Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
128612020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2 86 1 2020 Jadrová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Korčeková Ingrid, Ing. 3 027,38 € 06.07.2022 13.07.2022 Zmluva
088303392200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ KN, parc. č. 1235 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 234 m? zapísaného na LV č. 5920 a pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2479/6 - ostatná plocha vo výmere 5 m?, k. ú. Dúbravka, zapísané Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ITB Development a.s. 35870176 1 195,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624061619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 40616 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pätoprstý Vladimír 1,98 € 27.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčír Ľubor 365,75 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104420011 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kontra Peter,Ing. 247,18 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634095820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wernerová Petra 287,21 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634112422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Uhrín Pavel, Dr.Doc. 578,81 € 04.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624067919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vašeková Ľubica, RNDr. 1,82 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624112619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41126 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hurtošová Anna 1,98 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambrová Adriana 416,38 € 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlíková Katarína,Mgr. 262,36 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634104320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zálešák Alan, Ing. 197,66 € 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634113522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HUMAJ Igor, Ing. 459,63 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634111521014 Zmluva o prevode spoluvlastníkeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kandravá Katarína, PHDr. 336,46 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Labik Patrik, Ing. 309,52 € 12.07.2022 13.07.2022 Zmluva
286503852200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503852200 bola uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe "BA_Staré Mesto, Hviezdoslavovo nám., NNK" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21377/10, 21425/1 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6 912,00 € 06.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286504162200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504162200/0099, uzatvorená za účelom rekonštrukcie existujúcich prípojok inžinierskych sietí k existujúcemu Pohostinstvu INKA, na pozemku reg. E-KN parc. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 500,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286504152200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504152200, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k existujúcemu rodinnému domu na Ovocnej ulici, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kormoss Peter 40,20 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286503572200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503572200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska", na pozemkoch v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 2 327,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286503582200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503582200/0099, uatvorená za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska" na pozemkoch C-KN parc. č. 22021/1 a E-KN parc. č. 12080, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 271,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
286501172100/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501172100/0099, uzatvorený z dôvodu predĺženia trasy uloženia vsakovacieho zariadenia na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BARYT, s.r.o. 35792175 122,00 € 18.07.2022 18.07.2022 Zmluva
088304362200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 3118/2 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m2, k. ú. Dúbravka, zapísaný na LV č. 847. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovské bratislavské družstvo 35803843 115,00 € 15.07.2022 18.07.2022 Zmluva
286504432200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504432200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia k stavbe "BA, Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK", na pozemkoch v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 28 277,00 € 18.07.2022 18.07.2022 Zmluva
078302902200 Zmluva o nájme enbytových priestorov, ktorou HM SR BA ako prenajímateľ dáva do nájmu BKIS nebytové rpeistory - časť stavby bez súp. čísla vo výmere 163,00 m?, postavenej na pozemku registra „C" KN, k.ú. Ružinov, parc. č. 3392/24 a v stavbe bez súp. čísla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné s 30794544 1,00 € 30.06.2022 18.07.2022 Zmluva
088304172200 Zmluva o nájme pozemkov, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov parc. č. 1198 a 1240 k. ú. Čunovo o spoločnej výmere 120 m2 za účelom vybudovania časti verejnej komunikácie a jej následné odovzdanie do vlastníctva hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefanšich Ján 600,00 € 07.07.2022 18.07.2022 Zmluva
286503662200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503662200/0099 uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka" na pozemku registra C-KN p.č. 2950, p.č. 3004, LV č. 1, k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARUL s. r. o. 45535965 3 686,00 € 01.07.2022 18.07.2022 Zmluva
286503812200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503812200/0099 za účelom uloženia vod. a kan. prípojky k stavbe "Prekládka prípojok vodovodu a kanalizácie pre objekt - Dom techniky" na pozemkoch reg E-KN p.č. 11436/3, p.č. 21994, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tatra Real Development, a.s. 36283461 244,00 € 11.07.2022 18.07.2022 Zmluva
088304222200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 3352 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 18 m2, k. ú. Dúbravka, zapísaný na LV č. 847. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaser Mustafi 51273136 2 168,10 € 14.07.2022 18.07.2022 Zmluva
286505372300 Zriadenie vecného bremena k stavbe "Prekládka príopojok vodovodu a kanalizácie pre objekt - Dom techniky", Škultétyho ul., k.ú. Nové Mesto, pozemky reg. E-KN p.č.11436/3, p.č. 21994 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trnavské Mýto, a.s. 36283461 156,53 € 11.08.2023 11.08.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »