Mestská časť Bratislava - Ružinov


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • IČO: 00603155
  • Adresa: Mierová 21, 827 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2400070 Dodatok k zmluve o spolupráci MAGTS2300326 umožňuje HMBA udelenie sublicencie na používanie Diela v rozsahu udelenej licencie s ciešom zabezpečiť poskytovsnie relevantných geopriestorových informácií medzi zmluvnými stranami. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 14.03.2024 31.12.2030 15.03.2024 Zmluva
088800562400 nájom k časti pozemku, k. ú. Ružinov, a to dielu 1 parc. CKN č.15284/122 - ostatná plocha vo výmere 101 m2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 1 295,83 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
118800182400 Protokol č. 11 88 0018 24 00 o zverení nehnuteľ. majetku hl. mesta SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava týkajúci sa pozemkov reg. "C" KN v k. ú. Ružinov, parc. č.15294/292-297, 15566/1,14-18 podľa GP č. 170/2022, LV č. 1201, LV č. 7868 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Zmluva
MAGDG2400070 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 82 538,16 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
MAGDG2300002 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení, za účelom sústredenia fin. prostriedkov na rekonštrukciu Hojdany na Haburskej 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 31.01.2023 30.06.2023 08.02.2023 Zmluva
118806892200 Predmetom protokolu je zverenie pozemku registra "C" KN v k.ú. Ružinov zapísaný na LV č. 1, parc. č. 15284/11 - zastavaná plocha vo výmere 365 m2 do správy MČ Bratislava - Ružinov. Účelom je údržba detských jasiel Habuská 2, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 05.02.2023 16.02.2023 Zmluva
118801512300 Protokol o zverení nehnuteľ. majetku do správy MČ Bratislava-Ružinov, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nivy, byt č. 4, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu Trenčianska č. 19, 21, 23, Dulovo námestie č. 9, na ulici Dulovo nám. 9,s.č.897. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 30.03.2023 30.03.2023 Zmluva
MAGDG2300021 Zmluva o spolupráci - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 Stavebné práce, opravárenské práce 34 295,75 € 23.05.2023 30.06.2028 01.06.2023 Zmluva
118802612300 Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku č. 11 88 0261 23 00, ktorej predmetom je zverenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1 - ostatné plochy vo výmere 2 876 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Zmluva
1/2023 Protokol č. OEaTSN 1/2023 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: Oprava a zateplenie strechy, objekt Hojdana, Haburská 2, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 30.06.2023 04.07.2023 Zmluva
118803832300 Protokol č. 11 88 0383 23 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov, zmluvná strana: Mestská časť Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 13.07.2023 24.07.2023 Zmluva
MAGTS2300189 Zmluva o nájme nebytového priestoru uzatvorená medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava, Prim. nám. 1, 814 99 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 1 116,29 € 26.07.2023 25.07.2033 23.08.2023 Zmluva
MAGBO2300091 DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o výpožičke zo dňa 16.03.1999 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2004, Dodatku č. 2 zo dňa 11.03.2008 a Dodatku č. 3 zo dňa 14.06.2016. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 03.10.2023 09.10.2023 10.10.2023 Zmluva
MAGDG2300326 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Udržiavacie práce a stavebné úpravy telocvične základnej školy. Základná škola Ružová dolina 29 Bratislava" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislav Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 31 000,00 € 09.11.2023 31.12.2023 14.11.2023 Zmluva
118505602300 Protokol č. 11 85 0560 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
MAGTS2300326 Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky - refundácia. VDZ a ZDZ do výšky 80 000€ s DPH. Ostatné refundácie budú dohodnuté dodatkom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 80 000,00 € 22.11.2023 31.12.2030 22.11.2023 Zmluva
MAGDG2300351 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 201 839,54 € 15.11.2023 27.11.2023 29.11.2023 Zmluva
118804782200 Protokol č. 11 88 0478 22 00, ktorého predmetom je zverenie pozemku reg. C KN parc. č. 15581 - ostatná plocha vo výmere 5 558 m2, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 11.08.2022 15.08.2022 Zmluva
Protokol č. 119405692200 Protokolom č. 11 94 0569 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 23.08.2022 30.09.2022 Zmluva
MAGBO2200072 Predmetom tejto zmluvy je úprava vybraných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s prijímaním a následným prerozdeľovaním úhrad za dočasné parkovanie podľa Štatútu a integráciou a prevádzkou parkovacích automatov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Ružinov 00603155 0,00 € 30.11.2022 31.10.2023 07.12.2022 Zmluva
1 2 »