Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098507862200 Nájomná zmluva k bytu, Mikuláš Sárkozy, Zdenka Sárkozyová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarközy Mikuláš 517,08 € 21.12.2023 11.01.2023 Zmluva
MAGTS2300008 Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby "Cyklistické radiály v širšom centre Bratislavy" v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HB REAVIS Slovakia a. s. 31346065 0,00 € 07.02.2023 31.12.2024 08.02.2023 Zmluva
MAGTS2300014 Predmetom tejto Zmluvy je zadefinovanie pravidiel vzájomnej spolupráce a vzťahov Zmluvných strán pri spracovaní projektovej dokumentácie, získaní potrebných povolení a pri realizácii Nového cvičiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 0,00 € 07.02.2023 30.12.2024 08.02.2023 Zmluva
288808072200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemky parc. č. 9134/52 a 9134/187 k. ú. Staré Mesto v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 100/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wayden, s.r.o. 46075453 0,00 € 06.02.2023 07.02.2023 Zmluva
048808392200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku reg. C KN parc. č. 5269/70, k. ú. Podunajské Biskupice, vo výmere 3m2 vytvoreného GP č. 3/2022 úradne overeným pod č. G1-353/2022, do výlučného vlastníctva kupujúceho. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falb Karol 322,06 € 06.02.2023 06.02.2023 07.02.2023 Zmluva
028634102120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valko Vladimír 619,53 € 06.02.2023 08.02.2023 Zmluva
028624124921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Polláková Margita 1,30 € 06.02.2023 08.02.2023 Zmluva
028624125221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klenka Dušan 1,30 € 06.02.2023 08.02.2023 Zmluva
028634131822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Letavayová Ľubica 189,82 € 06.02.2023 08.02.2023 Zmluva
286507502200/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507502200 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEFAMIN, spol. s r. o. 35955856 0,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Zmluva
PK-SD 220D10017 Darovacia zmluva Technicko-ekonomických štúdií k NET PBV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 J & T REAL ESTATE, a.s. 35712155 0,00 € 03.02.2023 04.02.2023 04.02.2023 Zmluva
028634132022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rychtárik Matej, Mgr. 406,35 € 03.02.2023 07.02.2023 Zmluva
098500382300 Nájomná zmluva k bytu, Ružena Budayová a Štefan Buday Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Budayová Ružena 804,36 € 02.02.2023 03.02.2023 Zmluva
098500372300 Nájomná zmluva k bytu, Nora Matiašovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matiašovská Nora 521,28 € 02.02.2023 03.02.2023 Zmluva
028634127920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Munka Marek, Ing. 551,31 € 02.02.2023 07.02.2023 Zmluva
098500362300 Nájomná zmluva k bytu, Mária Richterová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richterová Mária 521,28 € 01.02.2023 03.02.2023 Zmluva
286508442200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508442200/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky elektriny, kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Stilo Absolut" na pozemku reg. C-KN parc. č. 405, k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovácsová Jarmila 211,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
286506152200/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506152200/0099, uzatvorený za účelom uloženia stavebného objektu SO 07 Areálová dažďová kanalizácia k stavbe "Polyfunkčný objekt Mierová" na pozemku reg. C-KN 802/7, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palinka, s.r.o. 45521301 233,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
286507582200 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507582200, uzatvorená za účelom uloženia Preložky kanalizačného zberača v rámci stavby "Rýchlostná cesta R7 BA Ketelec - BA Prievoz" na pozemku E-KN p.č. 1783 a C-KN p.č. 4038/1, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 4 299,36 € 31.01.2023 31.01.2023 Zmluva
048808422200 Kúpna zmluva č. 04 88 0842 22 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 728/6 a 728/8, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KPRHT 4, s. r. o. 36864919 39 211,16 € 31.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Zmluva
288800102300 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0010 23 00 upravujúca zriadenie práva prechodu a prejazdu cez pozemky parc. č. 729/1 a 729/20, k. ú. Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KPRHT 4, s. r. o. 36864919 4 311,31 € 31.01.2023 01.02.2023 Zmluva
088300322300 Zmluva o nájme pozemku č. 088300322300, ktorej predmetom je nájom častí pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 3724/3 a parc. č. 3725, vo výmere 7 m2, k. ú. Karlova Ves, LV č. 4971, účel nájmu je vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SILEVKA 30848148 1,00 € 31.01.2023 02.02.2023 Zmluva
MAGBO2300006 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti AGADU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FUNDUS, s. r. o. 36330787 0,00 € 31.01.2023 31.12.2023 02.02.2023 Zmluva
286507322200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom Stilo Mini" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 220 a 263, k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Zuzana 500,00 € 31.01.2023 03.02.2023 Zmluva
286507782200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507782200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-202 Prekládka vedení NN k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska", na pozemku C-KN parc. č. 22021/1, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 309,00 € 31.01.2023 03.02.2023 Zmluva
MAGTS2300006 Servisná zmluva a aplikačná podpora webového portálu elektronických služieb Bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 63 720,00 € 31.01.2023 04.02.2024 03.02.2023 Zmluva
2522D20019 Darovacia zmluva - 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 21 000,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21 000,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Zmluva
MAGDG2300002 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení, za účelom sústredenia fin. prostriedkov na rekonštrukciu Hojdany na Haburskej 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 31.01.2023 30.06.2023 08.02.2023 Zmluva
028624118421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Faragová Magdaléna 2,47 € 30.01.2023 01.02.2023 Zmluva
028624125121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lednar Marian 1,30 € 30.01.2023 01.02.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »