Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
MAGDG2200307 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáci 37924443 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200328 Nájomná zmluva č. MAGTS2200328 o dočasnom prenechaní Parku do užívania Nájomcovi za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti za odplatu podľa bodu 3.4. Zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 680,00 € 22.08.2022 30.09.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGSP2200057 Oprava obytných buniek a obnova stien v Centre pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 155 264,28 € 15.08.2022 30.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200320 Dodatok č. 2 k rámcovej dohode MAGTS2200133 o poskytovaní právnych služieb 30.03.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 12 000,00 € 25.08.2022 31.12.2023 31.08.2022 Zmluva
0000002 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s výpožičkou hnuteľných vecí, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene 54656885 0,00 € 22.07.2022 31.08.2023 31.08.2022 Zmluva
413000222 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Záhorská Bystrica, registra „C" KN, parc. č. 2648/397, 2648/398, 2652/254, 4120/823, 4120/825, 4120/839, 4120/842, 4122/39-62 do vlastníctva kupujúcich. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obal Jozef 66 020,00 € 13.06.2022 31.08.2022 Zmluva
286504622200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 04 Dažďová kanalizácia a SO 05 Areálový vodovod k stavbe "Prístupová komunikácia na poz. parc. č. 2862/1, 2876/8, 2876/36, 2876/4, 2876/5, 21579 - objekt SO 06 Splašková kanalizácia", k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ištvánffy Robert, Ing. 500,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
286505802200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia kanalizačnej prípojky, drobná stvba "Prípojka kanalizácie", k.ú. Petržalka, pozemok reg. C KN p.č. 3918 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaniščáková Mária,Ing. 92,00 € 31.08.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200208 Kúpna zmluva v rámci DNS "Licencie" k výzve "Nákup softvérových licencii" - Licencie Microsoft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 303 685,20 € 30.08.2022 31.03.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200307 Zmluva o dielo č. MAGTS2200307 ako výsledok verejného obstarávania zákazky "Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch obstarávateľa" po dobu 48 mes. Všetky informácie o zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/259 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 107 832,00 € 10.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2200324 Routre s príslušenstvom - 179 984,00 € bez dhp, 215 980,80 € s dph Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 215 980,80 € 30.08.2022 08.01.2023 31.08.2022 Zmluva
MAGDG2200301 Zmluva o poskytnutí FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2022 pre Senior dom Terézia n.o., Holíč vo výške 2 400,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Senior dom Terézia n.o. 37986198 2 400,00 € 02.09.2022 15.09.2022 02.09.2022 Zmluva
919044922 Poskytnutie prechodného ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Záhumenská Brigita 607,07 € 31.08.2022 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200045 Cenník č. 1/2021 IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.06.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200046 Dodatok č. 1 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 12.11.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200047 Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.08.2022 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
286505602200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 654,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505082200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505082200/0099, uzatovrená za účelom uloženia stĺpu el. vedenia v rámci stavby "Prístupová cesta k rodinným domom", na pozemku reg.C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 7,00 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505882200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505882200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Vila Trend Ostravská", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3760/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajnok Radovan 30,57 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
286505472200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505472200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinné domy Suchá, Bratislava - Nové Mesto", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21678, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUCHA 4, s.r.o. 52475352 151,64 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
328/2022 Kúpna zmluva č. 328/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4436/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bystričan Vladimír 6 650,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
244/2022 Kúpna zmluva č. 224/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3718/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 De Jaegher Darina, Mgr. 6 300,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
MAGTS2200338 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Zámocké schody 1,811 01 Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 213,30 € 02.09.2022 31.12.2022 05.09.2022 Zmluva
048805462200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/48 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m?, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jenčíková Anna, MUDr. 2 500,00 € 02.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 Zmluva
098505482200 Nájomná zmluva k bytu, Pavol Beňuš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Beňuš Pavol Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 26.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505572200 Nájomná zmluva k bytu, Helena Kormošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kormošová Helena Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505512200 Nájomná zmluva k bytu, Zdenka Michalíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalíková Zdenka Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 22.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505492200 Nájomná zmluva k bytu, Paulína Fiľová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fiľová Paulína Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
098505922200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Otília Christovová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Christovová Otília, Mgr. 826,20 € 31.08.2022 05.09.2022 Zmluva