Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634100021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Németh Ondrej, Ing. 555,27 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634097320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Majerová Hana 281,69 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
288805372200 Zmluvou sa strany dohodli na zrušení vecn. bremena na nehnuteľnostiach na Rajskej ulici 6 v Bratislave vo vlastníctve povinného z vecného bremena zriadeného v prospech hlavného mesta ako oprávneného z vecného bremena a úprave súvisiacich práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centre Investment, s. r. o. 44938969 0,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGBO2200043 Darovacia zmluva - bezodplatná, na prijatie daru nemocničných postelí od Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, M 17318424 0,00 € 12.09.2022 31.08.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200367 Dodatok č.3 k zmluve o združenej dodávke zemného plynu zo dňa 29.12.2021 o pripojení SPP, a.s. na odbernom mieste Gorkého 17, BA, budova DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 12.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 Zmluva
088801631601 Dodatok č. 08 88 0163 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom je nájom pozemku v k. ú. Poduajské Biskupice, reg. E KN parc. č. 69 v podiele 1/24, LV č. 3837. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nagy Attila 88,75 € 09.09.2022 12.09.2022 Zmluva
MAGSP2200059 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGSP2100084 Predmetom dodatku je navýšenie jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Dodatku - Cenník. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 0,00 € 09.09.2022 14.01.2026 13.09.2022 Zmluva
MAGBO2200054 Zmluva o spolupráci Predmetom zmluvy je spolupráca pri realizácií sadových úprav, starostlivosti a údrýby verejnej zelene. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 0,00 € 09.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 Zmluva
048804852200 Kúpna zmluva č. 04 88 0485 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šoltýs Andrej,Mgr. 5 280,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
058803602200 Predmetom kúpnej zmluvy je nadobudnutie nehnuteľností, v k. ú. Petržalka, a to stavby so súpis. č. 3357, administratívno-prevádzkové centrum a pozemkov registra "C" KN parc. č. 5794/12 a 5794/23, zapísaných na LV č. 2598. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brati 31745539 1 027 245,00 € 08.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 Zmluva
048804922200 Kúpna zmluva č. 04 88 0492 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/60 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mózerová Anna 5 610,00 € 08.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
288804722200/0099 Predmetom je budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia elektronabíjacej stanice s príslušenstvom na častiach pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19574,19572 zapís. na LV č. 6747, parc.19580/4,19580/1 zapís. na LV 3610. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 5 354,25 € 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
088304642200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3228 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 14 m2, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KERTÉSZ Peter 98,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Zmluva
028634110122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lóciová Milota 308,14 € 08.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624126921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelenský Igor 2,82 € 08.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
286506992000/00992 Zmena budúcich oprávnených z vecného bremena - vecné bremeno zriadené za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu", k.ú. Vinohrady, pozemky reg. C-KN p.č. 21698/1, p.č. 18121/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kramárová Ľudmila, Ing. 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286508552100/00991 Zriadenie VB za účelom uloženia SO 03 Zásobovanie vodou - SO 03.03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03.04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná, SO 12 Prekládka kanalizácie DN 600 k stavbe "Nové centrum Ružinov - Polyfunkčný bytový dom" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286506331300/00991 Zmena nehnuteľností - zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 10 Káblové rozvody NN k stavbe "Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava", k.ú. Petržalka, pozemky reg. CKN p.č. 2460, 2464/1, 2464/76, pozemok reg. EKN p.č. 5606/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AQUATERM, spol. s r. o. 31327087 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200341 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrovičová Irena 3 877,57 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200342 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláková Ivana 250,00 € 07.09.2022 31.12.2022 08.09.2022 Zmluva
286500402200/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500402200. Predmetom dodatku je odstránenie v zmluve mylne uvedenej parcely č. 614/13 v čl. I. ods. 3 písm. c) zmluvy a v čl. II. písm. c) zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 0,00 € 07.09.2022 08.09.2022 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
048805142200 Kúpna zmluva č. 04 88 0514 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krčma Arnold 5 610,00 € 07.09.2022 07.09.2022 12.09.2022 Zmluva
MAGTS2200347 Kúpna zmluva medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy, Prim.nám. 1, 814 99 Bratislava a predávajúcim Todos s.r.o., Brusnicová 12316/20, 831 01 Bratislava. Predmetom zmluvy je Nákup motorového vozidla Pick Up 4x4. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 43 331,76 € 07.09.2022 31.12.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kunderová Veronika,Mgr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brejčáková Danka,Mgr. 2,38 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šallaiová Mária 3,06 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bencel Rastislav, Ing. 720,20 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svoboda Milan 3,40 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »