Železnice Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Železnice Slovenskej republiky
  • IČO: 31364501
  • Adresa: Klemensova 8, 81361 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286508182300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Dodávka a montáž spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR-PD“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 1852 v k.ú. Čunovo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 231,00 € 08.01.2024 08.01.2024 Zmluva
088308322300 Zmluva o nájme pozemku č. 08 8308 3223 00, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ parc. č. 3553/33,v rozsahu dielu č.41, vo výmere 177 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1095. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 172,58 € 06.02.2024 12.02.2024 Zmluva
1240000401 prenájom v k.ú. Staré Mesto za obdobie 01.01.2024 - 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,50 € 31.01.2024 19.02.2024 Faktúra
1240000082 prenjom v k.ú. Petržalka 01-06/2024 NZ č.804959015-2-2019-NZsPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 18 799,98 € 18.01.2024 23.02.2024 Faktúra
1240000083 prenájom v k.ú. Nové Mesto 01-06/2024 NZ č. 804690034-2-2023-NZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 152,00 € 18.01.2024 23.02.2024 Faktúra
1240001676 Ťarchopis na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v roku 2023 v zmysle oznámenia o zvýšení o 10,5% Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 974,00 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001890 Ťarchopis k faktúre č. 2850040331 na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie (10,5 % za rok 2023) od 1.1.2024 v zmysle nájomnej zmluvy č. 804096181-8-2013 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22,61 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
1240002448 Ťarchopis k faktúre č. 7550090141 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 120,96 € 03.04.2024 16.04.2024 Faktúra
088803162301 Zmena doby nájmu s pôvodnej do 31.12.2027 k parc. č. 21306/2, druh pozemku: ostatná plocha, o celkovej výmere 1823 m2, v k.ú Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1351, na umiestnenie 4 ks dočasných kontajnerových meniarní o rozmere 8x3m/kus Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 0,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Zmluva
1230000202 prenájom v k.ú. Petržalka 01-06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 559,98 € 18.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1230000478 prenájom v k.ú. Staré Mesto 01-06/2023, č.zml.804096181-8-2013 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,50 € 23.01.2023 14.02.2023 Faktúra
288805362300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0536 23 00/00 99, číslo budúceho oprávneného z VB : 1-2023-ZBVB/2023 na zriad. vecného bremena práva stavby na pozemkom reg. "C" KN parc. č. 3553/55, 53, 54, podľa GP č. 2023-8/2023, k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 2 214,00 € 20.07.2023 25.07.2023 Zmluva
1230005693 prenájom v k.ú. Petržalka 07-12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 560,02 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
1230005694 prenájom v k.ú. Staré Mesto 07-12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 215,54 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
OTS2303935 Výluka na trati Bratislava Štúrovo - M137 Bojnická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 952,61 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
OTS2303936 Vypnutie a tech. dozor M 137 Bojnická snímače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 3 059,52 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
088803162300 Nájomná zmluvač. 08 88 0316 23 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. C KN parc. č. 21306/2 - ostatná plocha vo výmere 1 823 m2, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 2 304,00 € 28.08.2023 14.09.2023 Zmluva
288800732300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 28 88 0073 23 00/0099, ktorej predmetom je záväzok zriadiť vecné bremeno na pozemkoch ŽSR v k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 47 180,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Zmluva
038805892300 Predmetom je zámena pozemkov vo vlastn. HM, p. č. 3667/4,6, k.ú.Petržalka, p. č. 15096/2 a nasl. k. ú. Trnávka, za pozemky vo vlastníctve SR-ŽSR p. č. 21329/100 k.ú. Trnávka, p. č. 21229/1 k. ú. Staré Mesto, p. č. 4666/15 k. ú. Rača, p. č. 1182/5 k.ú.DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 636 249,80 € 06.09.2023 28.09.2023 Zmluva
409024423 KZ uzatvorená medzi predávajúcim - MČ Bratislava-Dúbravka (správca), hl.m. SR Bratislava (vlastník) a kupujúcim - SR Železnice Slovenskej republiky, ktorej predmetom sú pozemky nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka, reg. "C" KN, p.č. 3446/173 a p.č. 3451/11. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 95 500,00 € 11.07.2023 02.10.2023 Zmluva
1 2 3 »