Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
058801312400 kúpa podielu 1/22 na pozemku parc. CKN č. 1205/46, parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pučeková Emília 4 570,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Zmluva
286501982400/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia distribučných rozvodov k stavbe SUDOVÁ na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21665, 6164 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2SPV2PF s.r.o. 54554781 4 038,00 € 26.03.2024 26.03.2024 Zmluva
921106724 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šarközi Valerián 507,30 € 26.03.2024 30.06.2024 26.03.2024 Zmluva
286501972400/0099 Zmluva uzavretá za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21665, 21667 v k.ú. Vinihrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2SPV2PF s.r.o. 54554781 1 511,00 € 26.03.2024 26.03.2024 Zmluva
MAGTS2400066 Nákup zariadenia na úpravu ľadovej plochy so spaľovacím pohonom – presný typ: Zamboni 526 + Zariadenie na úpravu ľadovej plochy s elektrickým pohonom – presný typ: Zamboni 650 pre ZŠON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROLMONT s.r.o. 63995816 300 000,00 € 26.03.2024 31.08.2024 27.03.2024 Zmluva
MAGTS2400064 Rámcová dohoda č. MAGTS2400064 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 36 000,00 € 26.03.2024 28.03.2026 27.03.2024 Zmluva
028624140921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jenčíková Katarína,Ing. 1,09 € 26.03.2024 04.04.2024 Zmluva
028634166924022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sopóci Michal 3 759,30 € 26.03.2024 04.04.2024 Zmluva
0286341463230111 Dodatok č. 1 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku - 0286341463230111 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pečeňák Ján, Prof. MUDr., CSc. 757,43 € 26.03.2024 08.04.2024 Zmluva
286501042400 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501042400 uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO.IS.403 Verejná kanalizácia Mlynské nivy - veva 4 v rámci stavbe "Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské nivy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 601,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Zmluva
SDDZ00000002 Darovacia zmluva uzatvorená za účelom poskytnutia daru vo forme 44 kusov dopravných zariadení - stĺpikov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carlton Property, s. r. o. 36860492 0,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Zmluva
MAGSP2400013 Dodatok č.17 k ZoD NSMHD2- Predĺženie Lehoty výstavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 Stavebné práce, opravárenské práce 2 904 349,20 € 25.03.2024 30.08.2025 26.03.2024 Zmluva
921106624 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Fortuna do 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horváthová Alexandra 507,30 € 25.03.2024 30.06.2024 26.03.2024 Zmluva
MAGBO2400041 Dodatok č. 1 k Memorandu o porozumení a spolupráci pri projekte výstavy turbo-okružnej križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 25.03.2024 31.12.2026 26.03.2024 Zmluva
028634081620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefanovský Daniel 260,13 € 25.03.2024 27.03.2024 Zmluva
088308362300 Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytové družstvo Petržalka 00169765 1,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Zmluva
088308392300 Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytové družstvo Petržalka 00169765 1,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Zmluva
809802114 Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytové družstvo Petržalka 00169765 1,00 € 25.03.2024 04.04.2024 Zmluva
088308372300 Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytové družstvo Petržalka 00169765 1,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Zmluva
088300072400 Nájom pozemkov v k.ú. Petržalka za účelom vybudovania bezbarierových prístupov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytové družstvo Petržalka 00169765 1,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Zmluva
MAGTS2400101 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernátová Ľudmila, Ing. 0,00 € 25.03.2024 31.12.2024 10.04.2024 Zmluva
088309181901 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0918 19 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1079/19 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Padrtová Marta 0,00 € 23.03.2024 26.03.2024 Zmluva
288801962400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0196 24 00 na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemkoch reg. „E“ p. č. 3235/4 k. ú. Lamač, reg. „C“ p. č. 2820/1 k. ú. DNV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 2 800,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Zmluva
118802192301 Dodatok č. 11 88 0219 23 01 k Protokolu o zverení majetku HM SR BA do správy príspevkovej organizácií Galéria mesta Bratislavy týkajúci sa stavby súp. č. 6803, k. ú. DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Zmluva
288801302400 Predmetom Zmluvy o zriadení VB je zriadenie VB na pozemkoch, parc. č. 21462/7, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve hlavného mesta v prospech oprávneného z VB, Slovak Telekom, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Zmluva
9211064231 Predĺženie ubytovania v ubytovni Fortuna do 31.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimšíková Jana 1 632,00 € 22.03.2024 31.03.2025 26.03.2024 Zmluva
332024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 33/2024 Inštitút pre politiku a reformy Spomienkový večer pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do NATO Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre politiku a reformy 42357098 850,00 € 22.03.2024 29.03.2024 02.04.2024 Zmluva
286502132400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Bytový dom Železničná" na pozemkoch registra E-KN parc.č. 381/1, 200 v k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železničná s. r. o. 53683196 116,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Zmluva
MAGTS2400079 Zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností v súvisloti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEORGIAN HOUSE, s. r. o. 53912284 420,00 € 21.03.2024 31.12.2024 22.03.2024 Zmluva
MAGSP2400007 Dodatok č.16 k ZoD NSMHD2- Mimoriadne udalosti- valorizácia 4Q/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 902 252,21 € 21.03.2024 30.09.2024 22.03.2024 Zmluva