Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200330 Dohoda o spolupráci pri realizácii cyklotrasy Vajnorská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
0000734 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Salayová Romana 1 884,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
288804832200 Zmluva o zriadení vecného brmena č. 28 88 0483 22 00, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva stavby in personam na pozemku parc. č. 6088/45 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 8 458,71 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
048805132200 Kúpna zmluva č. 04 88 0513 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčová Katarína 6 270,00 € 24.08.2022 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000735 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mikulová Jana 1 452,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGBO2200047 Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.08.2022 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
098505572200 Nájomná zmluva k bytu, Helena Kormošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kormošová Helena Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505492200 Nájomná zmluva k bytu, Paulína Fiľová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fiľová Paulína Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200325 Nákup sieťových prvkov - Switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 40 437,60 € 24.08.2022 02.02.2023 08.09.2022 Zmluva
MAGBO2200060 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ZM/2017/0282 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s 35919001 0,00 € 24.08.2022 08.09.2027 22.09.2022 Zmluva
MAGTS2200231 Zmluva o postúpení práv a povinností - Dom u Dobrého pastiera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 3 600,00 € 23.08.2022 22.08.2024 23.08.2022 Zmluva
220D10011 humanitárna finančná pomoc Ukrajine vo výške 15.000,- EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 0,00 € 23.08.2022 23.08.2022 Zmluva
288804712200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia vonkajších inžinierskych objektov na časti pozemkov parc. č. 9253/1, 9254/10, 9254/18 k. ú. Ružinov, v rozsahu podľa GP č. 131/2020, pre účely stavby "Komplex Portum" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
088808122100 Predmetom je nájom pozemkov parc.č . 3803/2, 3803/3 a nasl. k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 2171 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATADOR Real Estate, s.r.o. 36332551 3 253,80 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000736 Dodatok č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 136,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000737 Dodaotk č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarköziová Valéria 5 356,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098505012200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Malíková Anna, Daniel Zdenko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Malíková Anna 817,44 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624115021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hudek František 2,47 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624091420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marcinčinová Tatiana,Ing. 1,76 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624094120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopecký Miroslav,RNDr. 1,67 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624120622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalová Viera, JUDr. 3,40 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
286505092200 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia SO 401 Prepojenie vodovodu DN 150 k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/16, 21949/119 a 21949/122 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINEP Jégeho alej a. s. 43866778 1 070,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
286505112200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia horúcovodnej prípojky pre OST a prekládky kábla VN k stavbe "Dom kultúry Dúbravka" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3026/4, 3026/5, 3026/49, 3045, 3058/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 487,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
286505062200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505062200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-BS1.6 odvetrávacia štrková jímka k existujúcemu CO krytu COLT CLUB, na pozemku reg. C-KN parc. č. 885/11, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 118,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
286504732200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504732200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO-901 Preložka teplovodu k stavbe "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22021/1, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska 69, s. r. o. 47947802 293,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
248805442200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8870/3 a parc. č. 8870/6 v zmysle projektu vo vlastníctve 1. Stanislav Brigant; 2. Ing. Alica Masaryková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brigant Stanislav 0,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624062719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčová Dagmar,Ing. 0,94 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624093820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šiklová Mária 1,77 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634121322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčovičová Alena 93,06 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »