 Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci - predajné miesto v Novej radnici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 25.12.2022 31.01.2023 27.01.2023 Zmluva
MAGSP2200083 Dodatok č. 3 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zmluvnej ceny (merané položky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 Stavebné práce, opravárenské práce 241 392,68 € 23.12.2022 23.12.2022 Zmluva
MAGSP2200084 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na predmet zákazky "NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 266 886,74 € 23.12.2022 01.03.2023 23.12.2022 Zmluva
058808322200 Kúpna zmluvy č. 05 88 0832 22 00 týkajúca sa kúpy pozemkov v k. ú. Karlova Ves z dôvodu splnenia si záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INVEST 9 - Westend Gate a. s. 36288411 37 925,36 € 23.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Zmluva
288808252200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, vstupu a výstupu cez časť pozemku parc. č. 698/160 – ostatná plocha vo výmere cca 16 m?, k. ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brosz Michal, Ing. 117,60 € 23.12.2022 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200479 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou EasyPark Slovakia s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 30 000,00 € 23.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
MAGTS2200497 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou PosAm s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 30 000,00 € 23.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
2522D20014 Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie daru - výsadbového materiálu druhovo špecifikovaného v Čl. II ods. 2 Zmluvy a jeho výsadby na pozemkoch uvedených v Čl. II ods. 1 Zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve Obdarovaného v celkovej sume 20 000 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brilliant Stars 52875857 20 000,00 € 23.12.2022 17.01.2023 Zmluva
MAGTS2200483 Dodatok č. 1 - Zabezpečenie zberu a prepravy KO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 -5 040 000,00 € 22.12.2022 14.07.2027 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200499 Z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JStore, s. r. o. 51949750 2 203,04 € 22.12.2022 30.12.2022 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200432 Dodatok č. 1 k Zmluve MAGTS2200166 - prístavba k hale D a rekonštrukcia areálových spevnených plôch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AD-PROJEKT, s.r.o. 46792694 9 096,00 € 22.12.2022 31.12.2024 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200487 Zmluva o poskytovaní služby - MHD spoty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 3 600,00 € 22.12.2022 31.12.2023 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200511 Predmetom dohody je dodanie služobných uniforiem. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 39 500,00 € 22.12.2022 21.12.2023 23.12.2022 Zmluva
288805351901 Dodatok č. 28 88 0535 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0535 19 00 zriaďujúcej vecné bremeno práva uloženia inžinierskej siete na pozemku parc. č. 384/10, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský zväz záhradkárov - ZO 4-1 Svätopluk 31747388 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
0000283/1 Dodatok č. 1 k darovacej zmluve uzatvorenej dňa 04.10.2022, kde predmetom daru je PD vrátane inžinierskych činností, stavebný materiál a stavebné práce v areáli ZUŠ Radlinského 53 v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROXENTA Private Equity, s. r. o. 35962160 0,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Zmluva
MAGTS2200501 Elektro pre nizkoprahovu socialnu sluzbu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 3 598,80 € 22.12.2022 30.12.2022 27.12.2022 Zmluva
MAGTS2200513 Predmetom zmluvy "Licencie Microsoft pre MsP". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 552,45 € 22.12.2022 21.12.2023 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200496 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EFLEK s. r. o. 47205083 720,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200502 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovnaím úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 4 320,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200503 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Volis Academy, s.r.o. 36841561 720,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200504 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 1 440,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
088309011600 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0901 16 00, predmetom ktorej je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1240/95 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m?, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Török Rudolf 0,00 € 22.12.2022 11.01.2023 Zmluva
0000207 Dohoda o refundácii nákladov, ktorej predmetom je dohoda o refundácii nákladov súvislosti s dodávkou viacerých médií v objekte na Záporožskej 8 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 19 320,00 € 22.12.2022 20.01.2023 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »