Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGSP2200033 Zmluva o dielo na akciu: Oprava a údržba vnútorných priestorov BKIS Židovská 1 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGORA s.r.o. 52833071 73 060,96 € 30.06.2022 31.08.2022 07.07.2022 Zmluva
MAGTS2200235 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na vykonanie diela - zabezpečenie reštaurátorských výskumov na stavbu: "Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - Salvator" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLA 13970445 15 472,20 € 27.06.2022 26.09.2022 13.07.2022 Zmluva
088801092101 Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa mení časť predmetu nájmu v Prílohe č.1 "Označenie jednotl. Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA 6x3 a ZMLUVA CITYLIGHT, a to pozemok reg."E" p.č. 3102, k.ú. Dúbravka a reg."E" p.č. 21759, k.ú. St.Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
058804512100 Zmluva č. 058804512100 o bezodplatnom prevode stavebných objektov SO 201, SO201.1, SO 201.2 a pozemkov parc. č. 3872/148-150, 3872/467-168, 3868/647 a 3872/152. k. ú. Záhorská Bystrica ako súčasti komunikácie Hodonínska ul. do majetku mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alcech, spol. s r.o. 35930454 0,00 € 25.10.2022 25.10.2022 Zmluva
MAGTS2200311 Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aldertree legal s.r.o. 35908891 120 000,00 € 21.09.2022 31.12.2023 28.09.2022 Zmluva
MAGSP2200048 Dodatok č. 1 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Zmena zloženia skupiny dodávateľov „Združenie NS MHD Petržalka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
MAGSP2200049 Dodatok č. 2 k ZoD - "Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor" | Metodické usmernenie k navýšeniu ceny diela z dôvodu vplyvu mimoriadnych udalostí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z 50614339 0,00 € 03.08.2022 31.12.2024 09.08.2022 Zmluva
MAGTS2200404 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALL BIZ EU, s. r. o. 51475031 480,16 € 27.10.2022 31.12.2022 28.10.2022 Zmluva
602022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku Nádvorie sv. Juraja, Nádvorie sv. J. Nepomuckého, Nádvorie Uršulínska 6, Zrkadlová sieň, Mezanín Recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Francúzska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambasade de France en Slovaquie Veľvysl 30804035 1 225,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028634101521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ambrová Adriana 416,38 € 11.07.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200352 Rámcová zmluva - Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200353 Rámcová zmluva - Back-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 84 000,00 € 20.09.2022 21.09.2024 21.09.2022 Zmluva
078305752200 Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične č. 12b na prízemí objektu vo výmere 309,40 m2, LV č. 847, v podiele: 1/1, nachádzajúceho sa na Batkovej ulici, súpisné číslo 1188, orientačné číslo 2, v Bratislave, k.ú. Dúbravka na pozemku parc. č. 2886 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 1 290,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
098506362200 Nájomná zmluva k bytu, Marián Antony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antony Marian 521,28 € 30.09.2022 10.10.2022 Zmluva
028624091120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antušek Andrej,Mgr. 1,70 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
028624091720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antušeková Anna 0,90 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
286506331300/00991 Zmena nehnuteľností - zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 10 Káblové rozvody NN k stavbe "Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava", k.ú. Petržalka, pozemky reg. CKN p.č. 2460, 2464/1, 2464/76, pozemok reg. EKN p.č. 5606/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AQUATERM, spol. s r. o. 31327087 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200293 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna - 1. Energetická obnova budovy / 2. Modelová rekonštrukcia jedného podlažia v obytnom trakte /3. passport elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r 35893303 0,00 € 29.07.2022 30.04.2022 04.08.2022 Zmluva
MAGTS2200364 Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - podchod Hodžovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 307 600,80 € 21.10.2022 22.10.2024 24.10.2022 Zmluva
MAGTS2200365 Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - podchod Patrónka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 256 320,00 € 21.10.2022 22.10.2024 24.10.2022 Zmluva
MAGTS2200366 Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - Nová radnica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 230 239,20 € 21.10.2022 20.10.2024 24.10.2022 Zmluva
752022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 75/2022 Art 40 občianske združenie Justiho sieň NAIVA BRATISLAVA 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ART 40 42413231 300,00 € 02.09.2022 09.09.2022 28.09.2022 Zmluva
932022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 93/2022 ARTEM o.z. Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTEM, občianske združenie 30867894 200,00 € 12.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Zmluva
1092022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 109/2022 ARTEM o.z. Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTEM, občianske združenie 30867894 300,00 € 03.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 Zmluva
286503662200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503662200/0099 uzatvorená za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodná prípojka" na pozemku registra C-KN p.č. 2950, p.č. 3004, LV č. 1, k.ú. Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARUL s. r. o. 45535965 3 686,00 € 01.07.2022 18.07.2022 Zmluva
1142022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 114/2022 Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asociace pro mezinárodní otázky, z. s. 65999533 500,00 € 10.11.2022 17.11.2022 11.11.2022 Zmluva
MAGDG2200348 Bežný transfer na podporu projektu "Tínedžeri: REAL LIFE EXPERIENCE a škola" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ATELIÉR 33 42415179 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGDG2200313 Bežný transfer na podporu projektu "Detská a mládežnícka aktivita" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletika Inter Bratislava, o.z 54059321 500,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
MAGDG2200016 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu " NEXT 2022: medzinárodný festival súčasnej hudby" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atrakt art - združenie pre aktuálne um 36066273 30 000,00 € 25.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
18830719110001 Dodatok č. 18830719110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307191100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »