Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286507622200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k drobnej stavbe "NN rozvody a vonkajšie osvetlenie" na pozemku reg. C-KN parc. č. 22062 a pozemku reg. E-KN parc. č. 22001/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valentin Peter 3 330,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507292200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507292200/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Sovia ul.", na pozemku reg. C-KN parc. č. 18344/2, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimko Lukáš, MUDr., PhD., MPH 170,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286506392100/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506392100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dexterity s.r.o. 36828131 0,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286508132200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia Prípojky STL plynu, Prípojky vody a Prípojky kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný dom Kopčianska - hotel SPHINX" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3688/12, 3688/21, 3675/23 a pozemku reg. E-KN parc.č. 5404 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K9 s.r.o. 46556044 277,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507482200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia SO 632 Preložky a ochrany VN vedenia pre stavbu "Modernizácia údržbovej základne-3.etapa,Jurajov dvor" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13619/1,2, 17029/1 a reg. E-KN parc.č. 13619/3 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 2 074,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507772200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky v rámci stavby "SO-07.7 - Didstribučné rozvody NN, BA - Záhorská Bystrica" na pozemku reg. C-KN parc. č. 2652/928 v k.ú. Záhorská Bystrica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vaškor Dag, JUDr. 122,14 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507662200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507662200 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky v stavbe "Bratislava, Hanulova ulica, p. č. 2101/1) na pozemku reg. "C" KN parc .č. 2104/3 v k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lóciová Beáta, Mgr. 40,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507742000/0099/01 Uzatvorený z dôvodu zúženia predmetu zmluvy o stavebný objekt - SO 04 Prekládka VN pre stavbu "ACTIVITY HOUSE PASIENKA - Polyfunkčný objekt", ktorý sa stane predmetom osobitnej zmluvy v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
919045122 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany od 30.12.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nádaši Ondrej, Ing. 229,84 € 28.12.2022 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200492 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tesco Franchise Stores SR, s. r. o. 53044061 720,00 € 28.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200493 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 4 800,00 € 28.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
MAGTS2200507 Poradenské služby v oblasti medzinárodných štandardných zmluvných podmienok pre predrealizačnú a realizačnú činnosť stavebných diel so zameraním na dopravné projekty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 57 600,00 € 28.12.2022 31.12.2025 30.12.2022 Zmluva
098508192200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ľuboš Pavlovič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pavlovič Ľuboš 590,16 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
098508202200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Jana Perinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Perinová Jana 620,76 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
098508212200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Daniel Halmo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halmo Daniel 715,20 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
098508222200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Zuzana Šulková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šulková Zuzana 601,44 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
286507732200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu - SO 04 Prekládka VN k stavbe „ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/25 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 02.01.2023 Zmluva
MAGTS2200481 OVS/22/podvozok do 7500 kg s plošinou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 157 200,00 € 28.12.2022 31.12.2022 11.01.2023 Zmluva
12023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 001/2023 Bratislavský kultúrny spolok Zrkadlová sieň, Galéria, Mezanín, Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský kultúrny spolok 42174295 400,00 € 28.12.2022 04.01.2023 12.01.2023 Zmluva
2522D20016 Darovacia zmluva - Bratislavský maratón, o. z. - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 2 629,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský maratón, o.z. 42176221 2 629,00 € 27.12.2022 28.12.2022 Zmluva
248802132201 Dodatok č. 24 88 0213 22 01 k Zmluve o spolupráci č. 24 88 0213 22 00 uzatvorená medzi Bus Station Services s. r. o. – poskytovateľ a HLM - užívateľ za účelom vzniku veľkokapacitného centra Bratislava pre utečencov z Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 0,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Zmluva
32023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 003/2023 Mgr. art. Juraj Kadlečík Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlečík Juraj, Mgr. art. 200,00 € 27.12.2022 03.01.2023 12.01.2023 Zmluva
MAGTS2300011 Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci - predajné miesto v Novej radnici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 25.12.2022 31.01.2023 27.01.2023 Zmluva
MAGSP2200083 Dodatok č. 3 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zmluvnej ceny (merané položky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 Stavebné práce, opravárenské práce 241 392,68 € 23.12.2022 23.12.2022 Zmluva
MAGSP2200084 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo na predmet zákazky "NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 266 886,74 € 23.12.2022 01.03.2023 23.12.2022 Zmluva
058808322200 Kúpna zmluvy č. 05 88 0832 22 00 týkajúca sa kúpy pozemkov v k. ú. Karlova Ves z dôvodu splnenia si záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INVEST 9 - Westend Gate a. s. 36288411 37 925,36 € 23.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 Zmluva
288808252200/0099 Predmetom zmluvy je budúce zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, vstupu a výstupu cez časť pozemku parc. č. 698/160 – ostatná plocha vo výmere cca 16 m?, k. ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brosz Michal, Ing. 117,60 € 23.12.2022 29.12.2022 Zmluva
MAGTS2200479 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou EasyPark Slovakia s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 30 000,00 € 23.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
MAGTS2200497 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, podpísaný firmou PosAm s.r.o., ako aj príslušné dodatkové dokumenty. Dodatok predlžuje zmluvu na rok 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PosAm, spol. s r.o. 31365078 30 000,00 € 23.12.2022 31.12.2023 10.01.2023 Zmluva
2522D20014 Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie daru - výsadbového materiálu druhovo špecifikovaného v Čl. II ods. 2 Zmluvy a jeho výsadby na pozemkoch uvedených v Čl. II ods. 1 Zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve Obdarovaného v celkovej sume 20 000 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brilliant Stars 52875857 20 000,00 € 23.12.2022 17.01.2023 Zmluva