Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2400059 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre ORLÍK, o.z. vo výške 5 129,03 eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORLÍK, o.z. 42427908 5 129,03 € 02.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
MAGDG2400061 Preddavková zmluva na vyplatenie preddavku FPP na rok 2024 pre Misijná kongregácia služovníc Ducha Svätého vo výške 1 200,- eur v rozpočtovom roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého 00586731 1 200,00 € 02.04.2024 31.12.2024 15.04.2024 Zmluva
409010924 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka, registra „C" KN, parc. č. 163/4 a novovytvorenej parc. č. 166/13 podľa GP č. 45/2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ploczeková Eva, Mgr.Art. 21 600,00 € 02.04.2024 02.05.2024 Zmluva
078802251303 Dodatok č. 07 88 0225 13 03 k Nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00, ktorej predmetom je nájom stavby so súpis. č. 101484 na Námestí SNP č. 25 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie 42263948 0,00 € 29.03.2024 09.04.2024 Zmluva
028624139622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vrbovský Rastislav 2,02 € 28.03.2024 04.04.2024 Zmluva
248802352400 Predmetom zmluvy je bezodplatné prevedenie práv a povinností zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0830 2300/0099 zo spoločnosti ŽOS Trnava, a.s. na spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŽOS Trnava, a.s. 34108513 0,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Zmluva
048802172400 pozemok reg. "C" KN parc. č. 13149/13 - zasta.pl. Vo výmere 20 m2, kúpna cena 6 400,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Engelová Mária 6 400,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Zmluva
088302960802 Nájom pozemkov v k.ú.Petržalka za účelom vybudovanie kontajnerového stojiska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 0,00 € 28.03.2024 09.04.2024 Zmluva
118805399802 Dodatok č. 11 88 0539 98 02 k Protokolu č. 11 88 0539 98 00 o zverení obecného majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemok parc. č. 5398/2 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
118800162400 Protokol č. 11 88 0016 24 00 o zverení majetku do správy Mestskej časti Podunajské Biskupice - pozemky parc. č. 1425, 1426 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 0,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Zmluva
MAGTS2400086 Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb a udelení licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 64 080,00 € 27.03.2024 27.03.2025 27.03.2024 Zmluva
MAGTS2400077 Kúpna zmluva - Microsoft licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ESB, s.r.o. 36578916 605 814,84 € 27.03.2024 20.03.2024 28.03.2024 Zmluva
058801392400 kúpa pozemku v podiele 1/11 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernát Pavel, Ing 9 100,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Zmluva
058801362400 kúpa pozemku v podiele 1/11 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sabová Erika 9 100,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Zmluva
058801432400 kúpa pozemku v podiele 1/33 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šišovská Emília 3 050,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Zmluva
058801352400 kúpa podielu 1/33 na pozemku parc. CKN č. 1205/46, parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matlonová Helena 3 050,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Zmluva
Dodatok č.1 k 286505652300/0099 Dodatok uzatvorený za účelom doplnenia zmluvnej strany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ATS plus a.s. 36801372 0,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Zmluva
058801872400 kúpa pozemku v podiele 1/12 na parc. CKN parc. č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sališová Eva, Ing. 7 600,00 € 27.03.2024 03.04.2024 Zmluva
088800562400 nájom k časti pozemku, k. ú. Ružinov, a to dielu 1 parc. CKN č.15284/122 - ostatná plocha vo výmere 101 m2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 1 295,83 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
048801212400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/11, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tittlová Henrieta, Ing. 5 641,83 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
048801512400 Predmetom kúpnej zmluvy predaj pozemkov v k. ú. Ružinov, registra „C" KN, parc. č. 15552/76, 31, 82, 83, 84. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernátová Ľudmila, Ing. 5 641,83 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
302071BYK8-73-87 Dodatkom č. 1 sa ruší predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a nahrádza sa aktualizovaným predmetom podpory NFP, ktorý tvorí Prílohu č 1 k Dodatku č. 1 na základe výsledkov kontroly VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 136 118,53 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
058801552400 výkup pozemku pod komunikáciou reg. EKN parc. č. 4327 - orná pôda vo výmere 96 m?, kúpna cena: 111,36 eur (výdaj HLM) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stahlová Mária 111,36 € 27.03.2024 27.03.2024 09.04.2024 Zmluva
MAGTS2400089 cieľom zmluvy je zabezpečenie služieb výkonného umelca Dominika Proka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dominik Prok 54908060 150,00 € 27.03.2024 27.03.2024 09.04.2024 Zmluva
058801842400 kúpa pozemku v podiele 1/24 na parc. CKN č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188 , k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Andrejčáková Katarína,MUDr 3 800,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Zmluva
058801862400 kúpa pozemku v podiele 1/24 na parc. CKN č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188 , k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Koščová Eva, MUDr. 3 800,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Zmluva
058801422400 kúpa podielu 1/11 na pozemku parc. CKN č. 1205/46, parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Maceják Ján 9 100,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Zmluva
058801852400 kúpa pozemku v podiele 1/12 na parc. CKN č. 3184/177, parc. č. 1205/47 a parc. č. 1234/188 , k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Barčová Eva, Ing. 7 600,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Zmluva
058801332400 kúpa pozemku v podiele 1/22 na parc. CKN č. 1205/46 , parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernát Jozef 4 570,00 € 27.03.2024 11.04.2024 Zmluva
058801322400 kúpa podielu 1/33 na pozemku parc. CKN č. 1205/46, parc. č. 1234/187 a parc. č. 3184/201, k. ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klobušníková Mária 3 050,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Zmluva