Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2300002 Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Košická, Svätoplukova, Páričkova pre účely stavby BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry č. 24 67 0834 22 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZWIRN area s.r.o. 51811391 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.02.2023 31.12.2025 14.02.2023 Zmluva
286506462300 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 138 Rekonštrukcia vodovodu, Košická k stavbe "BCT, Úprava priľahlých komunikácií a technickej infraštruktúry", k.ú. Nivy, pozemok reg. C-KN p.č. 21835/13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZWIRN area s.r.o. 51811391 0,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Zmluva
028634149022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvozil Miroslav 531,07 € 25.09.2023 26.09.2023 Zmluva
MAGDG2300138 Bežný transfer na podporu projektu: "11. ročník "Spoznávame život našcih predkov" - rómske remeslá, folklór, zvyky a tradície" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvonček, OZ 42173477 2 430,00 € 24.07.2023 31.12.2023 24.07.2023 Zmluva
028624128621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvardoňová Angela 0,89 € 03.04.2023 04.04.2023 Zmluva
048806732300 Predmetom kúpnej zmluvy sú podiely na spoločných častiach a zariadeniach BD na Námestí Martina Benku a pozemkoch, ku ktorým prislúcha užívanie garážového stojiska č. 113, NP č. 101, k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zvára Martin, Ing. 30 010,00 € 13.10.2023 13.10.2023 19.10.2023 Zmluva
692022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý prenájom 69/2022 Zuzana Kováčiková - InterArt Management Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zuzana Kováčiková - Interart Manageme 37617940 1 350,00 € 10.08.2022 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098500592300 Nájomná zmluva k bytu, Marta Žubretovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žubretovská Marta 546,84 € 01.02.2023 13.02.2023 Zmluva
098505822200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Gabriela Žuborová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žuborová Gabriela 1 055,88 € 21.09.2022 08.12.2022 Zmluva
098505272300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Viera Zubajová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zubajová Viera 590,16 € 10.08.2023 22.08.2023 Zmluva
MAGDG2300060 Zmluva o vyplatení FPP na I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre ZSS Nestor o.z. v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSS Nestor o. z. 42180139 2 400,00 € 30.05.2023 30.06.2023 12.06.2023 Zmluva
098505292300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Roman Zsolnai Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zsolnai Roman 590,40 € 06.10.2023 07.11.2023 Zmluva
098507892200 Nájomná zmluva k bytu, Alžbeta Zsitvová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zsitvová Alžbeta 521,28 € 16.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGBO2300070 zmluva podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. na zber a prepravu komunálnych odpadov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŽP EKO QELET a.s. 36421120 0,00 € 01.08.2023 31.05.2028 02.08.2023 Zmluva
MAGDG2200332 Grant na zrážkové vody pre rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žovinková Radka, Mgr. 1 000,00 € 09.11.2022 30.11.2022 07.12.2022 Zmluva
MAGBO2300064 Sublicenčná zmluva č. MAGBO2300064 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zoologická záhrada Bratislava 00179710 0,00 € 28.06.2023 28.06.2060 29.06.2023 Zmluva
078305792300 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 078305792300, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov v stavbe na Konvalinkovej 4 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves za účelom prevádzkovania krmivárne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zoologická záhrada Bratislava 00179710 1,00 € 04.09.2023 11.09.2023 Zmluva
MAGBO2300114 Predmetom zmluvy je výpožička vozidla. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zoologická záhrada Bratislava 00179710 0,00 € 21.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 Zmluva
088304192200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "C" KN parc. č. 2243/1 - záhrady, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 40 m?, zapísaný na LV č. 1656. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 09.08.2022 16.08.2022 Zmluva
028624079520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Znášik Anton,PhDr. 0,86 € 05.10.2023 13.10.2023 Zmluva
286504022300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky vody a prípojky kanalizácie k stavbe "Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinné domy 1,2 a 3" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 4051/1 a 4202 v k.ú. Karlova Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Živicová Iveta, Ing. 125,00 € 03.07.2023 03.07.2023 Zmluva
098505632300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Jozef Živica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Živica Jozef 521,28 € 11.08.2023 16.08.2023 Zmluva
028634121422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žitnay Jakub, Mgr. 918,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
098506202300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mária Žilková, Marián Žilka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žilková Mária 546,84 € 24.08.2023 31.08.2023 Zmluva
028624144419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žilinek František 1,82 € 20.06.2023 27.06.2023 Zmluva
028624117622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žigová Ĺudmila 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
088302482300 Zmluva o nájme pozemku č. 088302482300, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2932/3 vo výmere 12 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, účel nájmu: majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zigmund Mário 34537872 1 445,40 € 18.04.2023 19.04.2023 Zmluva
288800722300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0072 23 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva stavby komunikácie a práva prechodu a prejazdu na časti pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300 - zastavané plochy a nádvoria vo v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zig Zag, s.r.o. 50740229 1 428,00 € 14.03.2023 15.03.2023 Zmluva
098507642200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Jozef Zielbauer, Gabriela Zielbauerová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zielbauer Jozef 593,28 € 29.11.2022 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2300159 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Žido Samuel, Ing. 316,56 € 21.06.2023 31.12.2023 28.06.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »