Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2400128 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci, kde Predmetom tejto Zmluvy je dohoda Zmluvných strán (HMBA-MPS)o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom realizácie parkovacej politiky v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 0,00 € 26.04.2024 31.12.2050 08.05.2024 Zmluva
MAGSP2400017 Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 0,00 € 26.04.2024 23.04.2024 09.05.2024 Zmluva
nefpd--000009 Dodatok č.3/č.307/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 1 287 511,20 € 26.04.2024 14.05.2024 Zmluva
412000524 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť DNV/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lehocký Michal, Ing. 1 870,00 € 26.04.2024 22.05.2024 Zmluva
MAGBO2400023 Memorandum o porozumení uzavreté za účelom zlepšenia situácie ľudí bez domova v Bratislave. Predmetom memoranda je dohoda o rozvoji projektu medzinárodnej spolupráce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Medici per la Pace 93147060235 0,00 € 25.04.2024 31.03.2024 11.04.2024 Zmluva
286502322400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu - SO 18.1 Prekládka plynovodu DN 200 k stavbe „SAND RESORT DÚBRAVKA, Agátová ul. Dúbravčice - sever, MČ Bratislava-Dúbravka“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 3232/100 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Park Villa, s.r.o. 43837727 1 926,37 € 25.04.2024 25.04.2024 Zmluva
286506262300/0099/01 Dodatok č. 1 uzatvorený za účelom rozšírenie predmetu zmluvy o uloženie NN prípojky na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy, parc. č. 15466/45. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,00 € 25.04.2024 25.04.2024 Zmluva
MAGTS2400110 Kúpna zmluva č. MAGTS2400110 - Výzva č. 21 "Bežné elektrospotrebiče" prostredníctvom DNS "Elektrospotrebiče". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 6 816,72 € 25.04.2024 17.05.2024 25.04.2024 Zmluva
MAGBO2400053 Zmluva o poskytnutí sublicencie č. MAGBO2400053 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 J & T REAL ESTATE, a.s. 35712155 0,00 € 25.04.2024 25.04.2024 25.04.2024 Zmluva
028624167322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zdražilová Elena, Mgr. 1,59 € 25.04.2024 30.04.2024 Zmluva
MAGTS2400083 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 15/01/2024 na Hrobákovej 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 28 000,00 € 25.04.2024 31.12.2030 03.05.2024 Zmluva
Na-057-2024 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie penažného daru vo výške 25 000 ,- eur. Dar je účelovo viazaný ako príspevok Obdarovanému na poskytovanie sociálnej pomoci prostredníctvom projektu Sociálna podpora v bytoch MNA, ktorá sa realizuje v roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Slovenskej sporiteľne 30856868 25 000,00 € 25.04.2024 31.12.2024 14.05.2024 Zmluva
1342024 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čupka Branislav, Mgr. 13 729,09 € 25.04.2024 22.05.2024 Zmluva
1352024 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomašovič Martin 9 622,75 € 25.04.2024 22.05.2024 Zmluva
1442024 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marguš Dušan 10 264,85 € 25.04.2024 22.05.2024 Zmluva
1452024 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku /Zmluvu uzatvorila mestská časť Rača/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rőder Dominik 14 822,38 € 25.04.2024 22.05.2024 Zmluva
286502752400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502752400 uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "RD BIANCO" v k. ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nemček Ján 76,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Zmluva
286500762400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500762400/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a elektromerného rozvádzača k existujúcemu RD a budúcej výstavbe RD, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 171/4, 172/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EuroSMS s.r.o. 46166939 808,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGDG2400058 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 743 903,00 € 24.04.2024 31.12.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGTS2400021 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb výsadby a starostlivosti o dreviny a trvalky v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 856 975,42 € 24.04.2024 01.02.2028 25.04.2024 Zmluva
MAGTS2400123 POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110030705 PRE POISTENIE MAJETKU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 3 113,95 € 24.04.2024 26.09.2029 25.04.2024 Zmluva
0485063923 Prepaj podielu o veľkosti 2/5 k celku k bytovému domu na Cintorískej ulici 24, Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bistro St. Germain s. r. o. 45545642 0,00 € 24.04.2024 25.04.2024 Zmluva
098508022300 Nájomná zmluvak bytu; Nájomca: Anna Orlovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orlovská Anna 845,40 € 24.04.2024 26.04.2024 Zmluva
098507922300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Michaela Stanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanová Michaela 821,76 € 24.04.2024 29.04.2024 Zmluva
472024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 47/2024 Nadácia Jána Cikkera Slávnostný koncert pri príležitosti odovzdávania Ceny Jána Cikkera Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nadácia Jána Cikkera 31784275 575,00 € 24.04.2024 03.05.2024 Zmluva
MAGBO2400015 Memorandum o spolupráci HM SR BA a Circular Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Circular Slovakia 53773446 0,00 € 23.04.2024 31.12.2054 26.04.2024 Zmluva
MAGDG2400109 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 pre Platanum, n.o. vo výške 13 475,62,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platanum, n.o. 52975452 13 475,62 € 23.04.2024 31.12.2024 29.04.2024 Zmluva
462024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 46/2024 Bratislava Music Agency, s.r.o. Slovakia Cantat 2024 - spevácka zborová súťaž Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 23.04.2024 03.05.2024 Zmluva
MAGSP2400016 Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEPIS, s.r.o. 46490060 57 231,94 € 23.04.2024 30.06.2024 17.05.2024 Zmluva
286502732400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502732400/0099 uzatvorená za účelom uloženia inžiniersych sietí k stavbe "Dom na bývanie Sasinkova 15" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bylinský Peter, Mgr. 408,00 € 22.04.2024 22.04.2024 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »