Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
098503142200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Monika Goldová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Goldová Monika 756,12 € 23.06.2022 07.12.2022 Zmluva
286507282200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 28.11.2022 za účelom uloženia inžinierskych sietí - vodovodná a kanalizačná prípojka k stavbe "Rekonštrukcia polyfunkčných objektov Sasinkova-Moskovská" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21852 a 21854 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GRAFOBAL GROUP development, a. s. 44269340 525,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Zmluva
098503922200 Nájomná zmluva k bytu, Mária Gregorichová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregorichová Mária 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
028624069519012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregušová Elena,Ing. 0,99 € 10.11.2022 14.11.2022 Zmluva
028624093320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Grycová Otília 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
088305442022 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0544 20 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 17557/16 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 24 m?, k. ú. Rača (Hlinická ul.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gubricová Ľubica 0,00 € 14.12.2022 23.12.2022 Zmluva
028634130421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gundelová Beatrix,Mgr. 410,15 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
028624089520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gundelová Beatrix,Mgr. 1,74 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
028634111922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Guričanová Simona, Ing. 421,77 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286506422100/0099/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506422100/0099, uzatvorená z dôvodu nerealizovania NN prípojky k existujúcemu BD na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gvothová Marcela, Ing. 500,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200400 Bežný transfer na podporu projektu "Život s tancom" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H&T Dance Company 30796041 1 000,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
088304292200 Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0429 22 00, predmetom ktorej je časť pozemku reg. "E" KN parc. č. 7915 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 33 m?, zapísaný na LV č. 8925. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 165,00 € 22.07.2022 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200452 zmluva o výkone správy na základe, ktorej H-PROBYT, spol. s r.o. spravuje objekt Vajanského nábrežie 11, 811 02 Bratislava. Na dobu neurčitú. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 944,00 € 10.11.2022 31.12.2050 30.11.2022 Zmluva
MAGDG2200483 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť - Zrínskeho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 5 000,00 € 19.12.2022 31.12.2023 19.12.2022 Zmluva
286507012200 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky, drobná stavba "Elektrická prípojka k rozvádzaču RE", k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok reg. C-KN p.č. 762 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habara Miloš, MSc, Mgr. 257,61 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
MAGTS2200374 ZoD na dokumentáciu projektu: ,,Rekonštrukcia protihlukovej steny na Bajkalskej ulici". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HADE s. r. o. 52675084 36 000,00 € 24.10.2022 09.12.2022 07.11.2022 Zmluva
048808372200 Predmetom Kúpnej zmluvy č. 0488 0837 2200 je predaj pozemku reg. "C" v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3 - záhrada vo výmere 47 m2, vytvoreného podľa GP č. 59/2022 úradne overeného dňa 17. 8. 2022 pod č. G1-1686/2022 do bezpodielového vlastníctva kupujúcich Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hafera Peter, MUDr. 16 355,53 € 27.01.2023 27.01.2023 31.01.2023 Zmluva
028634099520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hafrovič Peter 264,91 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098504062200 Nájomná zmluva k bytu, Miroslav Hajnala a Helena Hajnalová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hajnala Miroslav 521,28 € 26.07.2022 17.08.2022 Zmluva
286503512100/0099/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503512100/0099, uzatvorený za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie prepadovej kanalizačnej šachty k stavbe "3 rodinné domy ISKERNÍKOVÁ", k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halgaš Peter, Ing.arch. 0,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
098508212200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Daniel Halmo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Halmo Daniel 715,20 € 28.12.2022 30.12.2022 Zmluva
088304871900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088304871900 (pozemok registra "C" KN parc. č. 10122/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Nivy). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hamar Richard, Ing. 0,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
ODBKB2022001 Zmluva o ubytovaní - Ubytovateľ poskytuje dočasné ubytovanie na základe žiadosti ubytovaného/ubytovanej (ďalej len ako „žiadosť“), v ktorej ubytovaná/ubytovaný uviedla/uviedol zásadné informácie nevyhnutné pre posúdenie žiadosti, jej príloh a výsledku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 450,00 € 30.09.2022 30.09.2022 Zmluva
ODBKB20220011 Predĺženie krízového bývania od 1.1.2023 o 3 mesiace. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hangurbadžo Albert 436,20 € 31.12.2022 23.01.2023 Zmluva
098509421603 Dodatok k nájomnej zmluve k bytu; Nájomca: Roman Hanták, Marcela Hantáková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hanták Roman 750,48 € 24.10.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGDG2200346 Grant na zrážkové vody pre rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hanusková Oľga 1 000,00 € 28.11.2022 30.11.2022 07.12.2022 Zmluva
088303490600 Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0349 0600. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harasztiová Terézia 0,00 € 16.01.2023 19.01.2023 Zmluva
MAGDG2200345 Grant na zrážkové vody pre rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hargaš Marián, Ing. 500,00 € 09.11.2022 30.11.2022 07.12.2022 Zmluva
098505262200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mário Haršanyi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Haršanyi Mário 569,52 € 02.09.2022 21.12.2022 Zmluva
098503152200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Margita Hasalíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasalíková Margita 821,76 € 21.06.2022 07.12.2022 Zmluva