Západoslovenská distribučná, a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná, a.s.
  • IČO: 36361518
  • Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286508722300/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508722300/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení k stavbe "BA_Rusovce, Balkánska, kabelizácia, NNK" v k. ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 4 157,00 € 15.01.2024 15.01.2024 Zmluva
MAGTS2400012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Budyšínska 1 byt 319, 831 03 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 23.01.2024 Zmluva
2313000013-ZoVP Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VN kábel liniek 141, 142, 211, 605, 1180, 1181, 1186, 494, 495, 387, 496, 2001, 554 pre účely stavby „Výstavba nového dopravného prepojenia ul. Saratovská“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Zmluva
OTS2400506 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - Západoslovenská distribučná, a.s. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 6 000,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
OTS2400677 Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 65,32 € 02.02.2024 02.02.2024 Objednávka
286500382400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500382400 uzatvorená za účelom uloženia elektroenergetických zariadení v rámci stavby "BA_Orechová, TS, VNK, NNK" v k. ú. Vinohrady. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1 151,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Zmluva
288806412300 Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VNK tip 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 na linke VN č. 144 pre účely stavby „Nosný systém MHD II. časť, Bosáková ulica – Janíkov dvor Premostenie Kutlíkova ulica“, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,00 € 12.01.2024 05.02.2024 Zmluva
288806422300 Predmetom je preložka pôvodného káblového vedenia VNK tip 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 na linke VN č. 144 pre účely stavby „Nosný systém MHD II. časť, Bosáková ulica – Janíkov dvor Premostenie Kutlíkova ulica“, k. ú. Petržalka, parc. č. 4428/17 a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 17 520,00 € 12.01.2024 06.02.2024 Zmluva
OTS2400813 Úhrada zbytoćne uskutočneného výjazdu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 65,32 € 13.02.2024 13.02.2024 Objednávka
288806922101 Dodatok č. 28 88 0692 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0692 21 00, ktorej predmetom je zmena vecného bremena z "in rem" na "in personam". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Zmluva
078800262400 Predmetom je nájom stavby trafostanice (A5) so súpis. č. 5648, situovanej na pozemku parc. č. 10132/10 k. ú. Nivy, zapísanej na LV č. 4053. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,20 € 01.03.2024 19.03.2024 Zmluva
286502022400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022400, uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby "BA_Ružinov, Pažitkova TS, NNK" na pozemku reg. C-KN parc. č. 15548/1, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 970,83 € 20.03.2024 20.03.2024 Zmluva
286504432200/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504432200/0099, uzatvorený za účelom uloženia odbočky VN do rozvádzača TS k stavbe "BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK", na pozemkoch C-KN parc. č. 11281/17,48, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 244,00 € 20.03.2024 20.03.2024 Zmluva
OTS2401397 Dozor, zaistenie a odistenie pracoviska pre Hlavné mesto Slovenskej republiky NN MOP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 177,00 € 20.03.2024 20.03.2024 Objednávka
OTS2401474 Plombovanie elektro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 600,00 € 25.03.2024 25.03.2024 Objednávka
MAGTS2400084 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy na Jurigovom námestí, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 23.02.2024 22.03.2030 26.03.2024 Zmluva
MAGTS2400027 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Hany Meličkovej 11/A byt 39/A, 841 05 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 05.02.2024 31.12.2024 26.03.2024 Zmluva
1240000321 vytýčenie sietí - Bratislava I Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 117,94 € 25.01.2024 04.04.2024 Faktúra
MAGTS2400041 Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Kopčianska 88 byt 73, 851 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 210,72 € 20.02.2024 31.12.2024 11.04.2024 Zmluva
286506111600/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506111600/0099 uzatvorený za účelom zmeny trasy vedenia NN prípojky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »