Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
288804982200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288804982200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 8509/3 – vodná plocha, o výmere 48 m2 zapísaný na LV č. 7003. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duchoň Vladimír, Ing. 145,46 € 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
286500302200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Vodovodné prípojky - ul. Leopolda Jablonku" v k.ú. Devínaska Nová Ves na pozemku reg. E KN p.č. 3798/279 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Duraj Ján,JUDr. 262,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624119922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Durdíková Katarína,Ing. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
098506382200 Nájomná zmluva k bytu, Gabriel Dušek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušek Gabriel 521,28 € 30.09.2022 10.10.2022 Zmluva
028624111819012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dusik Anton 1,98 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
MAGTS2200303 ZoD č. MAGTS2200303 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 1 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Sedlárska 4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 35 140,15 € 22.09.2022 22.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200304 ZoD č. MAGTS2200304 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 2 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Laurinska 5 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 33 963,30 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200305 ZoD č. MAGTS2200305 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 3 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Rudnayovo nam. č.4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 27 750,39 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200306 Zmluva o dielo č. MAGTS2200306 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 4 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Uršulínska11 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 7 029,72 € 21.09.2022 27.09.2024 27.09.2022 Zmluva
MAGTS2200172 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 0,00 € 04.05.2022 31.12.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200224 Rámcová dohoda na poskytovanie služieb dezinsekčného zásahu liahnísk komárov a iného škodlivého hmyzu na území Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoder s.r.o. 50105787 69 996,00 € 01.07.2022 30.06.2024 13.07.2022 Zmluva
MAGTS2200337 Zmluva o dielo, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Výsadba drevín v extraviláne - cezhraničná výsadba BAUM - jeseň 2022" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDUPLANT, s.r.o. 47548240 106 836,18 € 17.10.2022 05.11.2025 18.10.2022 Zmluva
MAGTS2200450 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Effective CarService s.r.o. 48031933 1 997,24 € 28.11.2022 31.12.2022 29.11.2022 Zmluva
MAGTS2200270 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad ceny za dočasné parkovanie prostredníctvom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EFLEK s. r. o. 47205083 349,99 € 12.07.2022 31.12.2022 21.07.2022 Zmluva
B-09/2022 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zložiek komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 50383230 0,00 € 13.07.2022 27.07.2027 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200314 Rekonštrukcia Devínskej cesty - Ing. Filip Danihel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOCONSULT - enviro, a.s. 35927739 23 664,00 € 18.09.2022 31.08.2022 01.12.2022 Zmluva
921090314 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 El-Hamudová Jana 1 152,00 € 23.11.2022 30.11.2023 24.11.2022 Zmluva
MAGSP2200042 Oprava 10 nájomných bytov na Rezedovej ul. č. 3 v Bratislave“, časť č. 1, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 69 967,93 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGSP2200043 Oprava 12 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 2 - v sume 55 749,73 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 66 899,68 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGSP2200044 Oprava 8 nájomných bytov v Bratislave, časť č. 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 67 063,57 € 26.07.2022 22.09.2022 10.08.2022 Zmluva
220D10011 humanitárna finančná pomoc Ukrajine vo výške 15.000,- EUR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 0,00 € 23.08.2022 23.08.2022 Zmluva
286502042100/0099/1 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia VN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Komplex bývania a občianskej vybavenosti, Saratovská ul., Bratislava", k.ú. Dúbravka, pozemok reg. C-KN p.č. 1438, LV č. 847 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENNEL, s. r. o. 44728930 0,00 € 26.07.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200340 Rámcová dohoda medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a dodávateľom ERIK JV, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava na dodanie krátkych guľových zásahových zbraní vrátane úplného príslušenstva. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 129 965,88 € 08.08.2022 07.08.2024 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200407 Začatie VO bolo v PPP schválené dňa 24.5.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 84 200,00 € 28.10.2022 27.10.2024 02.11.2022 Zmluva
MAGTS2200208 Kúpna zmluva v rámci DNS "Licencie" k výzve "Nákup softvérových licencii" - Licencie Microsoft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 303 685,20 € 30.08.2022 31.03.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGBO2200050 Licenčná zmluva na zber a prepravu komunálneho odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eugen Linka 11652594 0,00 € 12.08.2022 02.10.2026 16.08.2022 Zmluva
286503632200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "bytové priestory pre zahraničný zastupiteľský úrad - obj. D6 - Elektroinštalácia silnoprúdová - Rozšírenie distribučného rozvodu NN, Žižkova 30, Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EuroMart DK s.r.o. 47237481 11 641,60 € 02.08.2022 02.08.2022 Zmluva
286505772200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 650 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 242,28 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
286505782200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 450 Prípojka VN pre odberateľskú trafostanicu k stavbe "Polyfunkčný súbor Eurovea 2, Pribinova ul., Bratislava", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 21795/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 306,84 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
288806682200 Predmetom zmluvy zriadenie vecného bremena práva uloženia protipovodňovej ochrany na pozemku parc. č. 9193/6 k. ú. Ružinov, v rozsahu 8 m2, podľa Geometrického plánu č. 48/2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurovea 2, s. r. o. 50957279 645,52 € 17.10.2022 18.10.2022 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »