Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • IČO: 00603147
  • Adresa: Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009746 refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 -1 606,54 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
Protokol č. 119407062200 Protokol č. 11 94 0706 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek, košov a stojanov na bicykel a s nimisúvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Staré mesto- lavičky v hodnote 19.095,- EUR bezDPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 28.11.2022 24.02.2023 Zmluva
118806722200 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra „C“ KN, LV č. 1656, parc. č. 21346 - ostatná plocha vo výmere 3622 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 11.04.2023 12.04.2023 Zmluva
MAGRIAZS0001 Dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom zabezpečenia pravidelnej údržby Komunikácií a verejných priestranstiev nachádzajúcich sa v správe Mestskej časti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 04.07.2023 07.07.2023 Zmluva
118804392300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 4757/48, 4754/2, 4755/2, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
118804402300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 263 a 264, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
118507412300 Protokol č. 11 85 0741 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Zmluva
118801012101 Predmetom dodatku je zníženie hodnoty vykonanej rekonštrukcie Poštovej ulice o hodnotu umeleckého diela socha „1. Poštová schránka“ od akad. sochára Ladislava Saba a umeleckého diela fontána „Svetový poštár“ od akademického sochára Martina Lettricha. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Zmluva
MAGBO2400002 Sublicenčná zmluva č. MAGBO2400002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 21.12.2023 21.12.2060 17.01.2024 Zmluva
ZDR0000001 Dodatok č. 2 k zmluve o združení 1/1996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Zmluva
Protokol č. 119403252400 Protokol č. 119403232400 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - 26 ks lavičiek a s nimi súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Staré mesto - lavičky v hodnote 21.340,80 EUR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 07.06.2024 10.06.2024 Zmluva
459/2023 Predmetom KZ je prevod vlastníckeho práva z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na hlavné mesto SR Bratislavu k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ od akademického sochára Ladislava Saba a fontány „Svetový poštár“ od akademického sochára Martin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Zmluva
1240002592 prevod vlastníckeho práva k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ a fontány „Svetový poštár“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
1220011444 nájom za NP 2023, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 10,00 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
852024 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 85/2024 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Zabezpečenia volebnej miestnosti a odpočinkovej miestnosti pre 1 okrsok utvorený z dôvodu konania volieb do Európskeho parlamentu Kancelária služieb občanom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 80,00 € 28.05.2024 10.06.2024 Zmluva
1230001399 odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 360,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Faktúra
1222022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 122/2022 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 400,00 € 22.11.2022 29.11.2022 14.12.2022 Zmluva
1220009929 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 442,45 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220007408 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 606,83 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1 2 »