Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286504382200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe "Rodinné domy Hradská" na pozemku reg. E-KN parc. č. 888 v k.ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 887,00 € 25.07.2022 26.07.2022 Zmluva
MAGDG2200298 Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200298 na projekt "Rekonštrukcia Kaplnky sv.kríža" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 31781802 40 000,00 € 28.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
0000736 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 136,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286505602200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 654,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505352200/0099 zmluva uzatvorená za účelomuloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1829/3, 2012/10, 2029/1, 2029/6 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 176,00 € 05.09.2022 06.09.2022 Zmluva
2522D20007 finančný dar vo výške 50.000,- EUR na Asistenčné centrum Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
286505812200/0099 Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 9 035,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
Protokol č. 119405662200 Protokolom č. 11 94 0566 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 22.08.2022 30.09.2022 Zmluva
OVS/2022/04 Dočasné užívanie priestorov v budove Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí 1 na účely konania Summitu prezidentov V4, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 10.10.2022 11.10.2022 10.10.2022 Zmluva
MP000000767 Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Autoinvest.sk, s.r.o. Predmetom zmluvy je predaj osobného motorového vozidla. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 6 729,60 € 06.10.2022 06.10.2022 12.10.2022 Zmluva
MsPDUD0000004 Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Mgr. Lucia Frisová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 736,50 € 05.10.2022 10.10.2022 13.10.2022 Zmluva
OVSZml0000000001 Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania na služobné a súkromné účely ako Príloha č. 4 k rozpodnutiu č. 5/2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 01.10.2022 14.10.2022 Zmluva
MsP/22/00040 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dlžníkom Kristína Kurtinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 770,46 € 15.07.2022 15.07.2023 25.10.2022 Zmluva
MsP/22/00051 Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dlžníkom Miriama Šarkéziová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 53,70 € 16.09.2022 10.10.2022 25.10.2022 Zmluva
MsP/22/00041 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Kristína Tarajová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 398,00 € 28.07.2022 25.10.2022 Zmluva
MsP/22/00054 Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Autoinvest.sk, s.r.o. Predmetom zmluvy je predaj osobného motorového vozidla. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 6 729,60 € 06.10.2022 06.10.2022 25.10.2022 Zmluva
MsP/22/00053 Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Mgr. Lucia Frisová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 736,50 € 05.10.2022 10.10.2022 25.10.2022 Zmluva
921100818 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 136,00 € 23.08.2022 26.10.2022 Zmluva
MsP/22/00058 Dohoda o uznaní dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky a dlžníkom Monika Hlaváčiková. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 674,97 € 26.10.2022 15.12.2023 27.10.2022 Zmluva
OVS/2022/07 Dohoda o ukončení predmetnej Hospodárskej zmluvy č.7/1991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 31.10.2022 31.10.2022 22.11.2022 Zmluva
OVS/2022/08 Zmluva medzi HMSR BA a MMB za účelom rámcovej úpravy vzájomných práv a povinností vzniknutých pri dodávke tepla s cieľom zabezpečenia maximálne plynulých dodávok tepla zo strany Dodávateľa do odberného tepelného zariadenia Odberateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 31.10.2022 22.11.2022 Zmluva
098506222200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Miroslava Kurňavová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 969,12 € 09.09.2022 21.12.2022 Zmluva
MsP/22/00070 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky a dlžníkom Mgr. Lucia Špaňúrová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 704,67 € 05.12.2022 15.10.2023 23.12.2022 Zmluva
nefp--000056 Dodatok č. 1 k projektu baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 0,00 € 02.03.2023 Zmluva
SIADAI/20 Zmluva o technickej a kreatívnej podpore pre Múzeum mesta Bratislavy - dodatok č. 1 - zmena doby trvania doby projektu, výška finančného plnenia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 13 000,00 € 21.02.2023 31.07.2023 10.03.2023 Zmluva
MsP/23/00001-OĽZaV Dohoda o uznaní dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky a dlžníkom Lucy Bajánková. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 677,82 € 15.03.2023 15.05.2024 18.05.2023 Zmluva
MsP/23/00003 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi dlžníkom Martinom Klamárom a veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 690,06 € 26.04.2023 15.04.2024 18.05.2023 Zmluva
MsP/23/00004 Uznanie dlhu a dohoda o splátkach medzi dlžníkom Bc. Dominikom Benešom a veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 749,02 € 02.05.2023 15.09.2023 18.05.2023 Zmluva
MsP/23/00002-OLZaV Predmetom je uznanie dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi Hlavným mestom SR BA a dlžníkom Dávidom Vargom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 500,00 € 14.04.2023 15.08.2023 22.06.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »