Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634114122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bernacká Lenka, Ing. 589,32 € 06.12.2022 07.12.2022 Zmluva
028634099620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bertóková Katarína 497,22 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
286504412300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 21648/4 v k.ú. Vinohrady k stavbe "Bytové domy na Stromovej ulici v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beskydská 10 s. r. o. 50993551 3 434,00 € 20.06.2023 22.06.2023 Zmluva
MAGTS2200328 Nájomná zmluva č. MAGTS2200328 o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 680,00 € 22.08.2022 30.09.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2300222 prevádzka a údržba garáže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 48 225,60 € 25.08.2023 31.08.2024 31.08.2023 Zmluva
MAGTS2300244 Nájomná zmluva č. o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 320,00 € 29.09.2023 30.09.2024 29.09.2023 Zmluva
098501302300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Barnabáš Bettes, Iveta Szabóová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Betteš Barnabáš 826,08 € 06.03.2023 04.05.2023 Zmluva
028624046119012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bezáková Dana 1,30 € 09.05.2023 11.05.2023 Zmluva
028624146921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bezáková Sidonia, PhDr. 2,82 € 23.10.2023 27.10.2023 Zmluva
MAGTS2300103 Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci MAGTS2100216 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bezpečné bývanie 50486632 0,00 € 24.05.2023 30.04.2023 31.05.2023 Zmluva
048800232300 Predmetom zmluvy je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3141/1 – orná pôda vo výmere 8563 m2, k. ú. Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BH 3, s.r.o. 54732115 1 958 958,00 € 26.06.2023 26.06.2023 28.06.2023 Zmluva
902022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 90/2022 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 00682357 200,00 € 29.09.2022 06.10.2022 12.10.2022 Zmluva
MAGTS2300282 BIB 2023 - odovzdanie ceny BIB ilustrátorovi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 00682357 1 000,00 € 03.10.2023 04.10.2023 03.10.2023 Zmluva
921093816 Dodatrok č. 15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bičianková Žaneta 1 005,00 € 23.01.2023 27.01.2023 Zmluva
MAGDG2300212 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Biela noc Bratislava 2023" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BIELA NOC, o.z. 42329141 10 000,00 € 05.09.2023 31.12.2023 12.09.2023 Zmluva
028634057619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bihári Ivan 84,72 € 19.06.2023 27.06.2023 Zmluva
098505302300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Karol Bihári, Irena Síkorová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bihári Karol 825,84 € 09.08.2023 22.08.2023 Zmluva
919045823 Zmluva o ubytovaní v ubytovni Kopčany od 10.07.2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biháryová Katarína 880,63 € 07.07.2023 31.10.2023 07.07.2023 Zmluva
9190458231 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 31.01.2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biháryová Katarína 696,00 € 16.10.2023 31.01.2024 16.10.2023 Zmluva
048804342200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 1 340 429,60 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332200 Predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, výstupu, prechodu, prejazdu, vjazdu, výjazdu a prejazdu nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 4921/32 a 4921/34 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 21 256,49 € 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332201 Predmetom dodatku je úprava ustanovenia článku 1 bod. 1.3 zmluvy o zriadení vecného bremena, kde sa dopĺňajú údaje o existujúcej stavbe so súpis. č. 3265 – nákupné stredisko. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 Zmluva
OKDS286502662300 Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502662300, uzatvorená za účelom uloženia SO 03 Prípojka elektro VN k stavbe „Maloobchodná predajňa BILLA“, na pozemku E-KN parc. č. 22001/1, k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 151,97 € 02.10.2023 12.10.2023 Zmluva
048804352200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA s.r.o. 31347037 778 466,62 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
098505332300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Renáta Billová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Billová Renáta 822,72 € 09.08.2023 22.08.2023 Zmluva
MAGTS2200504 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 1 440,00 € 22.12.2022 31.12.2023 30.12.2022 Zmluva
098503262300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Denisa Birócziová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Birócziová Denisa 564,84 € 11.05.2023 12.05.2023 Zmluva
MAGDG2200134 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športových ihrisk" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biskupice si pomáhajú, o.z. 50103652 85 000,00 € 25.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGTS2300088 Rámcová zmluva o dielo - Bittner print 2023-2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 285 000,00 € 20.04.2023 20.04.2026 20.04.2023 Zmluva
MAGDG2200403 Bežný transfer na podporu projektu "Slovak Junior Open 2022 v squashi" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BK Inter Bratislava mládež 31790631 700,00 € 08.11.2022 31.12.2022 08.11.2022 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »