Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2522D20015 Darovacia zmluva 10 000 stromov - Slovak Telekom - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 371,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 371,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
058806852200 ZoBP č. 05 88 0685 22 00 o prevode stavebného objektu E. 210 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc.č. 8680/3 a 8684/1 k.ú. Staré Mesto do majetku obce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 0,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
058801222200 ZoBP č. 05 88 0122 22 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov SO 702b, SO 707b, SO 303A, SO 304A, SO 504A, SO 800d a pozemkov k.ú. Nivy do majetku mesta, ako neoddeliteľných súčastí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná a Komárňanská ulica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 YIT Slovakia a.s. 35718625 0,00 € 21.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGSP2200078 Dodatok č.1 k ZoD MAGSP2200009 Dielo: "ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" Dodatok vyplynul z nutnosti zbúrať okrem rampy aj terasu v zmysle statického posudku z 10/2022, Ing. Duba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 52 394,74 € 21.12.2022 30.03.2023 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200476 Poskytnutie právnych služieb v sporovej agende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 30 000,00 € 21.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
921102919 Dodatok č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Patajová Zuzana 1 380,00 € 21.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
921076711 Dodatok č. 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zeman Roman 4 428,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200478 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou Bmove Slovakia s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 30 000,00 € 21.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
098507872200 Nájomná zmluva k bytu, Peter Vydra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vydra Peter 521,28 € 21.12.2022 11.01.2023 Zmluva
09482022 Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 4098/8 – záhrada vo výmere 3 m2, k. ú. Petržalka, ktorý vznikol podľa GP č. 28A/2020 zo dňa 03.04.2020 za kúpnu cenu 600,00 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szalacsi Ladislav 0,00 € 21.12.2022 12.01.2023 Zmluva
1402022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 140/2022 BLUE DANUBE TOURS, s.r.o. Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 100,00 € 21.12.2022 28.12.2022 12.01.2023 Zmluva
248805982200 Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia č. 2488 0598 2200, predmetom ktorej je preložka vedenia,a to SO 124-01 Úprava káblov Telekom a SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov,do náhradného vedenia v rámci stavby "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 21.12.2022 01.02.2023 Zmluva
409058322 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku reg. C KN parc. č. 3175/112, k. ú. Dúbravka, vytvoreného GP č. 19/22 úradne overeným pod č. G1-546/2022, do výlučného vlastníctva kupujúceho. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosa Ivan, Ing. 3 312,00 € 21.12.2022 06.02.2023 Zmluva
248805872200 Dohoda o preložkách vedení verejnej elektronickej komunik. siete č. 248805872200, predmetom ktorej je preložka vedenia, a to SO 124-02 Úprava diaľkových optických káblov umiestnených na pozemkoch reg. C KN, parc. č. 2726/45, parc. č. 2727/33,49,81. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 0,00 € 21.12.2022 06.02.2023 Zmluva
286507672200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507672200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO 35-06.1 prípojka VN pre meniareň k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany", na pozemkoch v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 758,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286503512100/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503512100/0099, uzatvorený za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie prepadovej kanalizačnej šachty k stavbe "3 rodinné domy ISKERNÍKOVÁ", k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halgaš Peter, Ing.arch. 0,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286507272200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507272200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO 630 Prípojka VN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov dovr, na pozemku k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 366,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGBO2200094 Dohoda o ukončení Zmluvy o technickej a kreatívnej podpore pre Mestskú knižnicu v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 20.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGDG2200128 Kapitálový transfer na podporu projektu "Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 Stavebné práce, opravárenské práce 52 607,00 € 20.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286507472200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom prekládky VN vedenia a preložka NN rozvodov na pozemkoch regidstra C-KN parc.č. 1205/3, 3500/14, 3725/2 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 1 570,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGTS2200485 Kúpna zmluva na základe výzvy č. 12 - Nákup elektrospotrebičov pre potreby referátu MÚH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 556,40 € 20.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
9190447222 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rafaelová Klaudia 1 392,00 € 20.12.2022 30.06.2023 21.12.2022 Zmluva
MAGDG2200478 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí FPP za rok 2022 pre Societas vo výške 1 119,78 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Societas, občianske združenie 51085941 1 119,78 € 20.12.2022 31.12.2022 21.12.2022 Zmluva
MAGTS2200472 Dodatok č.4 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu zo dňa 29.12.2021 o pripojení SPP, a.s. na odbernom mieste Kopčianska 76, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 20.12.2022 31.12.2025 28.12.2022 Zmluva
058805732200 Zmluva č. 058805732200 o bezodplatnom prevode stavebného objektu, ktorej predmetom je SO 10.2 Komunikácie parkoviská na západnej strane objektov CBC v k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBC I - II a.s. 47231416 0,00 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
286507542200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia IO 206 Distribučných rozvodov NN k stavbe "Polyfunkčný súbor Agátová, ul. Na Vrátkach, Bratislava" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3400/26, 3400/48, 3400/49, 3400/162, 3400/163 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG Real Estate s.r.o. 54388961 2 915,00 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
286507992200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe "Vodovod v Zeleninovej ulici, Bratislava - Jarovce I etapa" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 35,66 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
098507192200 Nájomná zmluva k bytu, Zoltán Lengyel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lengyel Zoltán 521,28 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
286506712200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky SO 04.1 NN rozvody k stavbe "Cesty, chodníky a inžinierske siete IBV Bratislava, Záhorská Bystrica - Vrbánky", k.ú. Záhorská Bystrica, pozemok reg. E-KN p.č. 5885/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločenstvo vlastníkov pozemkov v katastri Záhorská Bystrica - Vrbánky 45767513 296,09 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
286507012200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, drobná stavba "Elektrická prípojka k rozvádzaču RE", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. C-KN p.č. 762 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habara Miloš, MSc, Mgr. 257,61 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »