Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634037419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrábliková Anna 387,73 € 23.01.2023 01.02.2023 Zmluva
028624087020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trimaj Ivan,JUDr. 1,77 € 23.01.2023 01.02.2023 Zmluva
286502262200/01 Zmena výmery pozemku registra E-KN p.č. 5404, k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nesto Juh Land Development, s.r.o. 48179957 0,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286508172200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky na pozemku reg. C-KN p.č. 22466/1, k.ú. Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štúň Michal, Ing. 9,23 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286508302200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Elektrická prípojka NN (zmena pripojenia zo strešného na podzemné), pozemok reg. E-KN p.č. 22064, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobňák Jaromír 137,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286500082300 Uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby elektrickej prípojky na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13666/1, 13666/2, 13670/5, 13673, 13698/7 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REBIS PLUS s.r.o. 36317144 2 850,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
286500032300/0099 Uzatvorená dňa 20.01.2023 za účelom uloženia NN a vodovodnej prípojky k stavbe "Záhradná chata Gronárska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 1654 a reg. E-KN parc. č. 1125/1, 1253/4 v k.ú. Devín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Petrovič Robert, RNDr., PhD. 500,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Zmluva
048808282200 Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim - hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim - spoločnosť MMK 10 s.r.o., ktorej predmetom je pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, registra „E" KN, parc. č. 3388/2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MMK 10, s.r.o. 54382068 6 987,45 € 20.01.2023 23.01.2023 Zmluva
288807802200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB, uzatvorená na základe žiadosti Mgr. Michala Pauera a Petry Pauerovej Hoffstädterovej, predmet zriadenia VB: pozemky parc. č. 21588/1, 21588/4, 21588/5, k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pauer Michal 360,00 € 20.01.2023 23.01.2023 Zmluva
058805302200 Zmluva č. 058805302200 o bezodplatnom prevode SO 202 Komunikácie a spevnené plochy mimo areálu - Bytový dom - Čapajevova ul., Bratislava - Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 develop BS s. r. o. v likvidácii 44871210 0,00 € 20.01.2023 24.01.2023 Zmluva
088302311900 Dodatok č. 08 83 0231 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0231 19 00, predmetom ktorého je zmena osôob nájomcu a jedná sa o nájmom pozemku registra „C“ KN, parc. č.11280/60 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 12 m?, k. ú. Nové Mesto (Kalinčia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čechvalová Danica, Ing. 0,00 € 20.01.2023 30.01.2023 Zmluva
088302311901 Dodatok č. 08 83 0231 19 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0231 19 00, predmetom ktorého je zmena osôob nájomcu a jedná sa o nájmom pozemku registra „C“ KN, parc. č.11280/60 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 12 m?, k. ú. Nové Mesto (Kalinčia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čechvalová Danica, Ing. 0,00 € 20.01.2023 30.01.2023 Zmluva
MAGBO2200096 Predmetom zmluvy je úprava PaP zmluvných strán pri príprave realizácii stavby - projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre stavbu, ktorej realizácia je dohodnutá v úseku od odbočenia do Kauflandu z Trnavskej ulice pri športovej hale po odboč. do NIDO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 19.01.2023 31.12.2024 19.01.2023 Zmluva
286508112200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Polyfunkčná budova Prievozská, Bratislava" na pozemku registra "C" KN parc. č. 21818/2 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAPPA TRADE, spol. s r.o. 31367577 2 688,00 € 19.01.2023 19.01.2023 Zmluva
028624124722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svítek Milan 1,29 € 19.01.2023 20.01.2023 Zmluva
2522D20018 Darovacia zmluva - 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 700,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Leberzipf Martin 700,00 € 19.01.2023 23.01.2023 Zmluva
MAGSP2200082 Dod.č.1 k MAGSP2200061 - Výmena protiprúdových výmenníkov plaváreň Pasienky, rekonštrukcia ohrevu bazénových vôd. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BECO, a.s. 54267102 0,00 € 19.01.2023 15.08.2023 24.01.2023 Zmluva
MAGTS2300007 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Sedlárska 8 byt 3, 811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 170,64 € 19.01.2023 31.12.2023 02.02.2023 Zmluva
MAGBO2200086 MAG543435 MAGS63580 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jančo Peter 0,00 € 17.01.2023 31.12.2025 20.01.2023 Zmluva
028634124222011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lučivjanský Maroš, Ing. 1 224,01 € 17.01.2023 20.01.2023 Zmluva
921104719 Dodatok č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Demeterová Ľubomíra 1 380,00 € 17.01.2023 30.04.2023 27.01.2023 Zmluva
IROP-Z-302071BYK8-73-87 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu : Revitalizácia parku na Dunajskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 198 879,80 € 16.01.2023 18.01.2023 Zmluva
088303490600 Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0349 0600. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harasztiová Terézia 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Zmluva
IROP-Z-302071BYL1-73-87 Zmluva o poskytnutie NFP k projektu Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 114 449,45 € 16.01.2023 02.02.2023 Zmluva
249405912200 Zmluva o užívaní kolektora č. 49405912200 - k.u Stare Mesto, v useku Ko.icka SO 252 v useku KK8?KK9?VS15?KK10 - NN kábel v dĺžke 29 bm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 13.01.2023 13.01.2023 Zmluva
088308352200 Zmluva o nájme pozemku č. 088808352200, ktorej účelom nájmu je uloženie výkopku z čistenia koryta vodného toku Račianskeho potoku, na časti pozemku parc. č. 7329/10 o výmere 3030 m2, v k. ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 1,00 € 13.01.2023 25.01.2023 Zmluva
BYTOTZ00000211 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Erika Pomichalová, Lukáš Sabo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pomichalová Erika 744,12 € 12.01.2023 13.01.2023 Zmluva
098500122300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Erika Pomichalová, Lukáš Sabo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pomichalová Erika 744,12 € 12.01.2023 16.01.2023 Zmluva
82023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 008/2023 Juraj Kabzan Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kabzan Juraj 300,00 € 12.01.2023 19.01.2023 16.01.2023 Zmluva
112023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 011/2023 Ing. Jaroslav Jelenek Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jelenek Jaroslav,Ing. 200,00 € 12.01.2023 19.01.2023 16.01.2023 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »