Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098507542300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Róbert Garady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Garady Róbert 543,24 € 21.11.2023 27.11.2023 Zmluva
088304631501 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0463 15 00, predmetom ktorej je pozemok parc. č. 9729/3, vo výmere 17 m2 k.ú. Nivy, zapísaný na LV č. 4288 (Tekovská ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krucký Václav, Ing. 0,00 € 21.11.2023 29.11.2023 Zmluva
286507782300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu"na pozemku reg. C-KN p.č. 83/1, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gadomský Ivan 128,91 € 20.11.2023 20.11.2023 Zmluva
286507452300 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507452300, uzatvorená za účelom uloženia plynárenských zariadení v rámci stavby "Bratislavské podhradie - Vydrica" na pozemkoch v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 18 233,51 € 20.11.2023 20.11.2023 Zmluva
MAGBO2300115 Dohoda o zrušení dodatku č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 0,00 € 20.11.2023 02.11.2025 20.11.2023 Zmluva
028639360423022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prekopová Jana 1 434,12 € 20.11.2023 20.11.2023 Zmluva
286507432300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženej elektrickej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 656/1 v k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Černák Marek, Mgr. 330,00 € 20.11.2023 20.11.2023 Zmluva
286507202300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženej kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21793/1, 21793/2 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 46,00 € 20.11.2023 20.11.2023 Zmluva
088806932300 Zmluva o nájme pozemku č. 088806932300, ktorej predmetom je nájom podielu 1/12 na pozemkoch CKN parc. č. 2737/69 a 2737/71, k.ú. Trnávka, a podielu 1/4 na pozemku CKN parc. č. 2042/655, k. ú. Vajnory. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOCKÝ Milan, Ing. 147,88 € 20.11.2023 21.11.2023 Zmluva
MAGTS2300353 Predmetom rámcovej dohody je dodanie služobných uniforiem pre MsP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 139 200,00 € 20.11.2023 19.11.2025 22.11.2023 Zmluva
MAGDG2300331 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Športove ihrisko Bieloruska" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 32 500,00 € 20.11.2023 31.12.2023 23.11.2023 Zmluva
028634141721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blaha Branislav 479,22 € 20.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028634154923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lavrinčíková Laura,Ing.,Arch. 238,77 € 20.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028634154622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peder Ľuboš 307,74 € 20.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028624154722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hliva Roman,Ing. 1,02 € 20.11.2023 29.11.2023 Zmluva
028624125321012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schmidtová Eleonóra 1,30 € 20.11.2023 29.11.2023 Zmluva
286506462300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 138 Rekonštrukcia vodovodu, Košická k stavbe "BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry", k.ú. Nivy, pozemok reg. C-KN p.č. 21835/13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZWIRN area s.r.o. 51811391 0,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Zmluva
2522D20036 Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 800,00 € (slovom: dvetisícosemsto eur) na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Brati Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Quantic Financial Solution GmbH 372807x 2 800,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Zmluva
MAGDG2300330 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Výstavba bežeckej dráhy v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 38 000,00 € 16.11.2023 30.06.2024 20.11.2023 Zmluva
288802542301/0099 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 28 88 0254 23 00/ 0099, k pozemkom parcely registra „C“ KN č. 15294/9 - ostatná plocha vo výmere 5276 m2 a č. 15294/277 – zast. plocha vo výmere 109 m2, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosum s. r. o. 36799041 0,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Zmluva
MAGDG2300347 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 280 461,62 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300353 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vajnory 00304565 15 210,17 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2300352 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 109 077,12 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGSP2300047 Realizácia Skateparku pod Mostom SNP, k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bonidee MNG s.r.o. 06187366 506 150,40 € 15.11.2023 30.04.2024 16.11.2023 Zmluva
1752023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 175/2023 Malíček, občianske združenie Odovzdávanie cien XI. ročníka Purpurové srdce Zrkadlová sieň a Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 malíček 42254141 200,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Zmluva
286507592300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu na pozemkz registra E-KN parc.č. 339/2 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rádiodiagnostika s.r.o. 47166304 238,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Zmluva
118507412300 Protokol č. 11 85 0741 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Zmluva
MAGTS2300346 Predmetom dohody je ukončenie poskytovania právnych služieb v spore žalobcu: AA257 s.r.o. proti žalovanému: Hlavného mesta o užívaní pozemkov na Kamennom námestí a námestí SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. 36854808 0,00 € 15.11.2023 31.12.2023 21.11.2023 Zmluva
MAGTS2300357 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších Dodatkov č. 1 zo dňa 07.10.2008, Dodatok č.2 zo dňa 07.01.2009, Dodatok č. 3 zo dňa 11.06.2021 a Dodatku č. 4 zo dňa 05.05.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 00603317 300,00 € 15.11.2023 31.12.2025 23.11.2023 Zmluva
286507362300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov - SO.111 Odvodnenie parkoviska a SO.107 Vodovodná prípojka k stavbe „Polyfunkčný objekt Galvaniho“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 22224/1 v k.ú. Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bones, a.s. 44105291 886,00 € 15.11.2023 23.11.2023 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »