Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • IČO: 00603147
  • Adresa: Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
1222022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 122/2022 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 400,00 € 22.11.2022 29.11.2022 14.12.2022 Zmluva
Protokol č. 119407062200 Protokol č. 11 94 0706 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek, košov a stojanov na bicykel a s nimisúvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Staré mesto- lavičky v hodnote 19.095,- EUR bezDPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 28.11.2022 24.02.2023 Zmluva
2522D20023 Pripravovaná výzva v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na p otreb y skupiny utečencov s dočasným útočiskom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 11 000 000,00 € 17.03.2023 29.03.2023 Zmluva
118806722200 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra „C“ KN, LV č. 1656, parc. č. 21346 - ostatná plocha vo výmere 3622 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 11.04.2023 12.04.2023 Zmluva
MAGDG2300023 Zmluva o spolupráci - Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 84 867,75 € 29.06.2023 30.06.2028 30.06.2023 Zmluva
MAGRIAZS0001 Dohoda Zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom zabezpečenia pravidelnej údržby Komunikácií a verejných priestranstiev nachádzajúcich sa v správe Mestskej časti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 04.07.2023 07.07.2023 Zmluva
118804392300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 4757/48, 4754/2, 4755/2, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
118804402300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 263 a 264, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
MAGTS2300179 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. POD - bude dohodnuté dodatkom, VDZ a ZDZ - bude dohodnuté dodatkom, POD pre Zónu SM2 24.600€, prieskumy a dopravné analýzy 12.000 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 36 600,00 € 24.08.2023 31.12.2030 24.08.2023 Zmluva
MAGDG2300228 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 41 000,00 € 05.09.2023 31.12.2022 12.09.2023 Zmluva
118507412300 Protokol č. 11 85 0741 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Zmluva
MAGDG2300352 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 109 077,12 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
118801012101 Predmetom dodatku je zníženie hodnoty vykonanej rekonštrukcie Poštovej ulice o hodnotu umeleckého diela socha „1. Poštová schránka“ od akad. sochára Ladislava Saba a umeleckého diela fontána „Svetový poštár“ od akademického sochára Martina Lettricha. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Zmluva
1/442/2023 Dodatok č. 1/442/2023 k Zmluve č. 627/2022 o spolupráci pri zabezpečení vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta na území MČ BA SM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 25 000,00 € 29.12.2023 30.06.2024 12.01.2024 Zmluva
MAGBO2400002 Sublicenčná zmluva č. MAGBO2400002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 21.12.2023 21.12.2060 17.01.2024 Zmluva
ZDR0000001 Dodatok č. 2 k zmluve o združení 1/1996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Zmluva
459/2023 Predmetom KZ je prevod vlastníckeho práva z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na hlavné mesto SR Bratislavu k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ od akademického sochára Ladislava Saba a fontány „Svetový poštár“ od akademického sochára Martin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Zmluva
MAGTS2400103 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ - do 100 000€, POD pre Zónu SM2 24.600€. Udelenie sublicencie pre MČ SM. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 124 600,00 € 13.05.2024 31.12.2024 13.05.2024 Zmluva
MAGDG2400077 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 48 012,80 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
1 2 »