Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200272 Druhá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 17 820,00 € 03.08.2022 16.12.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200273 Tretia časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 7 200,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200274 Štvrtá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 16 080,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
MAGTS2200275 Piata časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 10 850,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
028634124122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čížová Eva 386,11 € 24.10.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGTS2200281 Predmetom dohody je "Dodanie originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a faxov". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 18 493,44 € 20.07.2022 19.07.2023 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200359 Darovacia zmluva - humanitárna pomoc pre Ukrajinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Človek v ohrození, n.o. 50082001 50 000,00 € 03.10.2022 31.12.2022 04.10.2022 Zmluva
286501511800/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501511800/0099, uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie NN prípojky k stavbe "PRIMA PARK BYTOVÝ DOM, Jašíkova ul.", na pozemkoch v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRESCO Ružinov s.r.o. 47229641 0,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Zmluva
028634072619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csabay Marek 299,74 € 13.10.2022 19.10.2022 Zmluva
028624069919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csabayová Helena 0,99 € 13.10.2022 19.10.2022 Zmluva
028624119022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Csalová Mária, Ing. 2,39 € 27.09.2022 07.10.2022 Zmluva
MAGTS2200288 Nákup HW zariadení Mag+MOS = switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 64 556,40 € 29.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
MAGTS2200289 INF/Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewall Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 98 899,20 € 29.07.2022 05.09.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200324 Routre s príslušenstvom - 179 984,00 € bez dhp, 215 980,80 € s dph Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 215 980,80 € 30.08.2022 08.01.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200419 Poistná zmluva na letecké poistenie - poistenie zodpovednosti za újmu spôsobenú prevádzkou lietadla (dronu) na dobu 24.11.2022 - 23.11.2023 Suma poistenia prepočítaná kurzom CZK/EUR na základe OFD4220006342 vytvoreného k zmluve dňa 15.11.2022 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 45534306 294,37 € 14.11.2022 23.11.2023 22.11.2022 Zmluva
MAGTS2200448 Poistná zmluva na letecké poistenie - poistenie zodpovednosti za ujmu spôsobenú prevádzkou lietadla (dronu) na dobu 01.12.2022 - 30.11.2023 Suma poistenia prepočítaná kurzom CZK/EUR na základe OFD4220006562 vytvoreného k zmluve dňa 28.11.2022 . Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 45534306 293,43 € 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2022 Zmluva
MAGTS2200226 Nákup tabliet Culinex Ta Plus s účinnou látkou Bti, min. 5000 blistrov po 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Culinex Becker GmbH DE811566199 17 400,00 € 22.07.2022 10.07.2022 28.07.2022 Zmluva
088304482200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2895/1 - záhrada, vo výmere 1947 m?, k. ú. Ružinov, zapísaného na LV č. 2101. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CULTUS Ružinov, a.s. 35874686 1,00 € 29.07.2022 31.07.2022 Zmluva
098504652200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Čuperková Denisa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čuperková Denisa 795,84 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
098507262200 Nájomná zmluva k bytu, Jiří Čurda a Magdaléna Čurdová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čurda Jiří 796,80 € 23.11.2022 23.11.2022 Zmluva
MAGBO2200057 licenčná zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CVIK, s.r.o. 48095397 0,00 € 21.09.2022 30.06.2027 23.09.2022 Zmluva
028634121022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dančo Peter, Mgr. 904,00 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
286506192200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženej elektrickej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 1834/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dávidová Dominika, Mgr. 143,00 € 03.10.2022 01.12.2022 Zmluva
244/2022 Kúpna zmluva č. 224/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3718/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 De Jaegher Darina, Mgr. 6 300,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200334 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 1 200,00 € 22.07.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200305 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/006/2022 (GV Prevencia) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200307 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGBO2200056 Bezodplatná zmluva o spolupráci s Depaul Slovensko n.o. - dostupné bývanie rozširovanie (dodatok č. 1 k memorandu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGDG2200052 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby DEPAUL SLOVENSKO, n. o. s kapacitou 6 osôb v sume 54 292,26 Eur v rozpočtovom roku 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 54 292,26 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGTS2200350 Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostých a strážnych služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy na24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 054 016,00 € 19.09.2022 30.09.2024 21.09.2022 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »