Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2400029 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 0,00 € 15.03.2024 30.04.2024 21.03.2024 Zmluva
919046424 Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi do 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tovtyn Adriana 0,00 € 15.03.2024 30.06.2024 25.03.2024 Zmluva
D311031BNT4/02 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra" 311031BNT4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Zmluva
D311031BNQ2/02 Dodatok č. 2 k Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho" 311031BNQ2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Zmluva
286501992400/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501992400/0099, uzatvorená za účelom uloženia preložky NN prípojky k stavbe "Zastávka Krížna, Karadžičova ul. Smer Šancova", na pozemkohc reg. C-KN parc. č. 10450/44, 10444/2, 21329/1, k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 191,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
286501582400/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena, uzatvorený z dôvodu doplnenia údajov, vodovodná prípojka k záhrade, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3175/1, k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamcová Oľga 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
286502052400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502052400, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom, Delená ul.", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 220, 263, k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Zuzana 1 592,20 € 14.03.2024 14.03.2024 Zmluva
MAGBO2400027 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii stavby: „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská – Račianska“ č. 246707242100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zátišie 1 s.r.o. 52205843 0,00 € 14.03.2024 31.12.2025 15.03.2024 Zmluva
MAGTS2400070 Dodatok k zmluve o spolupráci MAGTS2300326 umožňuje HMBA udelenie sublicencie na používanie Diela v rozsahu udelenej licencie s ciešom zabezpečiť poskytovsnie relevantných geopriestorových informácií medzi zmluvnými stranami. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 14.03.2024 31.12.2030 15.03.2024 Zmluva
088816480204 dodatok č. 4 k k nájomnej zmluve č. 08 88 1648 02 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 0,00 € 14.03.2024 15.03.2024 Zmluva
MAGBO2400028 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 14.03.2024 30.04.2026 18.03.2024 Zmluva
MAGBO2400030 Zmluva k bezodplatnej výpožičke prenosnej nájazdovej rampy za účelom debarierizácie verejných priestorov a inštitúcií. Predmet výpožičky: Číslo: Nájazdová rampa 30100-070 Typ: Lite ramp, 70 cm Rozmery: Vnútorná šírka: 730 mm Vonkajšia šírka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 0,00 € 14.03.2024 30.04.2024 18.03.2024 Zmluva
028634159222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelený Ján 283,92 € 14.03.2024 19.03.2024 Zmluva
028634160623014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magová Mária 195,50 € 14.03.2024 19.03.2024 Zmluva
048801222400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/34, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurík Dušan, Ing. 11 283,66 € 14.03.2024 21.03.2024 Zmluva
078300401001 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0040 10 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ÚNIA miest Slovenska 30808847 0,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Zmluva
MAGSP2400009 PD Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 128 043,20 € 14.03.2024 31.12.2024 23.04.2024 Zmluva
286500012400 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Vodovodná prípojka a SO 07 Kanalizačná prípojka k stavbe "RODINNÉ DOMY V LAMAČI", k.ú. Lamač, C-KN p.č. 1455 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vician Marek, MUDr. 743,79 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501032400 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí závätku č. 286501032400 uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a kanalizácie k stavbe "Technická infraštruktúra pre rodinné domy - ulica K Horánskej studni" v k. ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dúbravské záhrady 52466736 48,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501052400 Zmluva uzatvorená za účelom preloženia SO 39.3 Prekládky distribučnej skrine NN a káblového vedenia k stavbe „Obytný súbor Škultétyho, 2. fáza, zmena PH na Polyfunkčný objekt B10“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 22001/1 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bavint, s.r.o. 36725994 185,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
286501062400 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Kanalizačná prípojka v Dúbravke pre parcelu č. 1960/1“ na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 2231/6, 2234/1, 2234/2, 2236/1 v k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palka Peter, Ing. 260,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Zmluva
MAGTS2400056 Zmluva o spolupráci pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 54 000,00 € 13.03.2024 30.04.2027 15.03.2024 Zmluva
312024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 31/2024 Národné osvetové centrum „TVOR*BA 2024 – Komorný sláčikový orchester Junior“ Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národné osvetové centrum 00164615 550,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Zmluva
ipz--000018 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - NSSDR Forutnáčik N20240312001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 320 000,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Zmluva
048800982400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/9 - zast.pl. vo výmere 13 m2, kúpna cena 4160,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branikovič Štefan 4 160,00 € 13.03.2024 11.04.2024 Zmluva
ipz--000018 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - NSSDR Forutnáčik N20240312001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 320 000,00 € 13.03.2024 25.04.2024 Zmluva
222024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 22/2024 CESCI - Carpathia Seminár k projektu #ACCESS - Podpora právnej dostupnosti na slovensko-maďarskej hranici Mezanín a miestnosť na prípravu jedál a nápojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy - Karpatia 35528346 500,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Zmluva
262024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 26/2024 Stanislav Trepáč Výstava Stano Trepáč - INAK - maľba 2023 Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trepáč Stanislav,Akad.maliar 400,00 € 12.03.2024 19.03.2024 18.03.2024 Zmluva
048801562400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/18 - zasta.pl. Vo výmere 17 m2,k.ú. Nové Mesto, kúpna cena 5440,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laca Peter 5 440,00 € 12.03.2024 25.03.2024 Zmluva
088301561801 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0156 18 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku reg. „C“ KN, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12153/24 a pozemku reg. „C“ parc. č. 12153/32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rosenbachová Iveta, MUDr. 0,00 € 12.03.2024 26.03.2024 Zmluva