Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
882022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 88/2022 Beetle s.r.o. Nádvorie sv. Juraja, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého, Podbránie Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEETLE s.r.o. 36737780 1 500,00 € 29.09.2022 06.10.2022 12.10.2022 Zmluva
028624090020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Belianský Milan,Ing. 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634121722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bencel Rastislav, Ing. 720,20 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGBO2200049 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom Benefit Systems Slovakia s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava a klientom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Predmetom Dodatku č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 0,00 € 01.08.2022 31.12.2023 12.08.2022 Zmluva
852022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 85/2022 Lucia Andrea Beňová Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňová Lucia Andrea 300,00 € 23.09.2022 30.09.2022 18.10.2022 Zmluva
MAGSP2200036 "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BENSTAV s.r.o. 34139885 299 275,34 € 15.07.2022 15.12.2022 18.07.2022 Zmluva
098505482200 Nájomná zmluva k bytu, Pavol Beňuš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňuš Pavol Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 26.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028634071119012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňuš Radoslav,RNDr. 299,74 € 29.09.2022 10.10.2022 Zmluva
KZ-01/2022 Predmetom zmluvy je predaj pozemku parc. č. 312/2 – záhrada o výmere 113 m2, k. ú. Čunovo, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 18022020. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beran Gabriel 10 396,00 € 12.10.2022 03.11.2022 Zmluva
286504162200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504162200/0099, uzatvorená za účelom rekonštrukcie existujúcich prípojok inžinierskych sietí k existujúcemu Pohostinstvu INKA, na pozemku reg. E-KN parc. 15574/500, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Berisha Qaush, Ing. 500,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Zmluva
028634099620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bertóková Katarína 497,22 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGTS2200328 Nájomná zmluva č. MAGTS2200328 o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 680,00 € 22.08.2022 30.09.2023 31.08.2022 Zmluva
902022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 90/2022 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti 00682357 200,00 € 29.09.2022 06.10.2022 12.10.2022 Zmluva
048804342200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 4921/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3399 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 1 340 429,60 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
288804332200 Predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve vstupu, výstupu, prechodu, prejazdu, vjazdu, výjazdu a prejazdu nákladnými motorovými vozidlami cez pozemky parc. č. 4921/32 a 4921/34 k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. 35737948 21 256,49 € 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
048804352200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 1860/18 k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 1748 a prevod novovytvorených pozemkov parc. č. 1860/64, 1860/65, 1860/66 a 1860/67 k. ú. Petržalka, ktoré vznikli podľa GP č. 262/2021. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BILLA s.r.o. 31347037 778 466,62 € 21.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 Zmluva
MAGDG2200134 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športových ihrisk" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biskupice si pomáhajú, o.z. 50103652 85 000,00 € 25.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
MAGDG2200403 Bežný transfer na podporu projektu "Slovak Junior Open 2022 v squashi" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BK Inter Bratislava mládež 31790631 700,00 € 08.11.2022 31.12.2022 08.11.2022 Zmluva
028624120322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blanár Martin,RNDr. 2,61 € 03.11.2022 16.11.2022 Zmluva
0000738 Dodatok č. 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Blažičeková Iveta 3 672,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Zmluva
288804442200 Zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľa, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21736/29– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 vybudovanie a užívanie stavebného objektu SO 201-02. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BLUMENTAL OFFICE I, s.r.o. 47257261 Stavebné práce, opravárenské práce 9 445,03 € 09.08.2022 10.08.2022 Zmluva
MAGDG2200367 Bežný transfer na podporu projektu "Zimná príprava BMX klubu Rača " - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMX klub Rača 30808774 500,00 € 27.10.2022 31.12.2022 28.10.2022 Zmluva
SNBZoS000001 Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská organizácia bývania sa dohodli na podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní činnosti a fungovania Organizácie prostredníctvom Magistrátu Hlavného mesta a jeho zamestnancov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOB n.o. 36077780 1 000,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Zmluva
048801682201 Dodatok č. 04 88 0168 22 01 ku Kúpnej zmluve č. 04 88 0168 22 00 na pozemok reg. C KN parc. č. 11371/62 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m? k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bobovník Daniel, Ing. 0,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Zmluva
028634121922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bohony Pavol, Ing. 903,54 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634097520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bojnáková Darina 523,61 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
028634113421012 Zmluva o prevode spoluvlastnickeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bojnová Zuzana 115,01 € 05.08.2022 08.08.2022 Zmluva
098506622200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Ingrid Bongilajová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bongilajová Ingrid 492,00 € 05.10.2022 03.11.2022 Zmluva
028624111622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bori Michal 1,93 € 26.07.2022 27.07.2022 Zmluva
088802012001 Dodatkom prišlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky parc. č. 641/17 a nasl. k. ú. Lamač, parc. č. 3446/161 k. ú. Dúbravka, parc. č. 2823/18 a nasl. k. ú. Devínska Nová Ves, k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 27 329,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »