Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400053 Vyplatenie preddavku FPP za rok 2024 vo výške 14 325,80 eur pre Societas, o.z. v rozpočtovom roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Societas, občianske združenie 51085941 14 325,80 € 29.02.2024 31.12.2024 07.03.2024 Zmluva
MAGDG2400011 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu sužbu nízkoprahové denné centrum poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 61 688,11 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 61 688,11 € 29.02.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanú neverejným poskytovateľom DEPAUL SLOVENSKO n.o. v sume 60 913,05 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 60 913,05 € 29.02.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGDG2400018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie poskytovanej neverejným poskytovateľom Kresťania v meste, občianske združenie v sume 10 878,47 € v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KRESŤANIA V MESTE 31749259 10 878,47 € 29.02.2024 31.03.2024 15.03.2024 Zmluva
919046324 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany do 31.08.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Milan 450,00 € 28.02.2024 31.08.2024 28.02.2024 Zmluva
286500812400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500812400, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a Nn prípojky k stavbe "Rodinný dom, Pod lipou", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21530, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stopka Miloš, Ing. 1 280,91 € 28.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624078820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Škultétyová Dragiša 0,86 € 28.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634165820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vysloužilová Hana 710,60 € 28.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634166623012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blážová Zuzana 190,13 € 28.02.2024 28.02.2024 Zmluva
048800842400 Kúpna zmluva č. 04 88 0084 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/349 a parc. č. 5018/348 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fábry Rudolf, Bc. 8 640,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Zmluva
MAGTS2400058 RIPE NCC Standard Service Agreement Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) 40539632 3 120,00 € 28.02.2024 25.02.2034 29.02.2024 Zmluva
MAGBO2400024 Zmluva "Plaváreň Pasienky" súčinnosť na predloženie dokladov na preukázanie spolufinancovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 0,00 € 28.02.2024 31.12.2026 04.03.2024 Zmluva
MAGBO2400025 Zmluva "Športová infraštruktúra Harmincova" súčinnosť na predloženie dokladov na preukázanie spolufinancovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 0,00 € 28.02.2024 31.12.2024 04.03.2024 Zmluva
MAGDG2400031 Vyplatenie preddavku FPP vo výške 147 000,- eur pre Dom Seniorov Rudi n.o v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dom Seniorov Rudi n.o. 45740682 147 000,00 € 28.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400034 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 106 018,20 eur pre NO SUN RISE v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nezisková organizácia SUN RISE Dom pre seniorov 45746401 106 018,20 € 28.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400035 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 24 737,58 eur pre PRIMULA, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRIMULA-Stredisko sociálnych služieb,n.o. 45732582 24 737,58 € 28.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGDG2400036 Vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 vo výške 150 813,70 eur pre Dúbravská oáza pokoja a oddychu, n.o. v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dúbravská oáza pokoja a oddychu n.o. 45747431 150 813,70 € 28.02.2024 31.12.2024 06.03.2024 Zmluva
MAGTS2400062 Poistenie parku na Dunajskej ulici. Poistenie uzatvorené na dobu neurčitú s tým, že minimálne sa vyžaduje poistenie predmetu projektu počas obdobia udržateľnosti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 1 647,42 € 28.02.2024 01.03.2030 07.03.2024 Zmluva
MAGBO2400035 Zmluva o poskytovaní služby. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 0,00 € 28.02.2024 31.12.2030 18.03.2024 Zmluva
286500962400 Zmluva uzatvorená za účelom uložených inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č.21844/2 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Mill I s. r. o. 50340018 1 620,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Zmluva
8940024304 Dodatok č. 04 k Nájomnej zmluve č. 8 94 0 024 3, ktorého predmetom je predlženie doby nájmu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 0,00 € 27.02.2024 27.02.2024 Zmluva
MAGTS2400060 Poradenská asistencia dodávateľa klientovi. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DABRICON s.r.o. 06489401 70 000,00 € 27.02.2024 31.12.2024 27.02.2024 Zmluva
MAGSP2400003 Predmetom dodatku č.2 ku Zmluve o dielo MAGSP2300018 - ,,Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11" sú naviac práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 82 355,51 € 27.02.2024 31.05.2024 28.02.2024 Zmluva
028624163522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valachovič Peter 1,71 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624163923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szolár Július, Ing. 1,71 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634164422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Belej Samuel 630,76 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634165423014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RABINA Daniel, Bc. 593,86 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028634160823014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šaradín Imrich 569,84 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
028624166523012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hodoval Ľubomír 1,30 € 27.02.2024 28.02.2024 Zmluva
172024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 17/2024 Spoločnosť priateľov dobrej hudby Saxophobia Bratislava 2024 - Galakoncert Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť priateľov dobrej hudby 42126959 425,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Zmluva