Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
692022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý prenájom 69/2022 Zuzana Kováčiková - InterArt Management Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zuzana Kováčiková - Interart Manageme 37617940 1 350,00 € 10.08.2022 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
088304192200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 09.08.2022 16.08.2022 Zmluva
028634121422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žitnay Jakub, Mgr. 918,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624117622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žigová Ĺudmila 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zetocha Claudiu,Ing. 903,54 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200252 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZERS s. r. o. 54103533 4 800,00 € 15.06.2022 31.12.2022 19.07.2022 Zmluva
098506352200 Nájomná zmluva k bytu, Alena Zemanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zemanová Alena 521,28 € 26.09.2022 10.10.2022 Zmluva
286507042000/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507042000/0099, uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, stavba "Bytový dom - Železničná", k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železničná s. r. o. 53683196 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Zmluva
MAGTS2200263 Dohoda o ukončení dohody o spolupráci č. 248801572200. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 11.07.2022 20.07.2022 08.08.2022 Zmluva
248804262200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti pri dočasnej úprave predstaničného námestia v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to až do doby realizácie víťazného návrhu projektu rozvoja ŽST Bratislava Hlavná stanica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Zmluva
038802302200/0099 Predmetom zmluvy je budúca zámena pozemkov vo vlastníctve hl.mesta parc. č. 3667/4,6, k. ú. Petržalka, parc. č. 15096/2 a nasl. k. ú. Trnávka, za pozemky vo vlastníctve SR-ŽSR parc. č. 21329/100 a nasl. k. ú. Trnávka, .p. č. 21229/1 Staré Mesto a nasl... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Zmluva
248804212200 Predmetom zmluvy je dohodá strán o budúcom bezodplatnom prevode vyvolaných investícii do vlastníctva SR-ŽSR v súvislosti so stavbou „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 30.09.2022 21.10.2022 Zmluva
028624126921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelenský Igor 2,82 € 08.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624125922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelenák Zdenko 1,30 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
MAGDG2200401 Bežný transfer na podporu projektu "Psychomotorická terapia ako nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí so znevýhodnením" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Združenie VOTUM 30806780 500,00 € 04.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGTS2200360 ZoS - Dostihový deň 2022 - Cena primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Závodisko, š.p. 31354301 6 000,00 € 21.09.2022 25.09.2022 22.09.2022 Zmluva
028624069219012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zápražný Jozef,Ing. 1,03 € 26.09.2022 04.10.2022 Zmluva
288804722200/0099 Predmetom je budúce zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia elektronabíjacej stanice s príslušenstvom na častiach pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 19574,19572 zapís. na LV č. 6747, parc.19580/4,19580/1 zapís. na LV 3610. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 5 354,25 € 08.09.2022 12.09.2022 Zmluva
286503852200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503852200 bola uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe "BA_Staré Mesto, Hviezdoslavovo nám., NNK" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21377/10, 21425/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6 912,00 € 06.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286504432200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504432200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia k stavbe "BA, Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK", na pozemkoch v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 28 277,00 € 18.07.2022 18.07.2022 Zmluva
MAGTS2200230 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122207850 v Pruger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 24.06.2022 31.12.2022 09.08.2022 Zmluva
MAGTS2200294 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122204806 na Nábr. arm. gen. L. Svobodu pre NP ,,Bistro,,. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,30 € 05.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
288804832200 Zmluva o zriadení vecného brmena č. 28 88 0483 22 00, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva stavby in personam na pozemku parc. č. 6088/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 8 458,71 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286505082200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505082200/0099, uzatovrená za účelom uloženia stĺpu el. vedenia v rámci stavby "Prístupová cesta k rodinným domom", na pozemku reg.C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 7,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
MAGTS2200338 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zámocké schody 1,811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 02.09.2022 31.12.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200336 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na Na Jurigovom nám. DS KOTVA,,. číslo zmluvy: 122219054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,02 € 02.08.2022 31.12.2022 20.09.2022 Zmluva
MAGTS2200351 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia na odbernom mieste: Gorkého 17, BA, EIC kód 24ZZS70906280003 do distribučnej sústavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.08.2022 30.10.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200348 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia na odbernom mieste: Gorkého 17, BA, EIC kód 24ZZS80093600001 do distribučnej sústavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.08.2022 30.09.2022 04.10.2022 Zmluva
MAGTS2200382 Zmluva č. 122219054 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v objekte ŠH Pionierska 16. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 29.09.2022 31.12.2023 13.10.2022 Zmluva
MAGTS2200375 Zmluva č. 122219054 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy v objekte Židovská 1, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 03.08.2022 31.12.2022 24.10.2022 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »