Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300220 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Viva Musica! festival" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viva Musica! agency s. r. o. 45623414 20 000,00 € 06.09.2923 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
MAGDG2300078 Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 2 400,- eur pre Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Salby Domov sociálnych služieb v rozpočtovom roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby DSS, c.o. 35595884 2 400,00 € 29.05.2026 30.06.2023 10.08.2023 Zmluva
MAGBO2400023 Memorandum o porozumení uzavreté za účelom zlepšenia situácie ľudí bez domova v Bratislave. Predmetom memoranda je dohoda o rozvoji projektu medzinárodnej spolupráce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Medici per la Pace 93147060235 0,00 € 25.04.2024 31.03.2024 11.04.2024 Zmluva
286502522400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia prípojky vody, prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe „Rodinný dom - Pútnická“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1024/1, 1024/18, 1029/18,1030/2 a reg. E-KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Miriam 0,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Zmluva
286502542400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502542400 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Apartmánové domy na ul. Fraňa Kráľa, Bratislava" na pozemkoch v k. ú. staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Residence FK s. r. o. 50046373 506,00 € 18.04.2024 18.04.2024 Zmluva
MAGTS2400112 Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0058-2024 - Cena primátora 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 3 031,20 € 18.04.2024 25.04.2024 19.04.2024 Zmluva
MAGTS2400081 Zmluva č. PZ002000350365_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte na Poloreckého ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 400,00 € 17.04.2024 31.12.2030 17.04.2024 Zmluva
058802332400/0099 Predmetom je bezodplatný prevod pozemkov parc. č. 9255/1, 9254/6, 9254/15, 9254/18 k. ú. Nivy do vlastníctva hlavného mesta pre účely stavby SO 116 Spevnené plochy a cyklochodník Plátenícka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Zmluva
088304192201 Dodatok č. 08 83 0419 22 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu, že predmet nájmu nestačí na realizovanie detského ihriska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z. 52629988 12,00 € 17.04.2024 19.04.2024 Zmluva
MAGBO2400036 Zmluva o výpožičke č. 52-2024 (MAGBO2400036), ktorej účelom je bezodplatné zapožičanie "červených stoličiek a stolov" HMSR BA na Primaciálne námestie v rámci realizácie projektu "Sadni si!" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 0,00 € 16.04.2024 30.09.2024 16.04.2024 Zmluva
MAGTS2400099 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia EIA/DUR pre park . dom P+R ZOO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 43 198,80 € 16.04.2024 31.12.2050 17.04.2024 Zmluva
286507642300/1 Zmena zaťaženej nehnuteľnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 0,00 € 16.04.2024 17.04.2024 Zmluva
058803312200 Zmluva č. 05 88 0331 22 00 o bezodplatnom prevode SO, ktorej predmetom je SO E 201 Okružná križovatka v k. ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nové Apollo s. r. o. 50733851 0,00 € 16.04.2024 17.04.2024 Zmluva
422024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 42/2024 Nadácia Milana Šimečku Konferencia Safe not Cilent Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Milana Šimečku 17314178 900,00 € 16.04.2024 23.04.2024 18.04.2024 Zmluva
088300242400 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0024-24-00, ktorej predmetom je nájom pozemkovregistra „C“ KN, parc. č. 22194/4, 10663/31, 10736/8 , k. ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 APIS home, s. r. o. 47853646 1,00 € 16.04.2024 19.04.2024 Zmluva
048800992400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/54, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasenöhrl Stanislav, Ing. 5 641,83 € 16.04.2024 19.04.2024 Zmluva
048801952400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/79, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Košč Peter, Ing. 5 641,83 € 16.04.2024 19.04.2024 Zmluva
048801502400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/65, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamčová Mária, Ing. 5 641,83 € 16.04.2024 19.04.2024 Zmluva
286501602300/0099/01 Dodatok k Zmluve uzatvorený z dôvodu predĺženia lehoty na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a predĺženia lehoty na predloženie výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, geometrického plánu a znaleckého posudku. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gaálová Adriana 0,00 € 15.04.2024 15.04.2024 Zmluva
286501942400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Výstavba rodinných domov“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 22243 v k.ú. Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGA, s.r.o. 36655562 13,00 € 15.04.2024 15.04.2024 Zmluva
286502222400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 01 NN Rozvody k stavbe "BA-Lamač, Kaplnka sv. Rozálie, NNK", k.ú. Lamač, pozemky E-KN p.č. 715/102, 716/100, 703, pozemky C-KN p.č. 1025/1, 1761/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4 188,00 € 15.04.2024 15.04.2024 Zmluva
048802082400 Kúpna zmluva č. 04 88 0208 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Amon Michal 1 050,00 € 15.04.2024 16.04.2024 Zmluva
048802072400 Kúpna zmluva č. 04 88 0207 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, vzniknutý podľa GP č. 111/2022 oddelením z pozemku registra "E" KN parc. č. 3670. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drenka Peter 2 532,00 € 15.04.2024 16.04.2024 Zmluva
412024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 41/2024 ARTEM o.z. Výstava - Lucia Hanyková Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTEM, občianske združenie 30867894 200,00 € 15.04.2024 22.04.2024 18.04.2024 Zmluva
088300222400 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0022-24-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 9374/1 vo výmere 18 m2, k. ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ružinovský domov seniorov 00510173 1,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Zmluva
402024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 40/2024 Jana Austin Svadba Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Austin Jana 300,00 € 13.04.2024 20.04.2024 15.04.2024 Zmluva
402024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 40/2024 Jana Austin Svadba Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Austin Jana 300,00 € 13.04.2024 20.04.2024 16.04.2024 Zmluva
286502292400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502292400, uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k novostavbe rodinného domu, na pozemku reg. E-KN parc. č. 1014, k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noskovičová Dana, Mgr. 106,55 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286501792400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501792400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom - Valašská" v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šalát Ján, JUDr. 500,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
286506111600/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506111600/0099 uzatvorený za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »